İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1739
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :36
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1739
Şikayetçi:
 Desa Bilgisayar Yemek Temz. Tur. Özel Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Çankaya Mahallesi, Kırmızı Lacivert İşhanı No: 7/73 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği Aziziye Mah. Hastane Cad. No: 1 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.04.2008 / 11426
Başvuruya konu ihale:
 2008/16322 İhale Kayıt Numaralı “2 Yıllık (24 Ay) Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Mamografi Görüntüleme Hizmeti Alımı İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 08.11.59.0227/2008-2 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 25.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Yıllık (24 Ay) Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Mamografi Görüntüleme Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Desa Bilgisayar Yemek Temz. Tur. Özel Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.04.2008 tarih ve 11426 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin ilanında işe başlama tarihinin 07.04.2008; işi bitirme tarihinin 06.04.2010 olarak belirtildiği, ancak ihale dokümanında yer alan idari şartnamenin 49.2 maddesinde işe başlama tarihinin 05.05.2008; işi bitirme tarihinin de 04.05.2010 olduğu, ilan ve doküman arasında uyumsuzluk olması nedeniyle ihaleye teklif sunulamadığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 26.03.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 03.04.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 21.04.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,  aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde; “… 13 üncü maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

           Şikayete konu ihalenin Kamu İhale Bülteninde yayımlanan 12.02.2008 tarihli ilanı incelendiğinde, işe başlama ve işi bitirme sürelerinin 07.04.2008 ve 06.04.2010 olarak belirtildiği, ancak idarenin 15.02.2008 tarihinde bültende yayımlanan düzeltme ilanında bu sürelerin, 05.05.2008 ve 04.05.2010 olarak düzeltildiği tespit edilmiş olup ilgili Kanun hükümlerinde yer alan süreler içinde düzeltme ilanının yapıldığı anlaşılmıştır.

 

           Ayrıca ihale dokümanının 20.03.2008 tarihinde, düzeltme ilanının yayın tarihinden 5 gün sonra alındığı da göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibini tereddüde düşürecek bir durumun olmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul