İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1745
  • Toplantı No: 2008/23
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/23
Gündem No :45
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1745
Şikayetçi:
 Üçkardeşler Un Gıda İnşaat Temz. Petr. Tarım ve Orman Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti., Belediye Blokları No 20 Tosya / KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Kargı Devlet Hastanesi Baştabipliği,Hastane Caddesi No 105 19900 Kargı / ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8364
Başvuruya konu ihale:
 2008/15057 İhale Kayıt Numaralı “7 İşçi İle 10 Ay Malzemesiz Genel Temizlik, Kalorifer Yakma ve Malzemesiz Yemek Pişirme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 08.08.53.0196/2008-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kargı Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 14.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 İşçi İle 10 Ay Malzemesiz Genel Temizlik, Kalorifer Yakma ve Malzemesiz Yemek Pişirme İşi” ihalesine ilişkin olarak Üçkardeşler Un Gıda İnşaat Temz. Petr. Tarım ve Orman Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8364 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelin asgari maliyete eşit olduğu, teknik şartnamede öngörülen giyim bedelini karşılamadığı,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, idari şartnamede iş makinesi ve temizlik ekipmanları için istenilen noter onaylı taahhütnamenin sunulmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin genel hizmet alımı olduğu, malzemesiz genel temizlik işinde 5 işçi, kalorifer yakma işinde 1 kaloriferci ve malzemesiz yemek pişirme işinde 1 ahçı olmak üzere toplam 7 işçinin 10 (on) ay süreyle çalıştırılacağı düzenlenmiştir. Anılan şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği, 49 uncu maddesinde işe başlama tarihi 01.03.2008 ve işin bitiş tarihi 31.12.2008 olarak düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

            “26.1. İhale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.(demirbaş malzemenin asgari maliyeti, bir yıllık amortisman olarak dikkate alınır.)

 


 

26.3.1- İşçiler için yol bedeli olmayıp, yemek ihtiyaçları hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır.

 

26. 3. 2- Resmi ve Dini bayram günlerinde (12,5 gün, ayrıntısı teknik şartnamede vardır) görev yapacak olan temizlik personeline (3 Kişi /Günlük) ilişkin resmi ve dini bayram tatil günleri mesaisi tutarları. (asgari ücretin % fazlası dikkate alınacaktır, 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.)

 

26.3.3-Vasıflı elaman (aşçı ve kaloriferci)  Bürüt asgari ücretin  yüzde (%) kaç fazlası verilmeyecektir.

 

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye  ayrıca ödenir.

 

            26.5. Bu ihalede olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı  Temizlik % 2 – Yemek Pişirme % 1,5  ve Kalorifer Yakma % 2,5 dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 5-4 üncü maddesinde;

 

“Temizlikte kullanılacak (deterjan, sabun, vim, şampuan vs) temizlik maddeleri idare tarafından alınacak ve yeterli miktarda kullanımı sağlanacaktır.” düzenlemesi,

 

7-1 inci maddesinde ise;

 

“Firma çalışanlarına giydireceği formalar sözleşme bedeline dahil olup,  (her işçi için 2 adet) forma renk ve biçimini idare belirleyecek. Formaların temiz ve ütülü olmasına özen gösterilecek. Eski, yırtık, yıkanınca temizlenmeyen formaların yenisi firma tarafından tekrar alınacaktır. Hastane çalışanlarının firma çalışanları tarafından hiçbir şekilde giyilmeyecektir. Ahcı için gerekli kıyafet ile kaloriferciye tulum firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanında yer alan bu düzenlemeler doğrultusunda resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışma maliyeti ile % 3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç olmak üzere 5 adet temizlik işçisine ait asgari işçilik maliyetinin 39.181,46 YTL, 1 adet kalorifer işçisinin asgari işçilik maliyetinin 7.676,49 YTL ve 1 adet aşçının asgari işçilik maliyetinin 7.613,86 YTL; bu işçilere ait toplam asgari işçilik maliyetinin 54.471,81 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Bununla beraber teknik şartnamenin 7-2 nci maddesinde; “Firma standart çalışan kadrosunun dışında hizmetin takibi, ihtiyaçların zamanında teminini sağlayacak, kurumda sürekli bir eleman bulunduracak bu eleman idare ile  ortak belirlenecek.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;“14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 7-2 nci maddesinde yer alan düzenlemeden hizmetin takibi ve ihtiyaçların zamanında temininin sağlanması için kurumda sürekli bulundurulacak elemanın maliyetinin de teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu işçiye ait iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamede belirtilmemekle beraber iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 kabul edilerek bir hesaplama yapılsa dahi bu işçinin asgari işçilik maliyeti 7.613,86 YTL olmaktadır. Bu tutar 7 işçinin asgari işçilik maliyeti tutarı olan 54.471,81 YTL’ye eklendiğinde teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 62.085,67 YTL olmaktadır. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan Tuval Temizlik Yemek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 54.694,85 YTL’lik teklifinin, teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının altında kaldığı tespit edilmiştir.    

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında; “Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı anlaşıldığından bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde;

 

“Teknik Şartnameye göre bulundurulması gereken makineler işe başlama tarihi itibariyle kurumumuzda hazır bulundurulacağına dair noter tasdikli  taahhütname verecekler.” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde;

 

“4-1: Temizlik hizmetinde kullanılacak makine ve cihazlar 5 yaşından büyük olmayacak.

 

4-2:Temizlikte kullanılmak üzere 1 adet elektrik süpürgesi;Motor gücü en az 1000 watt.

 

4-3:Haşere ve sinekle mücadelede 1 adet ilaç motoru;1 Adet sırt pompası

 

4-5:Bahçe için 1 adet çim biçme makinesi, tırmık, çapa, kazma, kürek, çalı süpürgesi ve ağaç budama makası 1’er adet olarak temin edilecektir.” Düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Tuval Temizlik Yemek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kullanılacak makinelere ilişkin sunduğu taahhütnamenin noter onaylı olmadığı görülmüştür. Bu durum ihale tarihinde düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile de belirlenmiştir. Ancak daha sonra idarenin 15.02.2008 tarihli yazısı ile başvuru sahibi firmaya iş makinelerine ilişkin noter tasdikli taahhütnamenin 18.02.2008 tarihine kadar idareye teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Tuval Temizlik Yemek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin de 18.02.2008 tarihinde makinelere ilişkin noter onaylı taahhütnameyi sunduğu görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde;

 

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

İdarelerce tamamlatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulan taahhütnamenin noter onaylı olmaması belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu eksikliğin idare tarafından tamamlattırılmasının yerinde olmadığı ve ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İncelenen ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 62.085,67 YTL olduğu, başvuru sahibi Üç Kardeşler Un Gıda İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 59.500,00 YTL’lik teklifinin, teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle anılan firmanın teklifi asgari işçilik maliyetini karşılamadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu durumda şikayete konu ihalede geçerli teklif kalmamaktadır.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul