İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1684
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :30
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1684
Şikayetçi:
 Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuklu Belediye Başkanlığı, Dumlupınar Mahallesi Büyük Selçuklu İş Merkezi Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8696
Başvuruya konu ihale:
 2008/6139 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2008 tarih ve 08.08.93.0201/2008-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuklu Belediye Başkanlığı’nca 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.03.2008 tarih ve 8696 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Yakıt bedeline gelecek zamların fiyat farkı olarak verilmemesi nedeniyle teklifin belirlenmesinin mümkün olmadığı, yakıt bedeline gelecek zamları teklif fiyatına yansıtan isteklilerin tekliflerinin yüksek olacağı, yansıtmayan isteklilerin ise zarar edeceği,

 

            2) Araçların kat edeceği mesafeye ve depolama alanının mesafesinin belirtilmemesi nedeniyle teklif oluşturulamadığı,

 

            3) Götürü bedel üzerinden teklif alınması nedeniyle çalışmayan gün, araç ve kişi nedeniyle yükleniciye ödeme yapılması gerekeceği ve kamu zararı doğacağı,

 

            4) Götürü bedel üzerinden teklif alınmasına ve idari şartnamenin iş artışı ve eksilişine ilişkin 51 nci maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmamasına rağmen teknik şartnamenin 3.11 maddesinde çöp döküm yerinin değişmesi halinde çöplerin gösterilen yere nakledileceğinin ve bu transfer için fark ödenmeyeceğinin belirtildiği, bu düzenlemenin iş artışı veya eksilişi niteliğinde olduğu, iş artışının ne kadar olacağı ve firmaya ne kadar külfet getireceğinin belli olmadığı, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının mevzuata uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller  24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki Tip İdari Şartnamenin 48 inci maddesinin 24 numaralı dipnotunda “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde;

“48.1. Fiyat farkı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde verilecektir.

48.1.1. 31/12/2002 tarih ve 24980 sayılı R.G. yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar ile 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulunun 7. maddesi gereği (b1)  ağırlık oranı için ( b1l= 0.245 ) akaryakıt fiyat farkı ödenir veya kesilir.

48.1.2. 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan 28.04.2004 tarih ve 2004/7221 sayılı BKK.´nın 3 üncü maddesi hükmünce 4734 Sayılı Kama İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 8. maddesi gereğince;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

h) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı ( a, b ve c bentleri toplamı ), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

48.2. İşe ait ağırlık oranları aşağıda tespit edilmiştir.

a1: Asgari ücrete dayalı işçilik                            : 0,687

b1: Akaryakıt ağırlık oranı                                  : 0,245

b2: Malzeme veya hizmet girdileri ağırlık oranı : 0,068

   Toplam   : 1,000” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından yakıt bedeline gelecek zamların fiyat farkı olarak verilmemesi nedeniyle teklifin belirlenmesinin mümkün olmadığı iddia edilmişse de, idari şartnamenin yukarıda anılan 48.1.1 maddesinde akaryakıt için fiyat farkı ödeneceği belirtildiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde ihale konusu işin Selçuklu Belediyesine ait 66 Mahallede yapılacağının belirtildiği ve mahalle isimlerine yer verildiği, idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak toplam araç sayısının 56 adet olarak belirlendiği, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde araçların çalışma programına yer verildiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 3.11 maddesinde; “İlçemizin çöp döküm yeri Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan Astım Çöp istasyonudur. Çöp döküm yerinin değiştirilmesi halinde Konya Büyükşehir Belediyesinin çöp döküm için göstereceği yere nakli yapılacaktır. Yükleniciye bu yer değişikliği için herhangi bir fark verilmeyecektir. Belediyece saptanan çöp döküm ve transfer istasyonuları dışındaki alanlara çöp dökülmesi yasaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesine ait dipnotta;

“…Hizmet işi belli bir yerde ifa edilmek suretiyle yapılacak mahiyette ise, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“13.1.-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin  görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

13.2.- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.3.- İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

13.4.-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

 İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 13 üncü maddesinin, Tip İdari Şartnamenin 13 maddesine uygun olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

İhale dokümanında işin yapılacağı yerin, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araç sayısının, araçların çalışma programının ve çöp döküm yerinin belirtildiği, dolayısıyla ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar tarafından işyeri ve çevresinin görülmesi suretiyle araçların kat edeceği mesafe ve depolama alanının mesafesinin belirlenerek teklif verilmesinin mümkün bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 9 ve idari şartnamenin 19 uncu maddelerinde, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceği, ihale üzerinde bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağı düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Ceza ve kesintiler” başlıklı 7 nci maddesinde çöplerin düzenli olarak alınmaması, yolların süpürülmemesi, çöp konteynırlarının temizlenmemesi, pazar yerleri, cadde ve sokakların yıkanmaması, eksik çalışma yapılması, çöplerin gösterilen alana dökülmemesi, araçların çalıştırılmaması gibi hallerde uygulanacak ceza ve kesintilerin belirtildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.11 inci maddesinde; “İlçemizin çöp döküm yeri Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan Astım Çöp istasyonudur. Çöp döküm yerinin değiştirilmesi halinde Konya Büyükşehir Belediyesinin çöp döküm için göstereceği yere nakli yapılacaktır. Yükleniciye bu yer değişikliği için herhangi bir fark verilmeyecektir. Belediyece saptanan çöp döküm ve transfer istasyonuları dışındaki alanlara çöp dökülmesi yasaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin yukarıda anılan maddesinde çöp döküm alanının değişebileceğinin öngörüldüğü ancak çöp döküm alanının değişip değişmeyeceği, değişecekse yeni döküm alanının mesafesinin ne olacağına ilişkin açık bir düzenlemeye yer verilmediği, götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalede döküm alanında değişiklik olması halinde bundan kaynaklanan farkın yükleniciye ödenmesinin mümkün olmadığı, ihale konusu hizmetin maliyet bileşenleri içerisinde araçların yakıt giderinin önemli bir yer tuttuğu da dikkate alındığında, sözkonusu düzenleme nedeniyle tekliflerin sağlıklı olarak verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin bentleri yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

            İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli olan 56 araçtan 24 adedinin idare tarafından verileceği belirtilmiş, teknik şartnamenin 2.2 nci maddesinde; “…Komisyon işin yürütülmesi esnasında araçların ekonomik ömürlerini tamamladığına kanaat getirirse yüklenici en az aynı özelliklerdeki aynı kapasiteli araçları çalıştırmayı taahhüt eder.” düzenlemesi, 14.1 inci maddesinde; “…Araçların teslimi ve geri alımı teknik heyetçe sağlanır. Araçların yetersizliği ve gerekli durumlarda Belediyece araçların geri alımı sözkonusu olduğunda alınan araçların özelliklerine uygun araçları yüklenici iş başında bulundurmak zorundadır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarece yükleniciye teslim edilecek araçların geri alınmasının, idarece araçların ekonomik ömürlerini tamamladığına kanaat getirilmesi veya araçların yetersizliği ve gerekli durumlar gibi subjektif şarta bağlandığı, anılan düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesini engelleyebileceği gibi, tekliflerin değerlendirilmesi ve işin yürütülmesi aşamasında subjektif uygulamalara neden olabileceği anlaşıldığından, sözkonusu düzenlemenin tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında ihtilaflara yol açabileceğinden anılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

i) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklifin geçerli olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

1) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/C numaralı maddesi uyarınca tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale kararı alınmasından önce yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığının, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığının, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığının sorgulanması ve yapılan sorgulama sonucunda bütçe ödenekleri de göz önünde bulundurularak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Başvuru konusu ihalede tüm tekliflerin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarı için yeterli ödeneğin bulunduğu anlaşılmakla birlikte, idarece gönderilen belgelerde tekliflerin piyasa rayiçlerini yansıtıp yansıtmadığına ve yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin sorgulama yapıldığına dair bir bilgiye rastlanılmamış olup, ihalenin Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/C maddesi gereğince sorgulama yapılmaksızın sonuçlandırılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 61 inci maddesinde; “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı,


Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale ilanının 4.3.1 inci maddesinde, “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenilmiştir. İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde de istekliler tarafından teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

İhale ilanının 4.4 üncü ve idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, benzer iş tanımına ilişkin olarak; “Hastane Temizliği, Park ve Bahçe Temizliği, Mezarlık Temizliği, Fuar Temizliği, Dere Islahı Temizliği ile kent temizliği ve çöp toplama ve nakli işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sunduğu Konya Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinde hizmetin tanımının “Fuar-otogar binaları ve çevresinin bakım, çöp toplama, temizlik ve güvenlik hizmetleri işi” olarak belirtildiği, hizmet tanımında yer alan güvenlik hizmetinin ihale konusu iş ve benzer işler kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgede benzer iş tanımında yer almayan güvenlik hizmeti işinin bulunduğu, anılan isteklinin teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere iş deneyimine haiz olup olmadığının tespiti için, sunulan belgede ihale konusu iş ve benzer işler kapsamında bulunan iş kalemlerinin tutarının belirlenmesinin gerektiği, idarece bu konuda belgeyi düzenleyen idareden benzer iş tanımı kapsamında bulunan işlerin tutarına ilişkin bilgi ve belge istenerek değerlendirme yapılması gerekirken, iş deneyim belgesinin mevcut haliyle geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kamu İhale Kurulunun 21.04.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1683 sayılı kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul