İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-171
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :58
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-171
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Adalet Akademisi B, Ahlatlıbel Bulvarı İncek Yolu 06095 Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37799
Başvuruya konu ihale:
 2007/178104 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.24.71.G017/2007-88E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Adalet Akademisi’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37799 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi ve dini tatil günlerinde çalışacak eleman sayısı ile gün sayısının verilmediği, teknik şartnamenin 4.2 maddesinde ise; "İdarece gerekli görülmesi halinde yüklenici tatil ve resmi bayram günlerinde idarece belirlenecek saatler arasında çalışma yapacaktır. Resmi bayram günlerinde çalışma Adalet Akademisi Başkanlığının tabii olacağı mesai saatlerine göre yapılacaktır. Yüklenici tatil ve resmi bayram günlerinde yapacağı çalışmada çalıştıracağı işçilerin listesini en az 3 gün önceden idareye, ayrıca çalışacak işçilerin listesini idarenin görevli memuru nezaretinde en az 3 gün önce ilan panosunda ilan edecektir" hükmüne yer verildiği, ancak, resmi ve dini tatil günleri ile yılbaşında çalışılacak gün sayısı ve çalışacak personel sayısının belirtilmediği, maliyeti belirleyen ana unsurlardan olan işçilik giderlerinin hesaplanması için bu bilgilerin gerekli ve zorunlu olduğu, bu bilgilerin eksikliği nedeniyle maliyet hesabının yapılamadığı ve ihaleye teklif verilemediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; İhale konusu hizmetin adı, Türkiye Adalet Akademisi Hizmet Binalarının Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı İşi olarak, hizmetin (fiziki) miktarı ve türü olarak da; 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar bir yıl süreli,  7 vasıflı  (Teknik Şartnamenin 3.3, 3.4  ve  3.5 maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olan) 23 vasıfsız işçi ile Türkiye Adalet Akademisi hizmet binaları ile ısı santrallerinin malzemeli temizliğinin yapılması ve ısı santrallerinin çalıştırılması, hizmet binaları ile kampus alanının bakımı, kampus alanı içerisinde bulunan ağaçların ilaçlanması ve çevre temizliğinin malzemeli yapılmasına yönelik malzemeli temizlik hizmeti alımı işi olduğu belirtilmiştir.

 

İhale ilanının 16.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tespit edilmiştir. Tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, işin süresinin 12 ay (01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arası) olduğu, idari şartnamenin 48 inci maddesi uyarınca da, fiyat farkı ödeneceği ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç teklif fiyata dahildir.

26.2.  (26.1)  nci  maddede  yer  alan  gider kalemlerinde  artış  olması  ya  da  benzeri  yeni  gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı
içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca, işçilere 26 gün üzerinden brüt günlük 3,35 YTL yemek ve 26 gün üzerinden brüt günlük 5,20 YTL yol parası nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecek ve teklif fiyata dahil olacaktır.

26.3.1

a) Yüklenici firma 1 adet sorumlu müdür lise   veya   dengi okul mezunu, en az üç (3) yıl
    deneyimli müdüre asgari ücretin % 25 fazlasını,

b)  Bir (1) adet su tesisatçısı, kaloriferci ehliyeti olan vasıflı işçiye asgari ücretin % 20     

    fazlasını,

c)  (1) adet vasıflı ve ehliyetli elektrik tesisatçısına asgari ücretin % 20 fazlasını

d) Bir (1) adet marangoz işlerinde çalışacak vasıflı ve ehliyetli işçiye asgari ücretin % 20 

    fazlasını

e)  Üç (3) adet vasıflı ve ehliyetli kaloriferciye asgari ücretin % 15 fazlasını ödeyecektir.

            Yukarıda 26.3.1. (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde belirtilen vasıflı işçilere ödenecek olan asgari ücret fazlaları teklif fiyata dahil edilecektir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. Personelin İş kazaları ile Meslek Hastalıkları prim Oranı SSK Ankara Sigorta İl Müdürlüğünce % 3,5 olarak bildirildiğinden, hesaplamalarda bu oran kullanılacaktır.

26.6. Yüklenici personelin yönetimi ve işin yürütülmesi için temizlik işçilerinden 3 yıl deneyimli, 3
adet sorumlu şef bulunduracaktır. Çalıştırılan bu elemanlar belirlenen vasıfsız işçi sayısı içerisinde olacaktır.

26.7. Çalıştırılacak 7 adet vasıflı, 23 adet vasıfsız işçi için varsa çalışma mevzuatı gereği yapılacak ödemeler teklif fiyata dahil edilecektir.

26.8.  Kampus alanı içerisindeki bina ve bahçede bulunan ağaçların, meyvelerin ilaçlanması 2007 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinin "M" başlıklı bölümün 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenici   Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin belgesine sahip  olması   durumunda  ilaçlamanın  yüklenici  tarafından,   bu   izin  belgesine   sahip  olmaması durumunda  ise  ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılması teklif fiyata dahil edilecektir..şeklinde düzenlenmiştir.

 

        Teknik Şartnamenin “Çalışma Saatleri  başlıklı 4.2  maddesinde; İdarece gerekli görülmesi halinde, yüklenici tatil ve resmi bayram günlerinde İdarece belirlenecek saatler arasında çalışma yapacaktır. Resmi bayram günlerinde çalışma Adalet Akademisi Başkanlığının tabi olacağı mesai saatlerine göre yapılacaktır. Yüklenici tatil ve resmi bayram günlerinde yapacağı çalışmada çalıştıracağı işçilerin listesini en az 3 gün önceden idareye verecek, ayrıca çalışacak işçilerin listesini, idarenin görevli memuru nezaretinde en az 3 gün önce ilan panosunda ilan edecektir.”

 

          İdari şartnamenin Diğer Hususlar Kısmının (e) bendinde; “Yüklenicinin vasıflı ve vasıfsız işçileri, ihale konusu işi yaptıkları hizmete uygun özel iş kıyafetleri ile yürüteceklerdir”, (j) bendinde de; “ Firma çalıştıracağı işçilere çalışma süresi içinde, yapılan işin gereğine uygun yazlık ve kışlık iki takım iş elbisesini ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre sağlayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin Yüklenici Tarafından Çalıştırılacak İşçilerle İlgili Hususlar  başlıklı 12.1 maddesinde; Yüklenici tarafından çalıştırılacak işçilere verilecek özel kıyafet, iş önlüğü ve ayakkabı idarenin uygun görüşü alınmak suretiyle kullanılacaktır. Bu kıyafetler temiz muntazam bir durumda olacak, yırtık ve ütüsüz giyilmeyecektir. Kıyafetlerin arkalarında yüklenici firmanın adı belirtilecektir. Yeterli miktarda yedek kıyafet yüklenici tarafından elde bulundurulacaktır. Erkek işçiler daima tıraşlı olacaktır. Temizlik işinde görevli işçiler hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir.” düzenlemesi yer almıştır.

Teknik Şartnamenin Kullanılacak Makineler  başlıklı 13 üncü maddesinde; Kullanılacak temizlik makineleri ve aletleri idarece temin edilecektir. Temin edilen makinelerin bakım ve onarım giderleri, yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII başlığın G/15 inci maddesinde; “…teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır…

 

…İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdare tarafından idari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi bayramlarda çalışma yapılacağına ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamakla birlikte, yukarıda ki hükme aykırı olarak teknik şartnamede düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.”

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma başlıklı 44 üncü maddesinde; Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”

 

“Saklı haklar” başlıklı 45 inci maddesinde; Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz…”

 

Hafta tatili ücreti başlıklı 46 ncı maddesinde;Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir…”

 

“Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacağı belirtilen toplam personel sayısına göre çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücret ödeneceği esasına göre ödenecek toplam ücretin hesaplanması ve söz konusu ücretin teklif fiyata dahil masraflar arasında yer alması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte söz konusu ihalede teknik şartnamede resmi tatil günlerinde de personel çalıştırılacağı belirtilmesine karşın, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında özel ve resmi tatil günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ücrete ilişkin bir hesaplama yapılmadığı ve teklif maliyetini oluşturan masraf kalemleri içerisine dahil edilmediği görülmüştür.

 

İhale konusu işte özel ve resmi tatil günlerinde personel çalıştırılacağı belirtildiğinden, bu günler için ödeneceği anlaşılan ücretin hesaplanabilmesi için çalışacak personel sayısı ve gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu ve idari şartnamede çalışacak işçi sayısının, işin süresinin ve teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, teknik şartnamede ise isteklilerin özel ve resmi tatil günlerinde de idarenin belirlediği sayıda eleman çalıştırarak söz konusu hizmetin yerine getirileceğinin belirtildiği, ancak ihale dokümanında işin süresi dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personel sayısının açıkça belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmesine karşın, söz konusu ihalede özel ve resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısı belirtilmediğinden bu günlerde çalışacak personele ödenmesi gereken ücret tutarının hesaplanabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda söz konusu ihalede sağlıklı teklif verilmesinin ve tekliflerin objektif değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu haliyle idarece ihale dokümanında yapılan aykırılığın ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’nın 27.12.2007 tarih ve 3528 sayı ile 08.01.2008 tarih ve 100 sayılı yazılarında; “… şikayet başvurusunda bulunan Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin Türkiye’nin pek çok il ve ilçesindeki temizlik, yemek gibi birçok alandaki ihale için yaklaşık 50 adet şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru sahibinin tüm bu şikayet başvuruları göz önüne alınırsa bu konuda bir art niyetinin olduğu...” ifade edilmiştir. Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’nın ifade ettiği hususlara ilişkin inceleme ve soruşturma yapma yetkisi Kurumumuzun inceleme yetki ve görev alanında olmayıp, anılan hususlara yönelik gereğinin takdir ve ifası için Ankara C. Başsavcılığına anılan yazıların gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

           

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının 27.12.2007 tarih ve 3528 sayı ile 08.01.2008 tarih ve 100 sayılı yazılarının içeriğinde belirtilen hususlar yönünden gereğinin takdir ve ifası için anılan yazıların Ankara C. Başsavcılığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul