İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1742
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :41
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1742
Şikayetçi:
 Atilla Makina Montaj İzolasyon Taah. İnş. Turizm Nak. San. ve Tic. Şti., Kale Mahallesi Mecidiye Cad. Şükür İşhanı K 5 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Etlik Caddesi No 39 06110 Dışkapı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8461
Başvuruya konu ihale:
 2007/204358 İhale Kayıt Numaralı “Hava ve Yol Durumu Bilgilendirme, Trafik Uyarı Sistemleri Onarım, Bakım ve İşletme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.03.2008 tarih ve 08.08.69.0202/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nce 12.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hava ve Yol Durumu Bilgilendirme, Trafik Uyarı Sistemleri Onarım, Bakım ve İşletme İşi” ihalesine ilişkin olarak Atilla Makina Montaj İzolasyon Taah. İnş. Turizm Nak. San. ve Tic. Şti.’nin 27.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.03.2008 tarih ve 8461 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendine göre değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendinde, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ispat edilen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Aynı hususa ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm IX/H bendinde;

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendinin uygulamasına ilişkin olarak;

 

            İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlar dolayısıyla meslek ve iş ahlakına aykırı davranışların 4734 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışların dışında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılmış olan yasak fiil ve davranışlar ile bu fiil veya davranışlar içine girmemekle birlikte, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranışların iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında değerlendirilebilecektir.

Ancak, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme” fiilinden ötürü hakkında yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde;

a-      4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, bu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadır.

b-      Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesinin ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Somut olayda, SDG Yapı Endüstri Tesisleri San. Tic. A.Ş.’nin ihale üzerinde bırakılan Netkom Uluslararası Ticaret Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibariyle % 55 oranında hissesine sahip olduğu belirlenmiştir.

            Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü tarafından 01.06.2004 tarihinde gerçekleştirilen 2004/45128 İKN’li “Manyetik Şeritli Kart Rulosu Temini” ihalesinin SDG Yapı Endüstri Tesisleri San. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, idarece 12.10.2004 tarihinde tutulan tutanak ile işin yerine getirilmesi esnasında yapılan muayene kabul işlemleri sonucunda teslim edilen bazı ruloların hatalı olduğuna ilişkin tespit yapıldığı, tespit edilen eylemin idarece 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi kapsamındaki iş ve meslek ahlakına aykırı davranışlar kapsamında değerlendirildiği ve bu karara dayanarak yine aynı idare tarafından 08.03.2007 tarihinde gerçekleştirilen 2006/195883 İKN’lı “İstanbul-Edirne Otoyolu Elektronik ve Bilgisayar Sistemlerinin Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı” ihalesinde ihale üzerinde bırakılan SDG Yapı Endüstri Tesisleri San. Tic. A.Ş.’nin ihale dışı bırakıldığı, anılan firmanın bu karara karşı yaptığı itirazen şikayet başvurusunun Kurulca incelendiği ve 25.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2076 sayılı karar ile itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

            Kamu İhale Kurulunun 18.07.2005 tarih ve 2005/UY.Z-1382 sayılı ve 2005/UY.Z-1352 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere, Karayolları Genel Müdürlüğünün bölge müdürlükleri ile bir bütün olduğu, bölge müdürlüklerinin ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmadığı, ihale yapma yetkisinin Genel Müdürlükte olduğu ve bu yetkinin belli limitler çerçevesinde yetki devri yoluyla bölge müdürlüklerine verildiği göz önünde bulundurulduğunda, Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendinin uygulanmasında bölge müdürlükleri arasında herhangi bir ayrıma gidilemeyeceği, dolayısıyla bir isteklinin iş ve meslek ahlakına aykırılık sebebiyle ihalelere katılamayacağı yönündeki kararın, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm bölge müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ihaleleri de kapsayacağı sonucuna varılmıştır.

            Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendinde ve yukarıda yazılı ikincil mevzuatta, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ispat edilen isteklilere idarelerce uygulanabilecek yaptırımın, isteklilerin ihale dışı bırakılması olduğu açıkça ifade edilmiş, ancak bu durumdaki isteklilerin ortaklık yapısına ilişkin başkaca bir düzenlemeye gidilmemiştir.

            Öte yandan, ihale üzerinde bırakılan firmanın çoğunluk hissesine sahip olan SDG Yapı Endüstri Tesisleri San. Tic. A.Ş.’nin herhangi bir yasaklılık durumunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

            Uygulama konusu hükmün ihaleye katılımı kısıtlayan ve bir nevi idari yaptırım özelliği gösteren niteliği karşısında, mevzuatta yer alan yasaklamaya ilişkin düzenlemelerin, kanunilik ilkesi de dikkate alınarak, kıyas yoluyla Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendine uygulanması mümkün bulunmamaktadır.          

            Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının aksine, şikayet konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin çoğunluk hissesine sahip bir firmanın muhatap olduğu idari yaptırımın, hisse oranından hareketle anılan istekliyi de etkileyecek şekilde genişletilerek uygulanması mümkün olmadığından, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılması yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul