İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1744
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :43
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1744
Şikayetçi:
 Ulusal Temizlik Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhan No: 66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Odunpazarı Belediye Başkanlığı, Çamkoru Sokak No: 4 26060 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2008 / 9766
Başvuruya konu ihale:
 2008/11775 İhale Kayıt Numaralı “Kent İçi Çöp Toplanması ve Taşınması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.04.2008 tarih ve 08.09.66.0202/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından 17.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kent İçi Çöp Toplanması ve Taşınması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Temizlik Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 03.04.2008 tarih ve 9766 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %2 olarak tespit edildiği, oysa ki işin niteliği gereği bu oranın %3 olması gerektiği,

 

            2) Teknik şartnamenin 32 nci maddesinde yer alan “..ihale süresi ve kapsamı içinde mahallelerin büyümesi, yeni yerleşim yerlerinin açılması ve mahallelerin bölünmesinden dolayı oluşacak yeni mahalle ve sokaklar için yüklenici ek bir ücret talebinde bulunmadan..” düzenlemesinin, işin götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmesi karşısında bedelsiz iş görülmesi anlamına geleceği ve mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII/G kısmının 6 ncı bendinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede, idarenin 01.10.2007 tarihinde Eskişehir Sosyal Sigortalar Müdürlüğünden yaklaşık maliyetin tespitine esas olmak üzere “Kent İçi Çöp Toplanması (El ve makine ile) ve Nakliyesi (Kamyon ile)” işine ilişkin olarak iş kazası ve meslek hastalıkları risk prim oranını yazı ile talep ettiği, ilgili idarenin de 03.10.2007 tarihli yazısı ile “Kent içi çöp toplanması” işine ilişkin risk prim oranını %2 olarak bildirdiği ve bu orana idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            İdarece tesis edilen işlemin anılan Tebliğ düzenlemesine uygun olduğu, işlemin tekliflerin hazırlanması aşamasında istekli olabilecekleri tereddüde düşürecek bir nitelik arz etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü bulunmaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Mahallelerdeki Evsel Nitelikli Katı Atıkları Toplanması” başlıklı 32 nci maddesinde; “…İhale süresi ve kapsamı içinde mahallelerin büyümesi, yeni yerleşim yerlerinin açılması ve mahallelerin bölünmesinden dolayı oluşacak yeni mahalle ve sokaklar için yüklenici ek bir talepte bulunmadan bu alanların da aynı şartlarda temizlik çalışmalarını yapacaktır…” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Yeni yerleşim yerlerinin açılması halinde yüklenicinin ek bir talepte bulunmadan bu alanların da temizlik çalışmalarını yapacağına ilişkin düzenlemenin içerdiği belirsizlik, teklif fiyatların tespiti aşamasında istekli olabileceklerde tereddüt yaratacak nitelikte olup, anılan düzenleme rekabeti ve ihaleye katılımı engellediğinden 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırıdır. Öte yandan, ihaleye götürü bedel teklif üzerinden çıkıldığından, olası bir iş artışına gidilmesi de mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin iptal nedeni olarak mevzuata aykırılığı tespit edilerek çoğunluk kararında yer verilen; “…, anılan düzenlemenin rekabeti ve ihaleye katılımı engellediğinden 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırıdır.” kısmına katılmamakla birlikte, ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki çoğunluk kararına katılıyoruz.

 

 

Kurulun çoğunluk kararı ile işe ait teknik şartnamenin 32 nci maddesindeki “…ihale süresi ve kapsamı içinde mahallelerin büyümesi, yeni yerleşim yerlerinin açılması ve mahallelerin bölünmesinden dolayı oluşacak yeni mahalle ve sokaklar için yüklenici ek bir talepte bulunmadan bu alanların da aynı şartlarda temizlik çalışmalarını yapacaktır.” hükmünün teklif fiyatların tespiti aşamasında istekli olabileceklerde tereddüt yaratacak bir nitelik taşıdığı gerekçesiyle ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar vermiştir.

 Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin  “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 ncü maddesi

 Hizmet işi belli bir yerde ifa edilmek suretiyle yapılacak mahiyette ise, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

13.1.-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

13.2.- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.3.- İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

13.4.-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıdaki hüküm gereği, isteklilerin işin yapılacağı yeri inceleyerek tekliflerine esas maliyet bileşenlerini oluşturdukları ve tekliflerini buna göre hazırladıkları kabul edildiğinden  anılan işe ait teknik şartnamenin 32 nci maddesinde yapılan düzenlemenin isteklilerde tereddüt yaratacak nitelikte  bir hüküm olmadığı düşünülmektedir.

Özellikle işin süresinin 16 ay olduğu da dikkate alındığında, bu kısa süre içerisinde yerleşim yeri nüfusunun ne kadar artabileceği ve buna paralel olarak mahallelerin ne kadar büyüyeceği  veya yeni yerleşim yerleri açılıp açılmayacağı kolaylıkla tahmin edilebilecek hususlardır. İşin götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği ve iş artışının mümkün olmadığı da göz önüne alındığında söz konusu düzenlemenin istekliler bakımından “tereddüt yaratacak” ve “rekabeti engelleyecek” nitelikte olmaktan ziyade, istekliler tarafından işin maliyetinin daha gerçekçi hesaplanarak daha sağlıklı teklif fiyatı verilmesini ve hizmetin ihtilafa düşülmeden gerçekleştirilmesini sağlayacak nitelikte olduğu düşünülmektedir.

 

      Bu itibarla, İtirazen şikayet başvurusunun 4734 Sayılı Kanun’un 56 /c  maddesine göre  reddedilmesi  gerektiği yönündeki düşüncemizle; Kurul çoğunluğunun ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali kararına katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul