İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1733
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :29
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1733
Şikayetçi:
 Gelişim Temizlik Güvenlik Turz. B.Sayar Sağ. Hizm. Yemek Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti., Ofis İstasyon Caddesi Eyüpoğlu Sitesi Mevkana 2 Apt. No: 2 K 1 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bismil Devlet Hastanesi Başhekimliği, Altıok Mahallesi İstasyon Caddesi 21500 Bismil / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8521
Başvuruya konu ihale:
 2008/7850 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2008 tarih ve 08.08.76.G015/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bismil Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 04.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gelişim Temizlik Güvenlik Turz. B.Sayar Sağ. Hizm. Yemek Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8521 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 46.1 inci ve 52 nci maddelerinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teklif fiyata dahil edilecek temizlik malzemelerinin CE’ ye uygunluğunun aranmasının yerinde olmadığı,

 

            3) İhale dokümanında çalıştırılacak işçiler için öngörülen düzenlemelerin İş Kanununa aykırı olduğu,

 

            4) Teklif fiyata dahil edilmesi gereken giderlere ihale dokümanında yer verilmediği, 

 

iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin ikinci maddesinde, ihale konusu işin adı; “40 Vasıfsız İşçi ile 21 Aylık Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı” , işin yapılacağı yer, “Bismil Devlet Hastanesi“, işin süresi “01.04.2008-31.12.2009” olarak gösterilmiş, aynı hususlara ihale ilanında da yer verilmiştir. Söz konusu ihalede; işçi başına 4 adet takım giyim bedelinin firma tarafından ayni olarak karşılanacağı, işçilere verilecek yemeğin idare tarafından sağlanacağı, şehir içi ulaşım olmadığından yol ücreti ödenmeyeceği, toplam 26 günlük resmi tatil günlerinde çalışılacağı (bir günde 7 işçi), diğer giderlerin teklif fiyata dahil ve sigorta risk prim oranının % 2  olduğu düzenlenmiş olup, işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyeti, 646.832,46 YTL olarak bulunmuştur.

           

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiası ile ilgili olarak;

 

            İdari Şartnamenin 46.1 inci maddesinde; “İhale konusu hizmete ilişkin ödeme fatura kesiminden en geç 90 gün içerisinde hastanemizin ödenek durumuna göre Diyarbakır Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye (Saymanlığınca / Muhasebe Müdürlüğünce) yapılacaktır.”düzenlemesi,

           

            Sağlık Bakanlığının 2005/29 sayılı Genelgesinin “V-Ödemeler” başlıklı bölümünün (a) bendinde; “Satın alınacak mal veya hizmetin bedelinin ne şekilde ve ne zaman ödeneceğinin; kurumun gelir-gider dengesi çerçevesinde tip şartname ve tip sözleşmelerde belirtilmesi ve buna kesinlikle uyulması gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdare tarafından başvuru sahibine verilen cevapta “Normalde hizmet alımlarının ödemeleri her ayın ilk haftasında Diyarbakır Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce yapılmaktadır.” açıklamasında bulunulduğu anlaşılmıştır. İdari şartnamede yer alan, ödemenin en geç 90 gün içinde yapılacağı yönündeki düzenlemenin hastanenin ödeme sıkıntısı yaşaması hali için öngörülen ve olağanüstü durumlarda uygulanabilecek bir düzenleme olduğu, anılan düzenlemeden ödemenin daha erken yapılacağı anlaşıldığından bu durumun ihaleye katılımı ve teklif verilmesini engellemediği  sonucuna varılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 52 nci maddesinde ise; “Yüklenici sözleşmeye uygun olarak süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %04 (binde dört) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 20 (yirmi) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ve sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin aynı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilip, sözleşme feshedilerek hesabının genel hükümlere göre tasfiye edileceği düzenlenmiştir. Buna göre 4735 sayılı Kanun, sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarını söz konusu fesih kararının verebilmesi için zorunlu tutmaktadır. Ayrıca, yine aynı Kanunun 4 üncü maddesinde kamu ihale sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Yukarıda anılan Kanun hükümleri ile idari şartname düzenlemesi bir arada  değerlendirildiğinde, söz konusu düzenlemelerin, idare tarafından, ihale konusu işte çalışacak personelin ücretlerinin ödenmesini güvence altına almak için getirildiği, dolayısıyla idarelerin iş mevzuatı ve 4735 sayılı Kanuna aykırı olmamak üzere ihale dokümanında benzer düzenlemeler yapmalarının mümkün olduğu, başvuruya konu ihalede yapılan düzenlemelerin de anılan mevzuat hükümleriyle çelişmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiası ile ilgili olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü,

 

            Anılan Yönetmeliğin “Kalite ve Standart ile Kapasiteye İlişkin  Belgeler” başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 12.,13.,14 üncü maddelerinde, ihale konusu hizmet için kullanılacak makine ve temizlik malzemelerinin “CE İşaretli” olması istenilmiştir.

 

            CE işareti, üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcıların da ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlayan bir işarettir. Anılan işaretin teknik şartnamenin 12, 13, 14 üncü maddesinde yapılan düzenlemede Yönetmeliğin 45 inci maddesi gereğince, kalite-standart-kapasiteye ilişkin bir belge olmayıp rekabeti kısıtlayan bir durum söz konusu olmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna  varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiası ile ilgili olarak;

 

            Teknik şartnamenin 11.14 üncü maddesinde; “Sosyal Sigortalar ve İş Kanunu mevzuatının uygulanması ile işçi alınması veya işçi ücretlerinin (haklarının) ödenmesi, işçi çıkartılması gibi bütün sorumluluklar yükleniciye ait olup, idare bu konularda sorumluluk taşımayacaktır. Firma, idarenin haberi olmadan işçi değiştirmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           

 

İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması, yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan Kanun hükmü ile teknik şartname düzenlemesi bir arada değerlendirildiğinde, işe işçi alınması ve işten çıkartılması konularında, yüklenicinin yetkili kılınmış olduğu anlaşılmakta olup, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı tespit edilmiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiası ile ilgili olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; işçi başına 4 adet takım giyim bedelinin firma tarafından ayni olarak karşılanacağı, işçilere verilecek yemeğin idare tarafından sağlanacağı, şehir içi ulaşım olmadığından yol ücreti ödenmeyeceği, toplam 26 günlük resmi tatil günlerinde çalışılacağı, (bir günde 7 işçi) diğer giderlerin teklif fiyata dahil ve sigorta risk prim oranının % 2  olduğu düzenlenmiştir. Ayrıca, teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde, söz konusu iş için kullanılacak temizlik malzemeleri de sayılmıştır.

 

            İdari şartnamede, yol, yemek, giyim ve resmi-dini bayramlarda kaç gün çalışılacağı ve kaç kişinin çalışacağı hususlarına yer verilmiş olup, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenlemelere herhangi bir aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

Teknik Şartnamenin 11.14 üncü maddesinde; "……… Firma, idarenin haberi olmadan işçi değiştirmeyecektir. " düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin anılan maddesinde işten çıkarmayı düzenleyen hüküm, İş Kanununun 2 nci maddesine uygunluk arz etmediği, bu nedenle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul