İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1682
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :26
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1682
Şikayetçi:
 Emin Müt. Temizlik Yem. Posta Dağ. Hizm. Turz. Teks. Nakl. Petrol Ürn. Gıda İnş. Elk. Elekt. Bilg. Maden Oto. Tarım Hayv. Su Ürünleri Deri Cenaze Hizm. Medikal San. Tic. Ltd. Şti., Gençlik Mahallesi ışıklar Cad. Türkay Apt. K:1 Nu: 27/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Serik Devlet Hastanesi Baştabipliği,Merkez Mah. 2026 Sok. Nu 10 07500 Serik / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9389
Başvuruya konu ihale:
 2007/200277 İKN|li “Otomasyon Sistemi İçinde Bilgisayar Kullanıcısı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.04.2008 tarih ve 08.09.33.0184/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Serik Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Otomasyon Sistemi İçinde Bilgisayar Kullanıcısı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Müt. Temizlik Yem. Posta Dağ. Hizm. Turz. Teks. Nakl. Petrol Ürn. Gıda  İnş. Elk. Elekt. Bilg. Maden Oto. Tarım Hayv. Su Ürünleri Deri Cenaze Hizm. Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin bila tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 31.03.2008 tarih ve 9389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde giyim bedeli olarak öngördükleri tutarın aşırı düşük olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin; “Adı”, “Otomasyon sistemi içinde Bilgisayar Kullanıcısı Hizmet Alımı” olarak, “Miktarı ve Türü” de, “46 Kişi ile 21 Aylık Otomasyon Sistemi içinde Bilgisayar Kullanıcısı Hizmet Alımı” olarak belirtilmiştir.

 

 

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde;

 

“Ayrıca,

a) Çalışacak personele yol ücreti kişi başına aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 2,09 YTL nakdi ödenecek olup, maaş bordrosunda gösterilecektir.

b) Satınalma, Gelir Tahakkuk, Gider Tahakkuk ve Personel Servisinde çalışan toplam 13 kişiye asgari ücretin %30 fazlası, diğer bölümlerde çalışan 33 kişiye asgari ücretin %20 fazlası ödenecektir.

c) 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesine göre Resmi ve Dini bayram günleri ile yılbaşı tatilinde çalışacak işçilere çalışılan her gün için 1 günlük ücret ödenecektir. Tatil ücreti brüt asgari ücret ve brüt asgari ücretin üzerinde öngörülen ücretlerin fazlası üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre 2008 – 2009 yıllarında tatil günlerinde acil serviste 2 personel, acil veznesinde 2 personel çalışacak olup tatil günleri toplamı 26 gündür.

d) İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

e)

Sıra No

Malzemenin Cinsi

2008 Yılı için

2009 Yılı için

Açıklaması

1

Pantolon (%55 polyester, %45 yün kumaştan)

2 Adet

2 Adet

Yazlık - Kışlık

2

Gömlek (1. sınıf poplin kumaştan)

4 Adet

4 Adet

Yazlık - Kışlık

3

Hırka (1. sınıf orlon ipten)

1 Adet

1 Adet

Kışlık

4

Fular (%55 polyester, %45 yün kumaştan)

1 Adet

1 Adet

Bayanlar için

5

Kravat (%55 polyester, %45 yün kumaştan)

1 Adet

1 Adet

Erkekler için

 

f) Yukarıda sayılan giderler teklif fiyata dahildir.”,

 

26.5 inci maddesinde; “Sigorta risk prim oranı %1,5’tir.”,

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği, 49 uncu maddesinde de, işin süresinin 01.04.2008 – 31.12.2009 tarihleri arasında 640 takvim günü olduğu belirtilmiştir.

Kamu İhale Kanununun “İhale Dokümanında Değişiklik ve Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G maddesinin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında “acil serviste” 2 ve “acil veznesinde” 2 olmak üzere toplam 4 personelin çalıştırılacağı  öngörülmüştür. İdarece, ihale konusu işin süresi içerisinde resmi ve dini bayram günü ve yılbaşı  olarak toplam 26 gün hesaplanmıştır. Söz konusu günlerde toplam 4 personel çalışacağı dikkate alındığında, resmi ve dini bayram günü ve yılbaşı olarak toplam 104 gün (4 personel x 26 gün) çalışma yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin, yine 26.3 üncü maddesinde, “satınalma”, “gelir tahakkuk”, “gider tahakkuk” ve “personel” servisinde toplam 13 işçi çalıştırılacağı ve bunlara asgari ücretin %30 fazlası ücret ödeneceği, diğer bölümlerde ise toplam 33 işçi çalıştırılacağı ve bunlara da asgari ücretin %20 fazlası ücret ödeneceği belirtilmiştir.

 

Ancak, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında “acil serviste” çalışacak iki personel ile “acil veznesinde” çalışacak olan iki personelin; “satınalma”, “gelir tahakkuk”, “gider tahakkuk” ve “personel” servisinde çalıştırılacak ve asgari ücretin %30 fazlası ödenecek olan 13 personel arasında mı yoksa asgari ücretin %20 fazlası ödenecek olan “diğer” 33 personel arasında mütalaa edilmesi gerektiği belirlenmemiştir.

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 11.02.2008 tarihli açıklama yazısında, “İdari şartnamenizin 26.3 maddesindeki Acil Veznede nöbet tutacak 2 (iki) kişi Gelir Tahakkuk Gider Tahakkuk ve personel de çalışan 13 (onüç) kişiye dahil olup olmadığı hakkında bilgi verilmesini arz ederiz.” ifadesine yer verilmiştir.

 

İdarenin cevabi açıklama yazısında da; “...idari şartnamenin 26.3 maddesindeki Resmi ve Dini bayramlarda nöbet tutacak personellerden %20’lik kısımdan 74,50 gün %30’luk kısımdan 29,50 gün hesaplanacaktır. Toplam 26 gün x 4 kişi = 104 gündür.” hususlarına yer verilmiştir.

 

İhale dosyasında, ihale üzerinde bırakılan istekliye yapılan söz konusu açıklamanın diğer isteklilere de bildirildiği hususunda herhangi bir belge ya da bilgiye rastlanmamıştır.

 

Ayrıca, idarece, söz konusu “74,50” ile “29,50” şeklindeki gün sayılarının nasıl hesaplandığı anlaşılamamıştır.

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin cevabi yazıları ile ekleri, bu isteklilerin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışılacak işçi-gün sayısını anılan ücret gruplarına göre nasıl dikkate aldıkları yönünden incelendiğinde, isteklilerden ikisinin söz konusu günleri idarenin açıklama yazısında olduğu gibi dikkate aldığı, üç isteklinin ise 52 - 52 şeklinde dikkate aldığı görülmüştür.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idari şartnamenin 26.3 maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşına ilişkin olarak yapılan düzenlemenin taşıdığı belirsizlik nedeniyle “asgari işçilik maliyetinin” hesaplanabilmesinin mümkün olmadığı ve bu hususun tekliflerini hazırlarken isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte olduğu, bu itibarla ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, idarece, altı isteklinin teklifi aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmuş ve bu isteklilerden, teklif bedelleri çerçevesinde “giyim bedelini” ne şekilde karşılayacaklarının bildirilmesi istenmiştir.

 

Başvuru sahibi, giyim bedeli olarak kişi başı 4,90 YTL öngörmüş olup, söz konusu tutar ile ihale dokümanında istenen giyim malzemelerinin karşılanmasının piyasa şartlarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen nedenlerle ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu husus esasa etkili değildir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen esasa etkili aykırılıklar aşağıda belirtilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; şikayet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin  bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz.”,

 

Anılan Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ise;

 

“Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

 

İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

 

İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.”

  

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale komisyonu kararı ihale yetkilisince 28.02.2008 tarihinde onaylanmıştır.  Kesinleşen ihale kararı başvuru sahibince 07.03.2008 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ile 28.03.2008 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

Başvuru sahibi 18.03.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunmuş, idarenin cevabi yazısı başvuru sahibince 28.03.2008 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

 

28.03.2008 tarihinde, ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanmıştır. Başvuru sahibinin, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran yazısını tebellüğ tarihi ile ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanma tarihi aynı tarihtir.

 

Diğer taraftan, ihale dosyasının tetkikinden, ihaleye katılan isteklilerden Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bil. İşlem İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. – Ar-La Catering Tem. Bilg. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi adına pilot ortak olan Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bil. İşlem İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.03.2008 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikayet başvurusunda bulunduğu, bunun üzerinde idarece şikayeti, sonuçlandıran kararla birlikte “ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine” ilişkin karar da alındığı, anılan firmanın şikayet dilekçesi üzerine alınan idare kararı ile söz konusu ivedilik kararının bütün isteklilere tebliğ edildiği, söz konusu yazıların anılan firma tarafından 15.03.2008 ve başvuru sahibi tarafından da 15.03.2008 tarihinde tebellüğ edildiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;

 

“İvedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı başvuru sahibi haricindeki diğer aday ve isteklilere bildirilmez. Ancak bu kararla aynı anda alınan ve  başvuruyu esastan sonuçlandıran karar diğer aday ve isteklilere bildirilir.

 

İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.

 

İdarelerce, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde alınan karar ile başvuruyu sonuçlandıran kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren yedi gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Bu süreye uyulmadan veya usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşmenin imzalanması durumunda, Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu sözleşme hükümsüz sayılır.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu Tebliğin anılan düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde; ivedilik ve kamu yararı kararı hangi isteklinin şikayet başvurusu üzerine alınmışsa, bu kararın da yalnızca bu istekliye bildirilmesi, diğer isteklilere bildirilmemesi gerektiği, söz konusu karara karşı yalnızca bu isteklinin itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği anlaşılmaktadır. İnceleme konusu ihalede söz konusu karar, bir başka isteklinin şikayet başvurusu üzerine alınmıştır. Anılan kararın başvuru sahibine de bildirilmiş olması, başvuru sahibine, ivedilik ve kamu yararı kararına karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunabilme hakkı tanımamaktadır. Bu çerçevede; başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine de ayrıca bir ivedilik ve kamu yararı kararı alınması gerekmektedir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin, süresi içerisinde şikayet başvurusunda bulunmuş olduğu, İhalelere Karşı Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idarece söz konusu şikayet başvurusu sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanabilmesinin mümkün olmadığı, bu itibarla; sözleşmenin mevzuata aykırı olarak imzalandığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul