İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-174
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-174 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.04.2008 tarih, 2008/UH.Z-1740 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :61
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-174
Şikayetçi:
 Öztürk İth. İhrc. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.,, Çetin Emeç Bulvarı 8. Cadde 77. Sokak No: 15/2 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Belediye Başkanlığı, Alanya Belediyesi Asfalt Şantiyesi No: 1 Alanya/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35891
Başvuruya konu ihale:
 2007/159584 İhale Kayıt Numaralı “Alanya Bld. Hudutları Dahilinde 1 Yıl Boyunca Asfalt Yap., Bak, Onarım Hiz.Yap.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 08.22.56.G015/2008-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alanya Belediye Başkanlığı’nca 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Alanya Bld. Hudutları Dahilinde 1 Yıl Boyunca Asfalt Yap., Bak, Onarım Hiz.Yap. ihalesine ilişkin olarak Öztürk İth. İhrc. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 29.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35891 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idareye yaptıkları şikayet başvurusu üzerine idarenin hiçbir gerekçe göstermeden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı aldığı, ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu teklif fiyatının idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer alan teklif fiyata dahil masrafları karşılamadığı, ihale konusu işin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işi olduğu, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden % 3’lük sözleşme ve genel giderlerin maliyete dahil edilmesi gerektiği, bu nedenle asgari maliyet üzerinden  %3’lük sözleşme ve genel giderleri karşılamayan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği, iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işe ait idari şartnamenin ve ihale ilanının 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 1 yıl boyunca asfalt yapım, bakım, onarımında  çalıştırılmak üzere 48 kişi ile hizmet alımı olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

            Teklif fiyata dahil masraflara ilişkin olarak, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, yemek giderlerinin 26 gün üzerinden günlük 7,00 YTL olduğu, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının ise % 3 olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan, idarece birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri aşağıdaki şekilde öngörülmüştür:

 

sıra

malın/İşin Cinsi

miktar

birim

açıklama (Varsa)

1

1 Kişinin Ücreti (48 X 12)

576

k/Ay

 

2

fazla Mesai (48 X 270)

12960

sa

 

 

            Yukarıda belirtilen maliyet unsurları dikkate alındığında, fazla mesaiye ilişkin asgari işçilik maliyeti 62.208,00 YTL normal çalışmaya ilişkin asgari işçilik maliyeti ise 555.553,32 YTL olup, bu her iki tutarın toplamı 617.761,32 YTL’dir.

 

Bu itibarla, asgari işçilik maliyet tutarı ve ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu teklif fiyatı dikkate alındığında, idarece asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan istekli üzerinde ihalenin bırakılması, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyet tutarının altında kaldığı göz önünde bulundurularak, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul