İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1704
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :37
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1704
Şikayetçi:
 Bentem İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Yavuz Sinan Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Leblebici Sok. No:31/3 Eminönü/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,Merkez Kampüsü Tavşanlı Yolu 10. Km 43100 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.04.2008 / 10749
Başvuruya konu ihale:
 2008/9409 İhale Kayıt Numaralı “DPÜ Rektörlük ve Bağlı Birimleri 8 Aylık 2008 Temizlik İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.04.2008 tarih ve 08.10.83.G015/2008-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dumlupınar Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan DPÜ Rektörlük ve Bağlı Birimleri 8 Aylık 2008 Temizlik ihalesine ilişkin olarak Bentem İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.04.2008 tarih ve 10749 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre idareden açıklama talebinde bulundukları halde, idarece ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alındığı, alınan bu kararın hak kaybı ve mağduriyetlerine neden olacağından itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, 04.04.2008 tarihinde taraflarına tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı sonucunda ihalenin kendi firmaları üzerinde kalmadığının anlaşılması üzerine idareden açıklama talebinde bulundukları, idarece bu taleplerine cevap verilmesi gerekirken, ihale işlemlerine devam kararı alındığı ve bu kararın yok hükmünde olduğu, açıklama talebine verilen cevabın tebliğ tarihinin 11.04.2008 olduğu dikkate alındığında, bu tarihten itibaren 15 günlük itiraz sürelerinin bulunduğu, sonuç olarak, idarenin açıklama taleplerine karşılık ihale işlemlerine devam kararı almasının mevzuata ve hukuka açıkça aykırı olduğu ve bu kararın iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Her ne kadar ihale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, kararın usulüne uygun alınmadığı tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

 

          Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararına ilişkin gerekçelerin Kurul tarafından uygun bulunmaması halinde, bu karar kaldırılarak, ihale süreci hakkında 18 inci maddedeki kararlardan birisi alınacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, başvurunun sadece ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararına yönelik olduğu anlaşıldığından, ihale süreci hakkında ayrıca bir karar alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının iptaline,

 

  
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul