İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1681
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :28
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1681
Şikayetçi:
 Başkent Özel Sağlık Hizm. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Mahallesi, İstasyon Caddesi, Nu 49/5, Etimesgut / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tatvan Devlet Hastanesi Baştabipliği. Ahlat Yolu Üzeri, 13200, Tatvan / BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5346
Başvuruya konu ihale:
 2007/184335 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009-2010 Mali Yıllarına Ait Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Hizmet Alı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 08.05.88.0199/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tatvan Devlet Hastanesi’nce 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008-2009-2010 Mali Yıllarına Ait Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Hizmet Alı ihalesine ilişkin olarak Başkent Özel Sağlık Hizm. Ltd. Şti.’nin 14.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.02.2008 tarih ve 5346 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işin şartnamesinin sadece bir firmanın cihazlarına yönelik hazırlandığı, aynı işi görecek yeterlikte başka cihazların kullanımına izin verilmediği, ihaleye tek firmanın iştirak ettiği, bu durumun Kanuna aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kamu İhale Kurulunun 03.03.2008 tarih ve 2008/AK.H-588.1 sayılı kararı ile, söz konusu itirazen şikâyet başvurusunda yer alan eksikliklerin 15 günlük itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediğinin tespit edilmesinin ardından başvuru dilekçesinde yer alan iddiaların somut ve ciddi nitelikte bulunması sebebiyle iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiğinden, başvuru dilekçesinde yer alan iddialarla sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak bahsi geçen ihalede talep edilen bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans cihazları hakkında teknik şartnamelerde belirlenen özelliklerin bir firmaya ait belirli bir marka ve modeldeki cihazı işaret edip etmediği ve Türkiye’de söz konusu teknik şartnamede belirlenen özellikleri karşılayabilecek niteliklere sahip alternatif ürünlerin mevcut olup olmadığı hususlarında uzman görüşü gerektiğinden, 18.03.2008 tarih ve 1119-5048 sayılı yazı ile akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiştir.

 

Teknik görüş talebine cevap yazısının ekinde yer alan “MR cihazı teknik şartnamesi hakkında” yapılan değerlendirmede, “Manyetik Rezonans cihazlarında değerlendirilebilecek çok sayıda teknik parametre bulunduğu; bu özelliklerden bazılarının hastanelerin-kliniklerin ihtiyacına ve başvuran hastaların hastalıklarına, hastanelerin ihtisas alanlarına göre vazgeçilmez olarak kabul edilebileceği;

Tanımlanan sınırlamalar dikkate alınmak koşuluyla, MR şartnamesinde 2.1.2’de detay belirtilmekte olup çok gerekli olup olmadığının tartışılabileceği; 2.1.7’de helyum sarfiyatı limitleri belirtilmiş iken 2.1.8’in gerekliliğinin de tartışılabileceği; ayrıca, 2.8.4’de hasta masasının dışarıya el kumandası ile çıkarılabilmesinden amaçlananın hastayı magnetin içinden dışarıya çekmek olduğu, aksi halde madde 2.8.6 ile çelişeceği; belirtilen açılardan incelenecek ve bakılacak olursa, yoruma dayalı olarak bir cihazı tariflediği hususunun düşünülebileceği; ancak, kullanıcının ihtiyacı, şartnamenin hangi maddelerine itiraz edildiği ve varsa bu itiraza yapılan savunma bilinmeden yapılacak yorumun ve teknik değerlendirmenin yeterli ve doğru olmayacağı…” hususlarına yer verilmiştir.

 

“Bilgisayarlı Tomografi cihazına ait teknik şartname hakkında” yapılan teknik görüş talebine cevaben gönderilen yazıda ise, “Bilgisayarlı Tomografi cihazlarında değerlendirilebilecek çok sayıda teknik parametre bulunmaktadır. Bu özelliklerden bazıları ihtiyaca göre vazgeçilmez kabul edilebilir.

Kullanıcının ihtiyacı, şartnamenin hangi maddelerine itiraz edildiği ve varsa bu itiraza yapılan savunma bilinmeden yapılacak teknik değerlendirmenin yüzeysel olması kaçınılmazdır.

Tanımlanan sınırlamalar dikkate alınmak koşuluyla; Tomografi şartnamesinde belirgin bir sorun saptanmamıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.,

 

            Teknik görüş talebi yazısında sorulan ilgili teknik şartnamelerde belirlenen özelliklerin bir firmaya ait belirli bir marka ve modeldeki cihazları işaret edip etmediği konusu hakkında başvuru sahibinin iddialarını doğrulayan net bir yoruma rastlanmamıştır. Türkiye’de söz konusu teknik şartnamelerde belirlenen özellikleri karşılayabilecek niteliklere sahip alternatif ürünlerin mevcut olup olmadığı hususunda ise açıklayıcı bir cevap elde edilememiştir.

           

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, şikâyet konusu ihalede biri başvuru sahibi diğeri de ihale üzerinde kalan istekli olmak üzere iki firma tarafından doküman satın alındığı, ihaleye bir firmanın iştirak ettiği ve ihalenin bu firma uhdesinde kaldığı belirlenmiştir.

 

İhaleye katılan isteklinin teklif dosyasında sunduğu teknik şartnamede talep edilen cihazlara ilişkin kataloglarda ve uygunluk belgesinde yer alan bilgiler, idarece hazırlanan teknik şartnamede talep edilen teknik özellikler ile karşılaştırıldığında ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği cihazlardaki özelliklerin genel olarak teknik şartnamede yer alan nitelikler ile birebir veya yakın ölçülerde örtüştüğü görülse de, piyasada teknik şartnamedeki bu özellikleri karşılayan başkaca ürünlerin bulunup bulunmadığı hususunda Kurum tarafından yapılan görüş talebine cevaben gelen yazı içeriğinde herhangi bir açıklama yer almadığından ve ihaleye katılan başka bir istekli firma olmaması nedeniyle farklı ürünlere ait kataloglar arasında mukayese yapma imkânı da bulunmadığından; konu hakkında ihtisasa dayalı teknik bilgi gerektiren teknik şartnamenin belirli bir markayı işaret edip etmediği hususu hakkında, yukarıdaki bilgiler ışığında bir yorum yapma olanağına sahip olunamamıştır. 

 

Yaklaşık maliyet icmal tablosu incelendiğinde, piyasa rayiçlerine göre elde edilen fiyatların ortalamasının alınması suretiyle yaklaşık maliyetin tespit edilmesi amacıyla iki devlet hastanesi ve dört firmadan teklif alındığı; söz konusu dört firma arasında ihaleye katılan tek istekli olan ihale üzerinde kalan firmanın da bulunduğu hususları ile idarece tespit edilen yaklaşık maliyet ve ihale üzerinde kalan firmanın teklifi arasında önemli bir fark oluşmadığı hususu birlikte değerlendirildiğinde ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı sonucuna varılsa da; teknik görüş talebine cevaben Kuruma gönderilen yazıda yer alan bilgilerden, şikâyet konusu ihaleye ait teknik şartnamenin belirli bir marka ve modeldeki cihazları işaret ettiğine dair açık bir neticeye ulaşılamadığından, idarenin takdiri ile düzenlenen teknik şartnamede mevzuata aykırı bir durum tespit edilmemiştir.  

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Tatvan Devlet Hastanesi tarafından 2008-2009-2010 mali Yıllarına ait Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Hizmet Alım işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin [m1]  1.195.135,00 YTL olarak tesbit edildiği; ihalede iki adet ihale dokümanı satın alındığı tespit edilmiştir.

 

İhaleye tek isteklinin katıldığı, bu isteklinin teklif ettiği bedelin 1.087.500,00 YTL olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak bu isteklinin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “Temel İlkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu ihalede; Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler” in ihlal edildiği, bu nedenle; söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 2 adet ihale dokümanının satın alındığı, 1 isteklinin teklif verdiği, gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede; ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen mevzuata aykırılığın idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                        

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul