İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1685
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :31
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1685
Şikayetçi:
 Akmak İnşaat Tesisat San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Caddesi Havuzlar Sokak No: 9/12-13 Maltepe / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü, Barbaros Bulvarı No: 56 34340 Zincirlikuyu - Beşiktaş / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2008 / 7609
Başvuruya konu ihale:
 2007/198111 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul (Mahmutbey) - Edirne Otoyolu Bakım İşletme Şeflikleri ve Ücret Toplama İstasyonlarında Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Sistemlerinin Bakım, Onarım ve İşletilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.04.2008 tarih ve 08.07.89.0201/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nce 07.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İstanbul (Mahmutbey)-Edirne Otoyolu Bakım İşletme Şeflikleri ve Ücret Toplama İstasyonlarında Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Sistemlerinin Bakım, Onarım ve İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak Akmak İnşaat Tesisat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2008 tarih ve 7609 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede firmalarının ihaleye katılan 4 firma içinde en düşük teklifi verdiği, idarenin 14.02.2008 tarih ve 02474 sayılı yazısıyla teklif dosyası içinde sunulan ortaklık/hisse beyanı standart forma uygun olmadığından tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığının bildirildiği, idareye 22.02.2008 tarihinde yaptıkları şikayet başvurusuna verilen 28.02.2008 tarih ve 03928 sayılı cevapta, 2006/UM.Z-1754 sayılı Kurul kararında yer alan;  “…ortaklık hisse beyanında ortağı olduğu başka tüzel kişilikler bulunması halinde bu tüzel kişiliklerdeki ortaklık oranını belirtmesi gerekirken, kendi şirketinin ortaklık yapısına ilişkin bilgilere yer verdiği, standart form (KİK027.3/M yi mevzuata uygun olarak doldurmayan anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.” şeklindeki bölümün ihale dışı bırakılmalarına dayanak yapıldığı, ancak firmalarının başka herhangi bir tüzel kişilikte ortaklığının bulunmadığı, sadece ortaklık/hisse beyanını (standart form (KİK027.3/H)’yi) uygun olarak doldurmadıkları, bu kararın emsal olarak değerlendirilemeyeceği, ihale dışı bırakılmalarına sebep olan ortaklık/hisse beyanının standart formlara uygun olmamasının bu belgenin hiç verilmediği anlamına gelmeyeceği, belge üzerindeki bilgi eksikliğinin idarece tamamlattırılması gerekirken bunun yapılmayarak ihalenin sonuçlandırıldığı, bu durumun kamunun ve firmalarının zararına yol açtığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7.1.m maddesi ve ilanın 4.1.9 uncu maddesinde; “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname” istekliler tarafından sunulması gerekli belgeler arasında düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifinin, ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamede kendi ortaklık yapısına ilişkin bilgilere yer verdiği ve bu nedenle beyannamenin standart forma uygun doldurulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/F maddesinde, “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlığı altında;

 

            “…b) Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

            c) Kuruma yapılan şikayetlerden ve gönderilen yazılardan, uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname doldurulurken bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:


4- Bu Beyannamede tüzel kişi istekliler, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceklerdir.

5- Beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde Beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 inci maddesinin ikinci fıkrasında; Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde;

 

“…İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır….” hükmü mevcuttur. İdari şartnamenin 32.1 inci maddesinde de aynı düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi Akmak İnşaat Tesisat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ortaklık hisse beyanında isteklinin kendi tüzel kişiliğine ilişkin bilgilere yer verildiği, dolayısıyla anılan beyannamenin Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/F maddesine uygun olarak doldurulmadığı, beyannamede başvuru sahibinin ortağı olduğu şahıs şirketi veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketi bulunup bulunmadığı belirtilmediğinden bu hususun önemsiz bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmış ve sözkonusu eksikliğin tamamlatılmayarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul