İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1683
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :29
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1683
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuklu Belediye Başkanlığı, Dumlupınar Mahallesi Büyük Selçuklu İş Merkezi Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 8035
Başvuruya konu ihale:
 2008/6139 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2008 tarih ve 08.08.17.0201/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuklu Belediye Başkanlığı’nca 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.03.2008 tarih ve 8035 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde çalışmaların üç vardiya olarak yapılacağının belirtildiği, vardiyalı çalışmanın resmi ve dini tatil günlerinde de çalışmayı gerektirdiği, teknik şartnamenin 3.15 inci maddesinde kurban bayramında hayvan pazarının da temizleneceğinin düzenlendiği, ancak resmi ve dini tatil günlerinde çalışacak eleman sayısı ile çalışılacak gün sayısının belirtilmediği ve bu nedenle maliyet hesabı yapılamadığı,

 

            2) Teknik şartnamenin 3.19 ve 14.12 nci maddelerinde el temizliğinde kullanılacak malzeme ve ekipmanlardan bahsedilmesine rağmen bunların sayı ve cinslerinin belirtilmemesi nedeniyle maliyet hesabı yapılamadığı,

 

            3) İdari şartnamenin 26.5 inci ve teknik şartnamenin 3.14 üncü maddelerinde giyim eşyalarından bahsedildiği ancak eldiven, maske, şapka ve benzeri giyim eşyalarının tam sayılarının ve özelliklerinin verilmemesi nedeniyle maliyet hesabı yapılamadığı ve teklif verilemediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 4 üncü bendinde; “4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği çalışmalarda toplam işçi personel için toplam 15.000 (onbeşbin) ilave gün çalıştırılacaktır. İsteklilerin tekliflerinde ilave gün miktarlarını da dikkate alarak vereceklerdir. İlave gün çalışma bedelleri teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verilmiştir. İdari şartnamenin 26.4 üncü maddesinde tatil günlerinde yapılacak çalışma açık bir biçimde belirlendiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci ddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 2 nci maddesine göre ihale konusu iş Selçuklu Belediyesine bağlı 66 mahallede 300 işçi ve 2 çevre mühendisi ile 01.04.2008-31.12.2008 tarihleri arasında temizlik, çöp toplama ve nakli hizmeti alımı olarak belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 5 inci bendinde; “Bu işe ait teknik şartnamede işin yapım ve yürütülmesi ile ilgili:

            Gerek isteklinin kendi araç gereçleri gerekse idare tarafından verilen tüm araç-gereçlerin zorunlu trafik sigortası, emisyon izni ve trafik muayene, bandrol, vize, akaryakıt, bakım onarım, yedek parça, araç giydirme gibi giderlerin yanı sıra yine işin yapım ve yürütülmesi ile ilgili eldiven, sıvı sabun, çalı süpürgesi, el arabası, personel kimlik kartı, şapka, maske, ilaç, kışlık elbise, yazlık elbise, kışlık ayakkabı, yazlık ayakkabı gibi tüm giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 3.19 uncu maddesinde; “Elle süpürme işinde çalışacak işçilerin tüm malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.”, 14.13 üncü maddesinde; “İdarenin belirlediği bölgelerde görevli süpürgeciler süpürge, faraş, el arabası ve çöp torbası bulundurmak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanında işin yapılacağı alanlar ve personel sayısı belirtilmiş, idari şartnamenin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde; “İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ihaleye iştirak etmek isteyen firmaların el temizliğinde kullanılacak malzeme ve ekipmanların sayısını öngörerek teklif vermesinin mümkün bulunduğu sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 5 inci bendinde; “Bu işe ait teknik şartnamede işin yapım ve yürütülmesi ile ilgili:

            Gerek isteklinin kendi araç gereçleri gerekse idare tarafından verilen tüm araç-gereçlerin zorunlu trafik sigortası, emisyon izni ve trafik muayene, bandrol, vize, akaryakıt, bakım onarım, yedek parça, araç giydirme gibi giderlerin yanı sıra yine işin yapım ve yürütülmesi ile ilgili eldiven, sıvı sabun, çalı süpürgesi, el arabası, personel kimlik kartı, şapka, maske, ilaç, kışlık elbise, yazlık elbise, kışlık ayakkabı, yazlık ayakkabı gibi tüm giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 3.14 üncü maddesinde; “…Yüklenici istihdam edeceği personeli temizlik personeline işin taahhüt süresi başladığında Temizlik İşleri Müdürlüğünce bildirilecek olan kıyafetleri temin etmek ve giyindirmek zorundadır. Personele yıl boyunca yazlık-kışlık olmak üzere iki tip ve renkte kıyafet ve yazlık-kışlık ayakkabı giydirilecek olup yüklenici Temizlik İşleri Müdürlüğünün yazılı talebi ile 15 gün içinde tüm personelin kıyafet ve ayakkabı değişimini yapacaktır…Ayrıca çalışan işçi personele koruyucu malzeme olarak eldiven, maske ve şapka verilecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında;         “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.


 Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği, dolayısıyla kıyafet verilecek personel sayısının belli olduğu, ayrıca giyeceğin özelliklerinin ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği yönündeki hükmün personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için geçerli olduğu, giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı da gözönünde bulundurulduğunda, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olmasının isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin bentleri yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

            1) İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli olan 56 araçtan 24 adedinin idare tarafından verileceği belirtilmiş, teknik şartnamenin 2.2 nci maddesinde; “…Komisyon işin yürütülmesi esnasında araçların ekonomik ömürlerini tamamladığına kanaat getirirse yüklenici en az aynı özelliklerdeki aynı kapasiteli araçları çalıştırmayı taahhüt eder.” düzenlemesi, 14.1 inci maddesinde; “…Araçların teslimi ve geri alımı teknik heyetçe sağlanır. Araçların yetersizliği ve gerekli durumlarda Belediyece araçların geri alımı sözkonusu olduğunda alınan araçların özelliklerine uygun araçları yüklenici iş başında bulundurmak zorundadır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarece yükleniciye teslim edilecek araçların geri alınmasının, idarece araçların ekonomik ömürlerini tamamladığına kanaat getirilmesi veya araçların yetersizliği ve gerekli durumlar gibi subjektif şarta bağlandığı, anılan düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesini engelleyebileceği gibi, tekliflerin değerlendirilmesi ve işin yürütülmesi aşamasında subjektif uygulamalara neden olabileceği anlaşıldığından, söz konusu düzenlemenin tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında ihtilaflara yol açabileceğinden anılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Teknik şartnamenin 3.11 inci maddesinde; “İlçemizin çöp döküm yeri Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan Astım Çöp istasyonudur. Çöp döküm yerinin değiştirilmesi halinde Konya Büyükşehir Belediyesinin çöp döküm için göstereceği yere nakli yapılacaktır. Yükleniciye bu yer değişikliği için herhangi bir fark verilmeyecektir. Belediyece saptanan çöp döküm ve transfer istasyonuları dışındaki alanlara çöp dökülmesi yasaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin yukarıda anılan maddesinde çöp döküm alanının değişebileceğinin öngörüldüğü ancak çöp döküm alanının değişip değişmeyeceği, değişecekse yeni döküm alanının mesafesinin ne olacağına ilişkin açık bir düzenlemeye yer verilmediği, götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalede döküm alanında değişiklik olması halinde bundan kaynaklanan farkın yükleniciye ödenmesinin mümkün olmadığı, ihale konusu hizmetin maliyet bileşenleri içerisinde araçların yakıt giderinin önemli bir yer tuttuğu da dikkate alındığında, sözkonusu düzenleme nedeniyle tekliflerin sağlıklı olarak verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

            i) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklifin geçerli olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

1) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/C numaralı maddesi uyarınca tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale kararı alınmasından önce yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığının, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığının, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığının sorgulanması ve yapılan sorgulama sonucunda bütçe ödenekleri de göz önünde bulundurularak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Başvuru konusu ihalede tüm tekliflerin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarı için yeterli ödeneğin bulunduğu anlaşılmakla birlikte, idarece gönderilen belgelerde tekliflerin piyasa rayiçlerini yansıtıp yansıtmadığına ve yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin sorgulama yapıldığına dair bir bilgiye rastlanılmamış olup, ihalenin Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/C maddesi gereğince sorgulama yapılmaksızın sonuçlandırılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 61 inci maddesinde; “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı,


Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü mevcuttur.

 

İhale ilanının 4.3.1 inci maddesinde, “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenilmiştir. İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde de istekliler tarafından teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

İhale ilanının 4.4 üncü ve idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, benzer iş tanımına ilişkin olarak; “Hastane Temizliği, Park ve Bahçe Temizliği, Mezarlık Temizliği, Fuar Temizliği, Dere Islahı Temizliği ile kent temizliği ve çöp toplama ve nakli işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sunduğu Konya Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinde hizmetin tanımının “Fuar-otogar binaları ve çevresinin bakım, çöp toplama, temizlik ve güvenlik hizmetleri işi” olarak belirtildiği, hizmet tanımında yer alan güvenlik hizmetinin ihale konusu iş ve benzer işler kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgede benzer iş tanımında yer almayan güvenlik hizmeti işinin bulunduğu, anılan isteklinin teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere iş deneyimine haiz olup olmadığının tespiti için, sunulan belgede ihale konusu iş ve benzer işler kapsamında bulunan iş kalemlerinin tutarının belirlenmesinin gerektiği, idarece bu konuda belgeyi düzenleyen idareden benzer iş tanımı kapsamında bulunan işlerin tutarına ilişkin bilgi ve belge istenerek değerlendirme yapılması gerekirken, iş deneyim belgesinin mevcut haliyle geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Çoğunluk görüşünde;

- İdarece yükleniciye teslim edilecek araçların geri alınmasının, idarece araçların ekonomik ömürlerinin tamamladığına kanaat getirilmesi veya araçların yetersizliği ve gerekli durumlar gibi sübjektif bir şarta bağlandığı, anılan düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesini engelleyeceği,

- İdari şartnamede çöp döküm yeri olarak belirlenen Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan Astım Çöp İstasyonu döküm alanının değişip değişmeyeceğinin, değişecekse yeni çöp döküm alanına ilişkin açık bir belirlemeye yer verilmediği için tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanamayacağı,

Gerekçeleriyle ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar vermiştir.

 

4734 sayılı Kanuna göre ihtiyaçların tespit ve giderilmesine ilişkin yetki ve sorumluluk idarelere aittir. Teknik Şartnamenin “Komisyon işin yürütülmesi esnasında araçların ekonomik ömürlerinin tamamladığına kanaat getirirse yüklenici en az aynı özelliklerdeki aynı kapasiteli araçları taahhüt eder” düzenlemesi ile 14.1 maddesindeki “Araçların teslimi ve geri alımı teknik heyetçe sağlanır. Araçların yetersizliği ve gerekli durumlarda Belediye araçların geri alımı söz konusu olduğunda alınan araçların özelliklerine uygun araçları yüklenici iş başında bulundurmak zorundadır,” düzenlemelerinin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalabilecek araçların yerlerinin benzer özellikte araçlarla doldurularak işin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak, ihaleye teklif verilirken isteklilerin dikkate almaları gereken hususların bilinmesi amacıyla getirilen bir düzenleme olduğu açıktır.

 

            Aynı şekilde Teknik Şartnamenin 3.11 maddesindeki “İlçemizin çöp döküm yeri Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan astım Çöp istasyonudur. Çöp döküm yerinin değiştirilmesi halinde Konya Büyükşehir Belediyesinin çöp döküm için göstereceği yere nakli yapılacaktır. Yükleniciye bu yer değişikliği için herhangi bir fark verilmeyecektir. Belediyece saptanan çöp döküm ve transfer istasyonu dışındaki alanlara çöp dökülmesi yasaktır.” düzenlemesi de idareden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı oluşabilecek değişikliklerle ilgili olarak ihaleye teklif verilirken isteklilerin dikkate almaları gereken hususların bilinmesi amacıyla getirilen ve Büyükşehir Belediyesince saptanan çöp döküm ve transfer istasyonu alanlarına çöp dökülmesi zorunluluğunun belirtilmesine ilişkin düzenlemedir. Kaldı ki ihalenin götürü bedel olarak yapıldığı ve  4735 sayılı Kanun gereği iş artışı imkanının bulunmadığı dikkate alındığında Konya Büyükşehir Belediyesince çöp döküm yerinin değiştirilebileceği  öngörüsüyle  ihaleyi yapan Selçuklu İlçe Belediyesi döküm yeri değişikliği için herhangi bir bedel ödemeyeceğini hüküm altına alarak sözleşmenin uygulanması aşamasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkların ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Çöp toplama ve nakli işinde çöp döküm yeri ile ilgili yapılan bu düzenleme bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır.

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/C. “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı maddesindeki;

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” Hükmü gereğince İdarenin  yaklaşık maliyeti sorgulamaması işlemi; bu işle ilgili olarak İdarece teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi, ek ödeneğinin bulunması ve hizmet gerekleri düzeltici işlem kararı verilmesini gerektirmektedir.

 

Yine aynı şekilde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin içeriğinde yer alan ve idari şartnamedeki benzer iş kapsamına girmeyen  güvenlik hizmeti kaleminin tutarı ayrıştırılmadan belgenin mevcut haliyle kabul edilmesi  işlemi de düzeltici işlem kararı verilmesini gerektirmektedir.

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle ihale işlemleri ve ihale kararının iptali yönündeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

        

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 13 adet ihale dökümanının satın alındığı 5 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 3 adedinin geçerli olduğu ve geçerli tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul