İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1746
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :46
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1746
Şikayetçi:
 Şen Temizlik-Salih Şen, Kapu Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kapu Mah. Eşref Dizdar.Cad. No:22 28100 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2008 / 11133
Başvuruya konu ihale:
 2008/11830 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.11.23.0182/2008-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 15.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şen Temizlik-Salih Şen’in 28.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.04.2008 tarih ve 11133 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin yeterli olmasına rağmen aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; “İhale konusu hizmetin;

 

          c) (Fiziki) miktarı ve türü: 10 (On) Aylık 8 (Sekiz) İşçili Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Alımı” düzenlemesi,

 

“Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3. Ayrıca, Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetlerinde çalıştırılacak 8 (sekiz) personelin ücret (maaş, vergi, SSK vb. asgari ücret maliyetine dahil olan giderler dahil), yol (26 gün geliş-gidiş), giyecek (1 yazlık, 1 kışlık) giderleri, sözleşme giderleri, sigorta ücreti ve firma karı teklif fiyata dahildir.

 

      Ücret: Toplam 8 (sekiz) personelin maaşı asgari ücretin altında olamaz. Ücrete SSK giderleri, işsizlik sigortası vb. dahildir. İşçiler için açılan banka hesap numaralarına yatırılacaktır.

 

       Yol: Toplam 8 (sekiz) personelin 26 günlük yol bedeli (geliş-gidiş) 59,80 YTL’den az olmayıp, işçilerin banka hesap numaralarına yatırılacak ve işçi bordrolarında görülecektir. İşçi başına günlük brüt yol ücreti 2,30 YTL’dir.

 

       Giyecek: Her yıl için, 1 adet yazlık, 1 adet kışlık forma verilecektir (Teknik Şartnamede belirlenen özellikte). Firmaca karşılanacaktır.

 

        Sözleşme ve genel giderler:

 

        Sigorta Ücreti: Hizmetlerin yürütülmesi sırasında, Merkez Binasına ve/veya Merkez Personeline ve/veya üçüncü şahıslara karşı verilebilecek herhangi bir zarara karşı sözleşme bedelinin en az %20’si oranında sigorta poliçesi yaptıracaktır.

 

        Firma Karı: İstekli tarafından belirlenir.

 

              Ekli teknik şartnamede isim ve miktarları yazılı olan, hizmetin ifası için istenen demirbaş makine ve aparatların amortisman bedeli genel gider içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

 

İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecektir. Bu bedelin karşılığı olarak yüklenici çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için, hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak (işçi başına aylık 26 gün) faydalanılacaktır. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

teklif fiyata dahildir.

 

            26.5. İş kazaları ve meslek hastalıkları prim nispetleri aşağıda belirtilmiştir.

           

            Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri : % 2 ” düzenlemesi,

 

            “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlemesi,

 

            “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 30 (Otuz) (rakam ve yazıyla) takvim günü içinde işe başlanır.

 

            49.2. İşin süresi 306 (Üçyüzaltı) (01.03.2008-31.12.2008 tarihleri arası) takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamede kullanılacak malzemelere ve ilaçlamaya ilişkin düzenleme,

Teknik şartnamenin “Genel şartlar” başlıklı bölümünde istenen giyeceklerin niteliklerine ilişkin düzenleme,

 

yer almaktadır.

           

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

            Verilen açıklama yazıları incelendiğinde;

 

            Şen Temizlik-Salih Şen’nin açıklaması incelendiğinde; giyim bedeli olarak toplam 16 YTL (kişi başı 2 YTL), sigorta poliçesi bedeli olarak 50 YTL, ilaçlama için 50 YTL, malzeme ve ekipman için 125,25 YTL ve kar olarak 4,07 YTL öngördüğü görülmektedir. Anılan giderlere ilişkin proforma faturaların da açıklamaya eklendiği tespit edilmiştir.

             

            Anılan istekli tarafından verilen proforma faturalar incelendiğinde, örneğin eldivenin adedinin 0,01 YTL, lavabo fırçasının 0,10 YTL olduğu, anılan tutarların hayatın olağan akışı ve piyasa koşullarını yansıtmadığı bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            Zelka Temizlik Ltd. Şti.’nin açıklaması incelendiğinde; giyim bedeli olarak toplam 160 YTL, sigorta poliçesi bedeli olarak 100 YTL, malzeme ve ekipman için 2.562,72 YTL öngördüğü görülmektedir. Anılan giderlere ilişkin proforma faturaların da açıklamaya eklendiği tespit edilmiştir.

 

            Bununla birlikte ilaçlama için herhangi bir tutar öngörmediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Bu tespitler çerçevesinde ihalede geçerli teklif kalmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,  

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul