İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1736
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :32
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1736
Şikayetçi:
 Aktur Turizm Yatırımcılık ve İşletmecilik Ltd. Şti., Ziyabey Caddesi 5. Sokak No: 4/A Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Emek Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek /Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2008 / 7703
Başvuruya konu ihale:
 2007/201341 İhale Kayıt Numaralı “27 Adet Binek Oto Kiralanması (Hizmet Aracı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 08.07.96.G014/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 15.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “27 Adet Binek Oto Kiralanması (Hizmet Aracı)” ihalesine ilişkin olarak Aktur Turizm Yatırımcılık ve İşletmecilik Ltd. Şti.’nin 08.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2008 tarih ve 7703 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulduğu ancak idarece açıklamaların yeterli kabul edilmediği, idarenin değerlendirmelerinin uygun olmadığı açıklamalarının yeterli olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi Aktur Ltd. Şti.’nin ihaleye sunduğu teklifin aşırı düşük bulunması üzerine idare tarafından sorgulamaya tabi tutulduğu, sorgulama ekinde yer alan cetvele uygun olarak (yakıt bedeli, asgari işçilik maliyeti, bir aracın yıllık amortismanı, sigorta tutarı  ve vergisi vb.) açıklama talep edildiği, anılan isteklinin 21.01.2008 tarihinde aşırı düşük teklifiyle ilgili açıklamalarını sunduğu, ihale komisyonunun 24.01.2008 tarihli kararında açıklamaların yeterli görülmeyerek teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı ve buna ilişkin gerekçelere karar ekinde yer alan tutanakta yer verildiği görülmüştür.

 

Anılan tutanakta aşırı düşük teklif değerlendirmesinin 7 başlıkta incelendiği görülmüştür. Buna göre asgari işçilik maliyeti, akaryakıt giderleri, amortisman giderleri ve araçların vergisi konusunda eksik fiyat teklif edildiği; sigorta giderleri hususunda İhtiyari Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza Sigortası teminatlarının belirtilmediği; araç bakım giderleri ile sözleşme giderlerinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin incelenmesinden ihale konusu işin 27 adet binek aracın şoförleri ve her türlü masrafları dahil olmak üzere kiralanması işi olduğu, şartnamenin 26 ncı maddesinde çalışacak şoförler için asgari ücret ödeneceği, yemek bedeli olarak günlük brüt 5 YTL teklif edilmesi öngörüldüğü ve aylık gün sayısının 26 olarak kabul edileceği, tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, işin süresinin 365 takvim günü olduğu ve ihalede fiyat farkı verilmeyeceği tespit edilmiştir.

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin 1 inci maddesinde 27 adet binek aracın 312 iş günü sürücülü olarak kiralanması işi olduğu, 4 üncü maddesinde araçların haftanın mesai günleri olan Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri hizmet vereceği, her bir aracın günde azami 80 km.ye kadar taşıma yapacağı düzenlenmiş, teklifin buna göre hazırlanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamasına ilişkin dosyasında; çalışacak olan şoförlere ödenecek ücretin 360 gün tam yıl üzerinden hesaplandığının ve bir şoförün yıllık işçilik maliyetinin 10.446,72 YTL olarak belirtildiği, ekindeki tabloda aynı hususun gösterildiği 1 işçi için 1 aylık 608,40 YTL’lik asgari ücret esas alınarak 896,68 olarak hesaplandığı ve yemek bedelinin hatalı olarak 22 gün üzerinden verildiği, hesaba ilişkin işçilik hesaplama modülü çıktı örneğinin dosyaya eklendiği görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan açıklamalardan ihaleye konu işin her ne kadar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında kabul edilmediği anlaşılmış olsa da, işçilik maliyetinin ihalede yaklaşık maliyetin önemli bir miktarını teşkil ettiği ve teklifin önemli bir bileşeni olduğu anlaşılmıştır. Yapılan incelemede işçiliğe ilişkin maliyetin önce günlük olarak hesaplandığı, bu tutarın ise 360 gün ile çarpımı esas alınarak işçilik maliyetinin 10.446,72 YTL olarak teklif edildiği, bu tutarın 27 ile çarpımı sonucunda teklifin oluşturulduğu, söz konusu hesabın kamu ihale mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmediği, zira fiyat farkı öngörülmeyen ihalelerde ilk 6 ay ve ikinci altı aya ilişkin hesaplamanın işçilik hesaplama modülünde ayrı ayrı yapılmasının gerektiği, işin süresinin 1 yıl olduğu dikkate alındığında hesabın gün bazında yapılmasının hatalı olduğu, diğer taraftan idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere yemek bedeli için gün sayısının 26 olarak esas alınması gerekirken 22 olarak hesaplandığı anlaşıldığından idarenin değerlendirmesinin yerinde olduğu,

 

İsteklinin ihaleye teklif ettiği dizel araçların yakıt tüketimi ile ilgili olarak aracın kataloğunda yer verilen 100 km. için şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketim miktarlarının ortalamasını esas alarak hesaplama yaptığı görülmüştür. İdarenin bu hususa ilişkin değerlendirmesi ise araçların şehir içi kullanılacak olması nedeniyle şehir içi yakıt tüketiminin esas alınması gerektiği yönündedir. Yapılan incelemede araçların idarenin merkezinde ve bölge müdürlüklerinde, istisnai durumlar haricinde şehir içinde kullanılacağı, dokümanda aksine bir düzenleme olmadığı, teklifin hazırlanmasında aracın katalogunda yer alan şehir içi yakıt tüketim değerlerinin esas alınması gerektiği anlaşıldığından idarenin değerlendirmelerinin yerinde olduğu,

 

Yapılan incelemede ihaleye teklif edilen araçların motorlu taşıtlar vergisinin 561,00 YTL olduğu ancak başvuru sahibinin bu tutarı teknik şartnamede belirtilen 312 güne oranlayarak 479,54 YTL teklif ettiği ve maliyet bileşenleri tablosunda açıklamasını bu şekilde yaptığı görülmüştür. Araçlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin yıllık ve tam olarak ödenmesinin yasal bir zorunluluk olduğu göz önüne alındığında, araç başına düşen motorlu taşıtlar vergisinin fiilen çalışılacak güne göre oranlanıp teklif edilmesi hususunun mevzuata aykırı olduğu görüldüğünden idarenin değerlendirmesinin yerinde olduğu,

 

Araçların kasko ve zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak, Kartaş Sigorta tarafından verilen belgenin sunulduğu, söz konusu belgede aracın kasko bedelinin 760 YTL, zorunlu mali sigorta poliçesinin 212 YTL olduğunun belirtildiği, ancak sigorta teminat limitlerinin belirtilmediği, ancak söz konusu teminat limitlerinin yürürlükteki teminat limitlerinin altında olamayacağı, bu limitlerin de belirlenmesinin mümkün olması karşısında idarenin bu yöndeki değerlendirmesinin yerinde olmadığı tespit edilmekle birlikte yukarıda anılan sebeplerden ötürü başvuru sahibinin açıklamaları yeterli görülmemiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda başvuru sahibinin aşırı düşük sorgulamasına verdiği açıklamalar yeterli görülmediğinden başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan incelenen ihalede sözleşmenin 12.02.2008 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir. Şikayetçinin kesinleşen ihale kararını 25.01.2008 tarihinde tebellüğ ettiği, karara karşı 28.01.2008’de açıklama talebinde bulunduğu, idarenin açıklamasının şikayetçiye 31.01.2008’de tebliğ edildiği, idareye 08.02.2008’de süresinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin sözleşme imzalandıktan sonra başvuruyu şekil unsurlarına aykırılıktan dolayı reddettiği, şikayete cevabın 29.02.2008 tarihinde tebellüğ edildiği ve 13.03.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Buna göre idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandırmadan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan; “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz.”  hükmüne aykırı olarak sözleşme imzaladığı, ancak söz konusu aykırılığın başvuru sahibinin iddialarının yerinde bulunmaması karşısında esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul