İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1689
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :56
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1689
Şikayetçi:
 Arslan Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., Tepe Mahallesi Yeniyol Caddesi Onat Pasajı No:46 K 1 Marmaris/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Fethiye Belediye Başkanlığı, Atatürk Cad. Üzeri 48300 Fethiye/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7439
Başvuruya konu ihale:
 2007/200297 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Binası, Su Kanalizasyon, Fen İşleri Müd. Atölyesi ve Deniz Gözetleme İstasyonunun Güvenliğinin Sağlanması Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 08.07.73.0203/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fethiye Belediye Başkanlığı’nca 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Binası, Su Kanalizasyon, Fen İşleri Müd. Atölyesi ve Deniz Gözetleme İstasyonunun Güvenliğinin Sağlanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Arslan Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 07.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.03.2008 tarih ve 7439 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu,

 

            2) İdari şartnamede resmi ve dini bayram tatil günlerine ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olup olmadığına ilişkin teyidin ihale kararından bir gün sonra alınmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı; “Belediye Hizmet Binası, Su Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü Atölyesi ve Deniz Gözetleme İstasyonunun güvenliğinin sağlanması işi”, fiziki miktar ve türü; “5 kişi ile Belediye Hizmet Binası, Su Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü Atölyesi ve Deniz Gözetleme İstasyonunun güvenliğinin 31.12.2008 tarihine kadar sağlanması” düzenlemesi,

 

            Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3 Personelin yol gideri günlük brüt (4,50 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (6 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek asgari ücret oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

            26.5 Personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

            İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “49.2 İşin süresi 334 (üçyüzotuzdört) takvim günüdür. Ancak işin en geç 31.12.2008 tarihinde bitirilmesi esastır.” düzenlemesi yer almaktadır.

  

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler esas alınarak (ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca personele ödenecek ücret dikkate alınmadan) yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin 59.226,20 YTL, % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (yol ve yemek bedeli dahil, giyim bedeli, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve kullanılacak teçhizat giderleri hariç) 61.002,99 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Fethiye Özel Güv. Dan. Eğt. ve Alarm Mrk. Tic. Ltd. Şti.’nin 60.410,69 YTL tutarında teklif sunmasına karşın, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırdığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlığı altında; “Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu durumda, başvuruya konu ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan, teklifi asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan Fethiye Özel Güv. Dan. Eğt. ve Alarm Mrk. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde çalışacak personele ödenecek yemek ve yol ücretlerinin 26 gün üzerinden hesaplanacağına ilişkin düzenleme yapılmasına karşın, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personel sayısına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanununun “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46 ncı maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.” hükmü,

“Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlığı altında; “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” açıklamasına,

 

“Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhale konusu hizmet alımının niteliğinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de kesintisiz olarak personel istihdamını gerekli kıldığı ve ihale konusu işte istihdam edilecek personelin bir aylık zaman diliminin hafta tatili dışında kalan günlerinde işbaşında bulunacağı anlamına gelen personele ödenecek yemek ve yol bedelinin aylık 26 gün üzerinden hesaplanacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde, işin süresi içinde çalışılacak ulusal bayram ve genel tatil günleri ile çalışacak personel sayısına ilişkin olarak ihale dokümanında düzenleme yapılmaması, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca bahse konu günlerde çalışacak personele ödenmesi gereken ücretlerin teklif fiyata dahil edilmemesine ve istekliler arasında tereddüde yol açacağından mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Tespit edilen bu mevzuata aykırılık nedeniyle asgari toplam maliyetin sağlıklı şekilde hesaplanamayacağı anlaşıldığından başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ncı maddesinin son fıkrasında; İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

İhale kararının onaylandığı tarihin kesinleşen ihale kararlarında 28.01.2008 olarak, ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen sözleşmeye davet yazısında ise 29.01.2008 olarak yer aldığı görülmüştür. Başvuruya konu ihalenin 29.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile Fethiye Özel Güv. Dan. Eğt. ve Alarm Mrk. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olup olmadığına ilişkin Kamu İhale Kurumu teyidinin de aynı tarihte alındığı tespit edilmiştir. İhale komisyon kararının 29.01.2008 tarihli olduğu dikkate alındığında, söz konusu kararın 28.01.2008 tarihinde ihale yetkilisince onaylanması mümkün olamayacağından, kesinleşen ihale kararlarında ihale kararının onaylandığı tarih olarak yer alan 28.01.2008 tarihinin sehven yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin şikayet başvurusunu sonuçlandıran 26.02.2008 tarihli kararın 27.02.2008 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, ancak başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusu hakkını kullanması için tanınan 15 günlük sürenin dolması beklenmeden 28.02.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 nci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul