İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1743
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :42
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1743
Şikayetçi:
 Öztaşlar Nakliyat Gıda Temizlik Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sanayi Mahallesi A. Menderes Bulvarı Nu 12 Bucak/BURDUR
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Şeker Fabrikası, Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. 15220 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2008 / 10538
Başvuruya konu ihale:
 2008/29421 İhale Kayıt Numaralı “Fabrikanın Park Bahçe ve Çevre Düzenlemesi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 08.10.52.0202/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Burdur Şeker Fabrikası’nca 25.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Fabrikanın Park Bahçe ve Çevre Düzenlemesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öztaşlar Nakliyat Gıda Temizlik Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.04.2008 tarih ve 10538 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu teklif zarfının üzerinde idarenin açık adresinin yazılı olmadığı, bu sebeple anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

 

            “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif zarfı incelendiğinde, zarfın üzerinde “Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Burdur Şeker Fabrikası” ifadesinin yazılı olduğu ve zarfın idareye elden teslim edildiği anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda yazılı Kanun hükmünün, ihalelerde ortaya çıkabilecek birtakım karışıklıkların önüne geçilmesini amaçladığı ve disipliner bir hüküm niteliğinde olduğu anlaşılmakta olup, somut olayda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif zarfının üzerine idarenin açık adresinin yazılmamasının, zarfın elden teslim edildiği de göz önüne alındığında, esasa etkili bir aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır. Sonuç olarak başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul