İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-172
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :59
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-172
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No:62/4 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Yunus Emre Mah. Kübra Sok. No:1 Pursaklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38504
Başvuruya konu ihale:
 2007/174579 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Binası Genel Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.25.44.G017/2007-89E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Eğitim ve Araştırma Merkezi’nce 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Binası Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38504 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.3 ve 7.3.4 maddelerinde kullanılacak iş makinelerine ait Türkçe kullanım kılavuzu, teknik broşür vb. belgeler ile, yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgelerin istendiği, bunun mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin adı, “2008 Yılı Eğitim ve Araştırma Merkezi Binalarının 10 İşçi ile 12 Aylık Temizlik İşi” olarak, belirtilmiştir.

 

İhale İlanının 16.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, ihale ilanı ve ihale dokümanında tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, işin süresinin 12 ay olduğu, idari şartnamenin 48 inci maddesi uyarınca da, fiyat farkı ödeneceği belirtilmiştir.

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; 

26.1.         Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta
vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.

26.2.         (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak
payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.         Yol Gideri : Yüklenici sözleşme süresince çalıştırılacak her bir personele aylık 26 gün
üzerinden her gün için 4’ er adet olmak üzere 104 adet toplu taşım bileti verecektir.

Yemek Gideri : Yüklenici sözleşme süresince çalıştırılacak personele öğle yemeğini günlük 2,50-YTL ve aylık 22 gün üzerinden kurum yemekhanesinden çıkan yemekten yiyecek olup, yemek bedeli yüklenicinin aylık hak edişinden kesilecektir.

Giyim Gideri : Yüklenici 12 aylık sözleşme süresince temizlik işçilerine tek tip yazlık ve kışlık olmak üzere 10 adet 2 defa iş elbisesi verecek olup, bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.

26.4.      Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5 .Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezimizde temizlik işinde iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranı % 2 dir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

           

               İdari şartnamenin VI.  “Diğer Hususlar” kısmında; “…Her Cumartesi günü saat 08.30-17.00 (12.30)-13.30 arası öğle tatilidir) arasında bu şartnamenin 1’inci maddesinde belirtilen yerlerin temizliği yapılacaktır (Yıkama ve cilalama dahil). Bu temizlik 7,5 (yedi buçuk) saat sürecek şekilde gerçekleştirilecektir” ve aynı kısımda, “… yüklenici işin gereği idarenin talebi üzerine işçilere hafta içi fazla çalışma veya hafta tatili olan Pazar günleri çalışma yaptırdığı takdirde 4857 sayılı İş Kanunun 63. maddesi gereğince denkleştirme yapılacaktır…” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “İsteklilerin şartnamenin diğer hususlar bölümünde yer alan listelerde makine, ekipman ve malzemelerin cinsini, evsafını (Birinci kalitede olacak) markasını ve modelini gösterecek şekilde düzenleyecekleri taahhütnameyi vermeleri (İhale üzerinde kalan istekliler taahhütnamede belirtmiş oldukları özellikleri taşıyan makine, ekipman ve malzemeleri kullanacaklardır. Taahhüt altındaki söz konusu makine ekipman ve malzemeyi idare gerekli gördüğü takdirde belirlenecek muadilleri ile değiştirebilir.)” ve 7.3.4 maddesinde de; “Kullanılacak iş makinelerinin şartnamede belirtilen teknik özelliklerine haiz olduğunu gösterir belge vermesi. (Türkçe kullanım kılavuzu, teknik broşür ve benzeri belgeler…)” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

                İdarece, makine, ekipman ve malzemelerin taahhütnamesi için herhangi bir noter onayı öngörülmediği, idarece öngörülen şartın isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında ihalenin karara bağlanmasını idare açısından kolaylaştırdığı, isteklilerce sunulacak söz konusu taahhütname ve ekli listenin ihale sürecinde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlilik kriteri olmadığı ve bu belgeyi sunmayan istekliler yönünden değerlendirme dışı bırakılma nedeni olmayacağı, nitekim EKÜ Temizlik Taşımacılık Peyzaj İnş. Gıda Elekt. Tur. San. ve Tic. Ldt. Şti. ve Genç Grup Sos. Hiz.Tem. Gıda Bilgi İşl. Turz. Nak. İnş. Müh. Oto. Beş. Yem. İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Furkan Yan. Tüp. Yemek Temizlik Otomasyon Tur. Eml. Mob. San. Tic. Ltd. Şti.’nin anılan taahhütnameyi verdiği ancak makine, ekipman ve malzemelerin cinsini, evsafını, markasını ve modelini gösteren  ekli listenin verilmediği, bu firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, ayrıca anılan taahhütname ve ekli listenin verilmesinin teklif sunacak istekliler açısından da teklifin hazırlanması ve verilmesini güçleştirici bir mahiyeti olmadığı, isteklilerin idari şartname ile kendilerine verilen talimata uygun olarak hazırladıkları taahhütname ile ihaleye katıldığı, sözleşme yapıldıktan sonra ihale konusu işin yerine getirilmesi aşamasında doğabilecek olası bir olumsuz duruma karşı ve idare açısından tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında ihalenin karara bağlanmasını kolaylaştırıcı niteliğinden dolayı, ihaleye teklif veren isteklilerden söz konusu taahhütname ve ekli listenin istenmesinde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir. 

 

                Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul