İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1687
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :38
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1687
Şikayetçi:
 Avan Yapı İnş. Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeniata Sanayi Halifelik Cad. No:33 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Yatağan-Milas Karayolu 3. Km Pk. 1 48500 Yatağan / MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8332
Başvuruya konu ihale:
 2008/14761 İhale Kayıt Numaralı “Sosyal Tesislerde Çalıştırılmak Üzere 45 Kişilik Hizmet Alımı İşidir.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.04.2008 tarih ve 08.08.51.G017/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nce 04.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sosyal Tesislerde Çalıştırılmak Üzere 45 Kişilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Avan Yapı İnş. Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8332 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İdari şartnamenin 26.3 maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar kısmında yemek, giyim ve yol bedeline ilişkin net bilginin yer almadığı,

 

2)Teklif fiyata dahil olacak masraflar konusunda teknik şartname ve idari şartname hükümleri arasında çelişki bulunduğu ve idari şartnamenin 58 inci maddesinde idari ve teknik şartname arasında bir çelişki olması durumunda teknik şartname hükümlerinin geçerli olduğunun belirtildiği, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1)  Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;            

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı  26 ncı maddesinde;

“26.1  Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili  mevzuat gereğince yapılacak yüklenici teklif fiyatına işçilik, araç-gereç; malzeme-teçhizat, işçi yemek, işçi ulaşım, kik payı, işçi   koruyucu giyim malzemesi, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışma bedeli vb. giderler ile vergi, resim, harç, sigorta gibi masraflar dahil edilecektir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir,

26. 3.1. Yüklenici   elemanlarının   yemek   ihtiyaçları   YEAŞ   tarafından  karşılanacak. YE AŞ mevzuat hükümleri doğrultusunda hesaplanan (45 kişilik) yemek bedeli tutarı, yüklenicinin o ayki hak edişinden kesilecektir. Müdürlüğümüz tarafından belirlenen yemek bedeli 3,50 YTL /Adet´dir. Yemek giderleri aylık gün sayısı l kişi için 26 gündür. Yüklenici uhdesinde çalıştıracağı personeli 26 gün üzerinden ulaşımı ayni olarak karşılayacaktır.

26.3.2. Yüklenicinin; çalıştıracağı 7 adet aşçı personele yürürlükteki asgari brüt ücretin %200’nü (yüzde iki yüz), temizlik ekip sorumlusu (2 kişi) personele asgari brüt ücretin %150’ni (yüzde yüz elli) tutarında ücret ödeyecek, aşçı ve temizlik ekip sorumlusu personel dışında kalan diğer tüm personele de asgari brüt ücret tutarında ücret ödeyecektir. Bu ödemeler ücret bordrosunda gösterilecektir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödemesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. İş Hastalıkları ve Meslek Hastalıkları pirim oranı %3´dür.

26.6. 2008 yılı içerisinde toplam 13,5 gün resmi ve dini bayram tatili olup, aşçı 7 kişi, garson 15 kişi, resepsiyonist 4 kişi ve bulaşıkçı 4 kişi olmak üzere toplam 30 kişi YEAŞ taralından yılbaşı, resini ve dini bayramlarda çalıştırılacak olup yüklenici personelin ücretini tahakkuk ettirecek ücret bordrosunda gösterecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Personel Ücretleri ve Bayram Çalışmaları” başlıklı 5 inci maddesinde;

“5.1- Yüklenici firmanın bu sözleşme kapsamında çalıştırdığı personelin ücret ve benzeri alacağından ve sair tazminat vb. haklarından YEAŞ´ın  herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Doğrudan yüklenici  sorumludur.

5.2-Yüklenicinin, çalıştıracağı 7 adet aşçı personele yürürlükteki asgari brüt ücretin 2(iki} katını, temizlik ekip sorumlusu (2 kişi) personele asgari brüt ücretin 1,5 katı ücret ödeyecek, aşçı ve temizlik ekip sorumlusu personel dışında kalan diğer tüm personele de asgari brüt ücret tutarında ücret ödeyecektir. Bu ödemeler ücret bordrosunda gösterilecektir.

5.3- 2008 yılı içerisinde toplam 13,5 gün resmi ve dini bayram tatili olup;

aşçı: 7 kişi,Garson:15 kişi, Resepsiyonist:4 kişi ve Bulaşıkçı:4 kişi olmak üzere toplam:30 kişi;

YEAŞ  tarafından; Yılbaşı,  Resmi   ve Dini  bayramlarda çalıştırılacak olup, yüklenici personelin ücretini tahakkuk ettirerek ücret bordrosunda gösterecektir.

Bunların dışında kalan personele: Yılbaşı, dini ve resmi bayramlarda çalışma yaptırılmayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin “Personelin Kıyafetleri” başlıklı 7 nci maddesinde, çalıştırılacak personele verilecek kıyafetlerin yazlık ve kışlık olmak üzere çalışanların vasıflarına göre giyim eşyasının teknik özelliklerine de yer verilmek suretiyle ayrı ayrı belirtildiği anlaşılmıştır.

Teknik şartnamenin “Yemek ve Ulaşım” başlıklı 8 inci maddesinde;

“8.1.YÜKLENİCİ elemanlarının yemek ihtiyaçları YEAŞ yemekhanesinden karşılanacak olup, bedeli Yüklenicinin o ayki hak edişinden kesilecektir.

8.2. YÜKLENİCİ, uhdesinde çalıştıracağı personeli kendi imkanları ile iş yerine getirip götürecektir. Yüklenicinin personeli kesinlikle YEAŞ’ın araçlarından faydalandırılmayacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesi ve yukarıda aktarılan teknik şartname hükümleri dikkate alındığında teklif fiyata dahil olan masraflar kısmında yer alan çalıştırılacak personele verilecek yemek, giyim ve yol bedeline ilişkin bilgiye yer verildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartname´nin 16 ncı maddesinde;

"- 36 adet vasıfsız personele brüt asgari ücret üzerinden,

-    7 adet aşçı personele brüt asgari ücretin %100 fazlası (2 katı) üzerinden,

-    2 adet temizlik ekip sorumlusu için brüt asgari ücretin %50 fazlası (1,5 Katı)
üzerinden,

-    1 ad. Traktöre aylık belli bir kira bedeli fiyatı üzerinden teklif vereceklerdir” düzenlemesi yer almaktadır.

 İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı  26 ncı maddesinde;

            “26.3.2. Yüklenicinin; çalıştıracağı 7 adet aşçı personele yürürlükteki asgari brüt ücretin %200’nü (yüzde iki yüz), temizlik ekip sorumlusu (2 kişi) personele asgari brüt ücretin %150’ni (yüzde yüz elli) tutarında ücret ödeyecek, aşçı ve temizlik ekip sorumlusu personel dışında kalan diğer tüm personele de asgari brüt ücret tutarında ücret ödeyecektir. Bu ödemeler ücret bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           İdarece ihale dokümanını oluşturan belgelerde teklif fiyatının oluşumuna etkisi olan  çalıştırılacak personel için ödenecek ücrete ilişkin idari şartname ve teknik şartname arasında ihaleye teklif verecek istekliler açısından tereddüde yol açacak herhangi bir  çelişki bulunmamakla birlikte aynı sonucu doğuran farklı ifadeler kullanıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul