İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-173
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-173 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.04.2008 tarih, 2008/UH.Z-1733 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :60
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-173
Şikayetçi:
 Kutsan Gıda Toplu Yemek Med. Teks. Turz. İnş. ve İnş. Malz. San. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti., Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Cad. Belediye 5. Blok Kat:5 RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 KTÜ Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, KTÜ Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 61080 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38690
Başvuruya konu ihale:
 2007/164563 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Sekreterlik Veri Hazırlama Veri Girişi ve Destek Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2007 tarih ve 08.25.70.G017/2007-90E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            KTÜ Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Sekreterlik Veri Hazırlama Veri Girişi ve Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kutsan Gıda Toplu Yemek Med. Teks. Turz. İnş. ve İnş. Malz. San. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38690 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde personel için verilecek yol ve yemek giderlerinden bahsedilmediği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde yol bedeli için ayrı bir kalem gösterildiği, bu nedenle idari şartname ile birim fiyat teklif cetvelinin birbirine uygun olmadığı,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde personel için verilecek yıllık giyecek giderlerinden bahsedilmediği, teknik şartnamede belirtilen formaların iş saatleri içinde giyileceğinin belirtildiği, ancak giyim eşyalarının sayıları ve özelliklerinin verilmediği,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin adı, “Tıbbi Sekreterlik Veri Hazırlama-Veri Girişi ve Destek Hizmeti Alımı İşi” olarak, hizmetin (fiziki) miktarı ve türü olarak da; 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar 12 ay süreli,  215 kişi ile veri hazırlama, veri girişi, veri kontrolü ve veri kayıt işlemleri hizmeti ve teknik destek hizmetlerinin yerine getirilmesi olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1 Sözleşmenin uygulaması sırasında ilgili mevzuat gereği yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, ve harç giderlerinin tamamı isteklilerin teklif edeceği fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca;

İşveren sigorta primi                      18%+*Sigorta risk prim oranı seçiniz 1,5%=19,5%

İşveren işsizlik pirimi                      2%

İşveren prim toplama                     21,5%

İşçi sigorta primi                             14%

İşsizlik primi                                               1%

İşçi prim toplama                            15%

Prime tabi ücretler

İşveren payı

Yol bedeli

Sözleşme Gideri %3 (Toplam asgari işçi maliyeti üzerinden)

Nitelikli Eleman Farkı

         Eleman Niteliği farkı (Asgari Ücret x %15)- 155 Kişi

         Eleman Niteliği farkı (Asgari ücret x %10) - 60 Kişi

Resmi Dini Bayram Yılbaşı Günleri

         Nitelikli işçi maliyeti %15 (13.5günx39kişi*D26.5 gün)

         Nitelikli işçi maliyeti %IO (13.5günx26kişi=351 gün)

         teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.  İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası prim oranı %1,5 dur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

İhale dokümanı içerisinde yer alan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetveli;

A

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Tıbbi Sekreterlik Veri Hazırlama-Veri Girişi ve Destek Hizmeti alımı -12 Ay (215 kişi) (Yemek Bedeli ve Giyim Bedeli Hastane İdaresince karşılanacaktır.)

I. İŞÇİ MALİYETİ

II. YOL BEDELİ

III.NİTELİKLİ ELEMAN FARKI

a)    Eleman Niteliği farkı (Asgari ücret x %15)

b)    %Eleman Niteliği farkı (Asgari ücret x %10)

 

IV.RESMİ DİNİ BAYRAM YILBAŞI GÜNLERİ ÇALIŞACAK

a)Nitelikli işçi Maliyeti %15      13,5 gün x 39 kişi=

b)Nitelikli işçi Maliyeti %10      13,5 gün x 26 kişi=

 

 

12 Ay x 215 Kişi 12 Ay x 215 Kişi

 

12 Ay x 155 Kişi 12 Ay x 60 Kişi

 

 

526,5 gün

351 Gün

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

şeklinde düzenlenmiştir.

Başvuru sahibince idareye yapılan şikayet müracaatına verilen 26.12.2007 tarih ve 3286 sayılı cevabi yazıda; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yol bedelinin teklif fiyata dahil olduğunun açıkça belirtildiği ifade edilmiştir.

İdarece, idari şartnamenin 26 ncı maddesi ile birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin birlikte değerlendirilmesi sonucunda işçilik maliyeti hesaplanırken dikkate alınacak yol bedeli kısmının boş bırakıldığı, bu durumda ihaleye katılacak isteklilerin yol bedeli için bir bedel öngörmesi gerektiği ve bu durumda yol bedeli için uygun bir bedelin teklif edilmesinin isteklilere bırakıldığı, bu nedenle bu hususun teklif fiyatının oluşturulmasında tereddüt doğuracak nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

         Teknik şartnamenin “Çalışan Personelin Kıyafeti İle İlgili Sorumlulukları” başlıklı kısmında; Formalar çalışma saatleri içinde giyilecektir. Formalar çalıştığı birimin özelliğine göre olacak ve idarenin belirlediği kıyafetler giyilecektir, işçilere yaka kartı düzenlenecek ve bu kartlar idare tarafından onaylanacaktır. Onaylı kimlik kartları çalışma saatleri içinde işçiler tarafından görünür şekilde takılacaktır. Formalar ve yaka kartları idare tarafından temin edilecektir. İşçiler hiçbir şekilde terlik vb. giymeyecektir. Ayakkabıları ses ve gürültü yapmayacak şekilde ve siyah renkte olacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, ihale dokümanı içerisinde yer alan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde, yemek bedeli ve giyim bedelinin hastane idaresince karşılanacağı belirtilmiştir.

Birim fiyat teklif cetveli ile yukarıda anılan teknik şartname düzenlemesi gereğince, personele verilecek kıyafetlerin idare tarafından temin edileceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin ihale dokümanında personel için verilecek giyecek giderlerinden bahsedilmediği ve teknik şartnamede giyim eşyalarının sayıları ve özelliklerinin verilmediği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; sekiz adet ihale dokümanının satın alındığı, dört teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında olduğu geçerli diğer tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı ,

 

2) İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1 Sözleşmenin uygulaması sırasında ilgili mevzuat gereği yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, ve harç giderlerinin tamamı isteklilerin teklif edeceği fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verildiği,

  İhale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde 1 sıra nolu başlıkta  iş kaleminin adı ve kısa açıklaması sütununda “yol bedeli” yazılarak miktarı sütununda ise (12 ay*215 kişi)  ifadesine yer verildiği  ancak  yol bedelinin ayni mi  yoksa nakdi mi karşılanacağı belirtilmemiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. Bölüm G maddesinin 8 ve 9 nolu alt bentleri uyarınca idarece yol bedelinin nakdi ya da ayni olarak nasıl karşılanacağı konusunda ihale dokümanında  net düzenleme yapılması gerektiği, yol bedelinin nakdi veya ayni olarak karşılanacağı hususlarından birinin seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu ihalede yol bedeli nakdi ise ne kadar verileceği veya ayni olarak verilecekse bunun açıkça düzenlenmediği anlaşıldığından asgari işçilik maliyetinin ve aşırı düşük teklif sınırının belirlenmesi mümkün değildir. Yol bedelinin karşılanması konusunda nakdi veya ayni şeklinde düzenleme yapılmamasının yarattığı belirsizlik asgari işçilik maliyetinin hesaplanması ve dolayısıyla istekliler açısından teklif fiyatın belirlenmesinde tereddüt yaratacak nitelikte olduğundan,

 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul