İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1741
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :40
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1741
Şikayetçi:
 Tüm-pa Temizlik Hizmetleri Turizm Tic. Pazr. Ltd. Şti., Altındağ Mahallesi 154. Sokak Nilay Apt. Nu 3/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Nu 34 38030 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2008 / 7741
Başvuruya konu ihale:
 2007/204508 İhale Kayıt Numaralı “Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynerlere Doldurulması Nakli ve Umumi Wc’lerin Temizlenmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.07.98.0202/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 28.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynerlere Doldurulması Nakli ve Umumi Wc’lerin Temizlenmesi” ihalesine ilişkin olarak Tüm-pa Temizlik Hizmetleri Turizm Tic. Pazr. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.03.2008 tarih ve 7741 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.4.1 inci maddesinde benzer iş olarak; “Kapalı ve açık mekanlarda yapılan genel temizlik veya çöp toplama ve nakliyesi ile ayrıştırılması ve yıkanması, katı atık transfer istasyonlarının işletilmesi ve bu istasyonlarda toplanan katı atıkların düzenli depolama alanına nakli”nin ifade edildiği, ancak idari şartnamenin 7.3.4.1 inci maddesi ile isteklilerden TSE 13111 standardının sunmasının istendiği, bunun da kapalı ve açık mekanlarda temizlik yapan firmaların ihaleye katılımını engellediği, düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesi ile teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde yer alan; “Belediye 12 adet çöp aracı, birer adet mini loder, kepçe ve mini poşetli çöp toplama aracını ve kamyonu firmaya teslim edecektir. Firma teslim edilen araçları herhangi bir bedel ödemeden bu işte kullanacaktır. Bu araçların vardiyada 100 km’yi geçmemek üzere her türlü gideri belediyeye aittir. 100 km’yi geçtiği her km için 20 YTL kesilecektir.” düzenlemesinin tekliflerin hazırlanmasında maliyet hesabını olumsuz yönde etkileyecek nitelik arz ettiği,

 

            3) İhale dokümanında resmi ve dini bayram tatili günlerinde çalışılacağının belirtildiği ancak buna ilişkin ayrıntılı bir düzenlemeye gidilmediği, bunun teklifleri etkileyecek bir eksiklik olduğu,

 

            4) İdari şartnamede işin başlama ve bitiş tarihleri takvim günü olarak belirtilmemiş olmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve teklif fiyatların sağlıklı bir şekilde tespitini engellediği,

 

5) İdari şartnamede araçların sarf edeceği yakıt bedelinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği ancak yine idari şartname düzenlemesi ile fiyat farkının sadece asgari ücret üzerindeki değişiklikler halinde uygulanmasına cevaz verildiği, 15 aylık iş süresince akaryakıt fiyatlarındaki artışın ne şekilde karşılanacağının belli olmadığı, eksik düzenlemenin teklif fiyatların sağlıklı bir şekilde hesaplanmasını engellediği,

 

6) İhale dokümanında yer alan “Halkın her türlü soru, bilgi ve şikayetlerine anında makul cevaplar verilecek ve sorun giderilecektir.” düzenlemesinin ayrı bir maliyet kalemi oluşturduğu, ancak bu hususa ilişkin başkaca bir düzenleme bulunmadığı, işin personel ağırlıklı bir temizlik işi olduğu, danışmanlık hizmeti niteliği taşımadığı, dolayısıyla anılan düzenlemenin gereklerinin firma tarafından karşılanmasının mümkün olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu ile ilgili olarak, TS 13111 standardının kapsamı; “Bu standart, kent temizliği yapan iş yerlerinin fiziki yapısı, işletmecilik, hizmet üretimi, çalışanların özellikleri ve donanım ile ilgili kuralları kapsar. Atık ayırma hizmetlerini kapsamaz.” şeklindedir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin; “230 kişi ile 15 ay Melikgazi belediyesine ait cadde, sokak, pazaryerlerinin süpürülmesi, konteynerlere doldurulması ve nakli, umumi WC’lerin temizliği için 15 aylık hizmet alımı” olarak tanımlandığı, idari şartnamenin 7.3.1 inci madde düzenlemesi ile teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği ve 7.4 üncü madde düzenlemesi ile iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş olarak “Kamu veya özel sektörde kapalı ve açık mekanlarda yapılan genel temizlik veya çöp toplama ve nakliyesi ile ayrıştırılması ve yıkanması, katı atık transfer istasyonlarının işletilmesi ve bu istasyonlarda toplanan katı atıkların düzenli toplama alanına nakli” hizmetlerinin kabul edileceğinin belirtildiği şikayete konu ihalede;

 

İdari şartnamenin 7.3.4.1 inci maddesinde “İstekliler ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış “TSE13111 (Kent temizliği yapan işyerleri için yeterlilik) standardını içeren belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifleri ile sunacaklardır.” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

          İdarece idari şartnamede TSE13111 (Kent temizliği yapan işyerleri için yeterlilik) standardını içeren belgenin yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin, Kamu İhale Tebliğinin Birinci Bölüm VIII/L bendinin;

 

          “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” şeklindeki düzenlemesi karşısında mevzuata aykırı olmadığı, iş deneyim belgesine ilişkin olarak yapılan benzer iş tanımının da rekabeti arttıracak bir nitelik taşıdığı, her iki yeterlik kriteri arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığı, dolayısıyla şikayet konusu hususta herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde;

 

“..: Belediye (12) adet çöp aracı, (2) adet süpürge aracı, (1)´ er adet, Mini loder (veya dengi) kepçe ve mini poşetli çöp toplama aracını ve kamyonu firmaya teslim eder. Firma teslim edilen araçları herhangi bir bedel ödemeden bu işte kullanacaktır, Bu araçların vardiyada (100) km yi geçmemek üzere her türlü gideri belediyeye aittir. (100) km yi geçtiği her km de (20,00) YTL kesilecektir. Çöp araçlarından hangi rotaların günlük (2) sefer yaptığı ekli çalışma planında belirtilmiştir. Tüm araçlara belediye tarafından araç takip cihazı takılacaktır, idarenin teslim ettiği araç ve gereçlerde park yeri olarak Melikgazi Belediyesi Temizlik Garajı, bakım ve onarımlarının yapılacağı yer olarak Melikgazi Belediyesi Makine ikmal atölyesi kullanılacaktır. Firma getireceği kendi araçları için atölye, fidanlık, asfalt şantiyesi ve eski kum ocağındaki belediyenin göstereceği yerlerden birini kullanabilir, işçilerin işin başlama ve bitiş saatindeki nakillerinde aksama olmamalıdır. Bu konuda her türlü sorumluluk firmaya aittir, Vardiyalı çalışmayı da düşünerek firma işçileri mağdur etmemek için tedbirlerini almalıdır.

 

Geri dönüşüm işinde çalışacak araçlarla ilgili detay bilgi ekli geri dönüşüm şartnamesinde belirtilmiştir. Bu iş için belediyenin firmaya ayrıca teslim edeceği dört adet geri dönüşüm aracı (2009 da ayrıca bir adet daha eklenecektir), bir adet kamyonet ve iki adet kamyonun her türlü bakım, onarım, yakıt, şoför giderleri firmaya aittir. (Bu şoförler ihale konusu hizmet işinde çalıştırılması öngörülen 40 şoför içindedir).

 

Bu hizmet ihalesi kapsamında idarece öngörülen makine, tesis ve ekipman aşağıda açıklanmıştır.”

 

5

Adet

En az 13+1 m3’´lük sıkıştırmalı çöp aracı

1

Adet

En az 20+1 m3´lük sıkıştırmalı çöp aracı

1

Adet

En az 7+1,5 m3’lük sıkıştırmalı çöp aracı

3

Adet

Süpürge aracı (En az 5,5 m3’lük)

1

Adet

Kepçe ( cb Türü veya dengi)

3

Adet

Binek aracı

2

Adet

Çift kabinli Pikap

1

Adet

Su arazözü -20 m3´lük basınçlı su aparatlı

1

Adet

Kamyonet

 

düzenlemesi,

               

             Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde ise;

 

“Araç ve gereçlerle ilgili teknik ve idari özellikler: Belediye (12) adet çöp aracı, (2) adet süpürge aracı, (1)´ er adet, Mini loder (veya dengi) kepçe ve mini poşetli çöp toplama aracını ve kamyonu firmaya teslim eder. Firma teslim edilen araçları herhangi bir bedel ödemeden bu işte kullanacaktır, Bu araçların vardiyada (100) km yi geçmemek üzere her türlü gideri belediyeye aittir. (100) km yi geçtiği her km de (20,00) YTL kesilecektir. Çöp araçlarından hangi rotaların günlük (2) sefer yaptığı ekli çalışma planında belirtilmiştir. Tüm araçlara belediye tarafından araç takip cihazı takılacaktır. İdarenin teslim ettiği araç ve gereçlerde park yeri olarak Melikgazi Belediyesi Temizlik Garajı, bakım ve onarımlarının yapılacağı yer olarak Melikgazi Belediyesi Makine ikmal atölyesi kullanılacaktır. Firma getireceği kendi araçları için atölye, fidanlık, asfalt şantiyesi ve eski kum ocağındaki belediyenin göstereceği yerlerden birini kullanabilir, işçilerin işin başlama ve bitiş saatindeki nakillerinde aksama olmamalıdır. Bu konuda her türlü sorumluluk firmaya aittir, Vardiyalı çalışmayı da düşünerek firma işçileri mağdur etmemek için tedbirlerini almalıdır.

 

Geri dönüşüm işinde çalışacak araçlarla ilgili detay bilgi ekli geri dönüşüm şartnamesinde belirtilmiştir. Bu iş için belediyenin firmaya ayrıca teslim edeceği dört adet geri dönüşüm aracı (2009 da ayrıca bir adet daha eklenecektir), bir adet kamyonet ve iki adet kamyonun her türlü bakım, onarım, yakıt, şoför giderleri firmaya aittir. (Bu şoförler ihale konusu hizmet işinde çalıştırılması öngörülen 40 şoför içindedir).

 

Yüklenici firma ise aşağıda çalışma şartları belirtilen şu araçları getirecektir.

 

5

Adet

En az 13+1 m3’lük sıkıştırmalı çöp aracı – şoför hariç (15 ay çift vardiya)

1

Adet

En az 20+1 m3´lük sıkıştırmalı çöp aracı - şoför hariç (15 ay çift vardiya)

1

Adet

En az 7+1,5 m3’lük sıkıştırmalı çöp aracı - şoför hariç (15 ay çift vardiya)

3

Adet

Süpürge aracı en az 5,5 m3’ lük – operatör hariç 12 ay çift vardiya

1

Adet

Kepçe ( Jcb Türü veya dengi ) – operatör hariç (15 ay tek vardiya)

3

Adet

Binek aracı – şoför hariç (15 ay tek vardiya)

2

Adet

Çift kabinli Pikap – şoför dahil (15 ay tek vardiya)

1

Adet

Su arazözü -20 m3´lük basınçlı su aparatlı şoför dahil (7 ay tek vardiya)

1

Adet

Kamyonet şoför hariç (15 ay tek vardiya)

 

NOT

- Kepçe hariç diğer tüm araçlarda her vardiya azami 100 km yapacaktır.

- Kepçe işin durumuna göre çalışacak günlük ortalama çalışma süresi 7,5 saati geçmeyecektir.

- Kamyonet çöp araçları binek araçları, süpürge araçları ve kepçe için operatör/şöför hariç, çift kabinli araçlar ve su arazözü için şöför dahil olmak üzere araçların bakım, tamir,yakıt ve diğer tüm masraflar firmaya aittir.

- Kepçe çift kabinli pikaplar ve su arazözü Pazar günleri çalışmayacak, çöp araçları, kamyonet ve süpürge araçları (mevsim uygunsa) ve binek araçları Pazar günleri, resmi ve dini bayramlarda da çalışacaktır. Çöp araçlarının tatillerde dahil çift vardiya çalışması ile çarşıdaki sabit araç ta firma aracı olacaktır.

- Su arazözü 7 ay, süpürge makineleri 12’şer ay, diğerleri 15’er ay çalışacaktır.

 

Bu araçların tamir, bakım, onarım, yedek parça, akaryakıt vb. her türlü gideri yükleniciye aittir. Firmanın getireceği tüm araçlar işin başladığı tarihten itibaren idarenin emrinde olacaktır. Bu araçların başlangıç ve bitiş yeri olarak belediye yada firma garajı kullanılacak km buralardan başlayacaktır. Belediyenin firmaya teslim edeceği araçların (Geri Dönüşüm ayrıca açıklanmıştır) şoför hariç her türlü gideri belediyeye aittir. Belediyenin ve firmanın araçlarının nerede, ne zaman çalışacağı ekli programda belirtilmiştir. Firmanın araçları günde azami (100) km olmak üzere yukarıda belirtildiği şekilde aylık toplam kaç kilometre yapması gerekiyorsa iş sonunda tamamlayacaktır. Tüm araçlar mesai saatinde özel işe gidemez. Yüklenici temizlik işi için kullanacağı kendisine ait araç ve gereçleri İnecik mevkiinde gösterilecek Melikgazi atölyesinin idari binasına 100 metre mesafedeki alana kuracağı şantiye çevresine veya Y.Beyazıt mahallesindeki eski kum ocağına kuracağı şantiye içerisine park edecek ve her türlü bakımı ve organizesini isterse burada yapacaktır. Ayrıca iş takibi açısından yüklenicinin atölye binasından talep etmesi halinde 1 adet idareci odası ve personelin kalacağı yer verilecektir. Bu yerler için firma belediyeye herhangi bir kira ödemeyecektir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca teknik şartnamede idare tarafından karşılanacak ve yüklenici tarafından karşılanacak araçlar için, 15 aylık iş süresince günde kaç vardiya yapılacağı, kaç ay çalışılacağı ve haftalık çalışma seferlerine ilişkin ayrıntılarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemelerde, ihale konusu işin yerine getirilmesinde idare tarafından yükleniciye teslim edilecek araçlar ve yüklenici tarafından getirilecek araçlar bulunduğu, idare tarafından işin yürütülmesi için yükleniciye teslim edilecek 12 adet çöp aracı, 2 adet süpürge aracı, 1’er adet, mini loder (veya dengi) kepçe ve mini poşetli çöp toplama aracı ve kamyon için, yüklenicinin herhangi bedel ödemeden kullanacağı bu araçların vardiyada 100 km’yi geçmemek üzere her türlü giderinin idareye ait olduğu, 100 km yi geçtiği her km’de 20,00 YTL ceza kesileceği, tüm araçlara belediye tarafından araç takip cihazı takılacağının düzenlemesinden idarenin vereceği araçların her türlü gideri idareye ait olduğundan idare kendi araçlarının günlük her vardiyada 100 km kullanılmasına izin verildiğinin anlaşılması gerektiği, bu düzenlemenin isteklilerin tekliflerini oluştururken belirsiz bir maliyet kalemi olarak görülmesi mümkün olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; ihale konusu işin yerine getirilmesinde 175 adet işçi ve “E” sınıfı ehliyetli 40 adet şoför (15 adet kepçe ve süpürge makinesi operatörü) üzere olmak üzere  toplam 230 adet personelin çalışacağı belirtilmiştir.

 

İşe ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil olacaktır.

 

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde,teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3. İhale konusu hizmette çalıştırılacak işçilerin çalışma süreleri haftalık 45 saat olup, bu süre genel olarak haftanın çalışılan günlerine eşit surette bölünerek uygulanır, işçi ücretleri ile nakden ve ayni olarak ödenecek tüm giderleri ile teknik şartnamede azami kilometre sınırları açıklanan araç ve ekipmanlar ile bunların sarf edeceği akaryakıtlar ile bakım ve onarım giderleri ve teknik şartnamelerde açıklanan diğer malzeme ve ekipman giderleri teklif fiyata dâhil edilecektir. Teknik şartnamelerde belirtilen araçların ve kendine teslim edilecek araçların açıklanan giderleri teklif fiyata dâhil edilecektir.

 

26.3.1 Arıca, yüklenici tarafından tüm personele yemek ve yol giderleri nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir. Yol gideri günlük brüt: 2,00 YTL, yemek gideri günlük brüt: 5,00 YTL. Olarak teklif fiyata dâhildir. Yol ve yemek bedellerinin ödenmesinde .(28) gün olarak dikkate alınacaktır. Teknik şartname de tarif edilen giyim giderleri ayni olarak karşılanacak olup teklif fiyata dâhildir. 15 ay süresince 230 kişiye birer sefer yazlık,kışlık ve mevsimlik olmak üzere (EK V) de belirtilen elbiseler ve iş güvenlik giderleri ve belirtilen temizlik malzemeleri, araç -gereçleri verilecektir (Detayı Teknik Şartnamede açıklanmıştır).

 

Sözleşme süresince her işçi için aylık iki gün üzerinden hesaplanmak üzere toplam 6.900 gün genel tatil ve bayram günü çalışma yaptırılacak olup isteklilerce teklif fiyata dâhil edilecektir.

 

26.4. Bu hizmet alımı kapsamında brüt asgari ücretten fazla aylık ödenecek işçiler. İşçilerden şoför olarak değerlendirilecek (40) kişiye geçerli asgari ücretin brüt tutarının (%
5 ) fazlası, operatör olarak değerlendirilecek (15) kişiye de geçerli asgari ücretin brüt tutarının (10) fazlası ücret hesap edilerek aylık olarak ödenecektir.

 

26.5 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.6. ihale konusu işte çalıştırılacak olan personelle ilgili yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı (%
2 )´ dir.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemede; sözleşme süresince her işçi için aylık iki gün üzerinden hesaplanmak üzere toplam 6.900 gün genel tatil ve bayram günü çalışma yaptırılacağı ve isteklilerce teklif fiyata dâhil edileceği belirtilmiştir. Çalışacak personelden bir kısmına brüt asgari ücretten fazla ödeme yapılacağından, 6.900 gün genel tatil ve bayram günü çalışma ücretinin hangi ücret üzerinden tespit edileceği konusunda var olan belirsizliğin, şikayete konu işin sadece personel çalıştırmasına dayalı iş olmaması ve işçilik haricindeki giderlerin işçilik giderlerine yakın olması karşısında, tekliflerin oluşturulmasında tereddüt yaratacak bir nitelik taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme” başlıklı 49 uncu maddesinde;

 

“49.2. İş 01.04.2008 günü saat 07:00’da başlayacak 30.06.2009 günü saat 23.59 da bitecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan şikayet konusu ihalede, söz konusu düzenleme ile işin başlama ve bitiş tarihinin açıkça belirtildiği, işin süresinin takvim günü olarak belirtilmemesinin tekliflerin hazırlanmasına engel teşkil etmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkında Uygulanacak Esasların Uygulama esasları başlıklı 9 uncu maddesinin (ı) bendinde, idari şartname ve sözleşmelerde asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan farkın uygulanacağına dair hüküm koyulabileceği hükme bağlanmıştır.

 

İdari şartnamenin 48.1 inci maddesinde asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan farkların yükleniciye fiyat farkı olarak ödeneceği belirtilmiştir. Bu düzenlemenin mevzuata uygun olduğu, akaryakıt fiyatlarındaki olası artışların basiretli bir tüccar tarafından öngörülerek teklif bedeline dahil edilmesi gerektiği, şikayet konusu hususa ilişkin ihale dokümanında bu konuda çelişkili herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, isteklilerin tekliflerini bu düzenlemeye göre vermesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Geri kazanımlı atık toplama teknik şartnamesinde, geri dönüşüm tesisinin idare tarafından yükleniciye teslim edileceği ve yükleniciye bu tesisin karşısında işleri organize ve takip için bir büro tahsis edileceği belirtilmiştir.

 

Geri kazanımlı atık toplama teknik şartnamesinin 13.9 uncu maddesinde yer alan; “Halkın her türlü soru, bilgi ve şikayetlerine anında makul cevap verilecek ve sorun giderilecektir.”  şeklindeki düzenlemeden, isteklilerin belediye adına her türlü iş için danışmanlık yapması gibi bir çıkarımda bulunulamayacağı, anılan teknik şartname düzenlemesinin işin niteliğinden kaynakladığı ve bu düzenleme ile istekliler için bir maliyet kaleminin oluşmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kanunun genel sistematiği içerisinde, ihalelerde yaklaşık maliyetin tespitinde piyasa fiyatlarının gerçekçi bir biçimde ortaya konması, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasında ve ihalelerin sağlıklı bir biçimde sonuçlandırılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, gerek Kanunda gerekse ikincil mevzuatta yaklaşık maliyetin tespitinde uyulması gereken kurallara ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

 

          Başvuru konusu ihalede, idarece yaklaşık maliyetin işçilik giderlerine ilişkin kısmının Kurumumuz işçilik hesaplama modülü kullanılarak tespit edildiği, buna karşılık ihale konusu işte yüklenici tarafından sağlanması öngörülen ve yaklaşık maliyetin %35’lik bir kısmını oluşturan araç kira bedellerine ilişkin yaklaşık maliyetin, kepçe hariç diğer araçların vardiyada azami 100 km yol yapılacağı şerhi düşülerek, piyasadan alınan tekliflerin ortalaması alınmak suretiyle tespit edildiği anlaşılmış olup, araç kiralama hizmet alımları da dahil olmak üzere şikayet konusu ihale ile aynı veya benzer nitelikteki işlerin idare tarafından daha önceki yıllarda da gerçekleştirilmesi, aynı konuda diğer idareler tarafından da çok sayıda ihale yapıldığının açık olması karşısında, idarece yaklaşık maliyetin tespitinde takip edilen usulün, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesi hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

      Nitekim teknik şartname düzenlemesi gereğince günde 200 km’den fazla yol yapmaması öngörülen bir sıkıştırmalı çöp aracının şoförsüz şekilde 15 aylık kira bedelinin, aracın ederini geçecek şekilde, 235.000 YTL olarak yaklaşık maliyetin tespitine esas alınması, yaklaşık maliyetin tespitinde 4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gerekçesinde de belirtilen piyasa fiyatlarının gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi yönündeki ilkenin ihlal edildiğini ortaya koymaktadır.

 

Öte yandan, ihaleye dört isteklinin katıldığı, üç isteklinin teklifinin değerlendirme dışı kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklif bedelinin 7.000.000,00 YTL olduğu, tek geçerli teklif sahibi olan bu isteklinin üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “Temel ilkeler” başlığı altında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ilkeler gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle, zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerin ihlal edildiği, aykırılığın, ihalenin iptalini gerektiren bir nitelik taşıdığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 İhale dokümanı içerisinde yer alan, “Geri Kazanımlı Atık Toplama Teknik Şartnamesi”nin kapsama ilişkin birinci maddesinde şartname konusu iş;

 

          “Melikgazi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan, konutlar, resmi daireler, okullar, diğer eğitim konuları, işletmeler ve mevcut cadde ve sokaklardaki kumbaralardan geri dönüşümü olan ambalaj atıklarını mevcut uygulanan sistem dahilinde toplanması geri dönüşüm ayrıştırma tesisine nakledilmesi ve ayrıştırılmasıdır…” şeklinde tanımlanmış, aynı şartnamenin 13.2 inci maddesinde ise;

 

          “Geri dönüşümü olan atıkların tamamı yükleniciye ait olup, gelir olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi yüklenicinin tasarrufundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          Aynı teknik şartnamenin 10 uncu maddesine göre işin sonuna kadar aylık 500 tonluk bir rakama ulaşması beklendiği belirtilen atık miktarına ilişkin ortaya çıkacak gelirin, yaklaşık maliyetin tespitinde ve tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınması gerekecek kadar ciddi bir tutarı ifade ettiği düşünülmekte olup, atıkların kullanılmasından elde edilecek gelirin yaklaşık maliyetin ve teklif fiyatların tespitinde negatif bir unsur olarak değerlendirilmesi gerekirken, bu noktanın yüklenicinin takdirine bırakılmasında, hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

                          

            Çoğunluk görüşünde; ihale konusu işte yüklenici tarafından sağlanması öngörülen araç kira bedellerine ilişkin olarak, araç kiralama hizmet alımları da dahil olmak üzere şikayet konusu ihale ile aynı veya benzer nitelikteki işlerin idare tarafından daha önceki yıllarda gerçekleştirildiği ve aynı konuda diğer idareler tarafından da çok sayıda ihale yapıldığı gerekçeleriyle, yaklaşık maliyetin idarece tespitinde takip edilen usulün, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinin (b) bendi hükmüne aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

 

Ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinin (b) bendinde; “İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretlerin,” dikkate alınacağı belirtilmiştir. Başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyet hesabı ile ilgili olarak idarece daha önce aynı veya benzer bir işin yapıldığına dair bir bilgi bulunmadan yaklaşık maliyetin anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olduğuna hükmedilmeyeceğinden ihalenin iptaline ilişkin görüşe katılmakla birlikte yaklaşık maliyet hesabının iptal gerekçeleri arasında sayılmasına ilişkin çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

   

Kurulun çoğunluk kararı ile ”Yaklaşık maliyetin Yönetmelikte öngörülen usule göre tespit edilmediği ve geri dönüşümü olan atıkların tamamının yükleniciye ait olacağına ilişkin düzenlemenin yaklaşık maliyetin ve teklif fiyatın belirlenmesinde dikkate alınmadığı” gerekçesiyle ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar vermiştir.

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı  10 uncu  maddesinde;

Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler. “ düzenlemesi yer almaktadır.

Bahse konu ihalede İdarenin işçilik maliyetlerini Kurumumuzun işçilik hesaplama modülünü kullanarak hesapladığı, yaklaşık maliyetin % 35 ine tekabül eden araç kira bedellerini ise 10 uncu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerine göre değil, (d) bendine göre hesapladığı tespit edilmiştir.

Belirtilen eksiklik, yaklaşık maliyetin gizliliğinin esas olduğu dikkate alındığında, isteklilerin mevzuata ve ihale dokümanlarına uygun olarak maliyet araştırması yapmak suretiyle tekliflerini sunmaları hususunda tereddüt yaratıcı veya rekabeti engelleyici esasa etkili bir hata değildir. Ayrıca, başvuruya konu ihalede isteklilerin verdiği teklif fiyatları dikkate alındığında İdarece belirlenen yaklaşık maliyet tutarının piyasa rayiç bedellerine uygun olduğu görülmektedir.

İdarelerce yaklaşık maliyet belirlenmesinin temel amacı gerekli ödenek miktarının tespiti, işin eşik değerlere göre durumu, ilan sürelerinin belirlenmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasının sağlıklı yapılmasının sağlanmasıdır. İdarece Yönetmelikteki sıralamaya uyulmadan yapılan yaklaşık maliyet tespitinin,  gelen tekliflerin tümü göz önüne alındığında, yukarıda sayılan hususlar açısından ihalenin esasını  etkilemediği anlaşılmaktadır. Buna göre, isteklilerin   dokümanda yer alan bütün maliyet unsurlarını, teknik şartname hükümlerini ve işin gerçekleştirme yöntemlerini dikkate alarak teklifleri sunmaları gerektiği de göz önüne alındığında ihalenin, yaklaşık maliyetinin Yönetmelikte öngörülen usule göre tespit edilmediği gerekçesi ile iptal edilmemesi gerekmektedir.

Geri dönüşümü olan atıklarla ilgili olarak, ise işe ait teknik şartnamenin 13.2 maddesinde “Geri dönüşümü olan atıkların tamamı yükleniciye ait olup, gelir olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi yüklenicinin tasarrufundadır.” Düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre isteklilerin tekliflerini hazırlarken, geri dönüşümü olan atıkların kendilerine sağlayacağı ekonomik fayda ile bu atıkların çevre mevzuatına uygun olarak ayrıştırılması için katlanmaları gereken maliyetleri  gözeterek tekliflerini sunacakları açıktır.

 

Bu bakımdan, İdarenin teknik şartnameye geri dönüşümü olan atıklarla ilgili hükmü koymakla teklif fiyatlarının daha sağlıklı hesaplanmasını ve ileride doğabilecek sorunların önüne geçmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır.

 

 Belirtilen gerekçeler çerçevesinde, 4734 Sayılı Kanun’un 56 /c maddesine göre  İtirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği görüşümüzle Kurul çoğunluğunun ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali kararına katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul