İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1747
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :47
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1747
Şikayetçi:
 Şen Temizlik-Salih Şen, H.Hüseyin Mah. Gazi Cad. No: 215/B GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kapu Mah. Eşref Dizdar. Cad. No:22 28100 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2008 / 11130
Başvuruya konu ihale:
 2008/12106 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.11.25.0182/2008-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 18.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı “ihalesine ilişkin olarak Şen Temizlik-Salih Şen’in 28.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.04.2008 tarih ve 11130 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklifleri yeterli olmasına rağmen aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; “c) (Fiziki) miktarı ve türü: 10 (On) Aylık 10 (On) İşçili Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmetleri Alımı” düzenlemesi,

 

“Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3. Ayrıca, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmetlerinde çalıştırılacak 10 (On) personelin, ücret (maaş, vergi, SSK vb. asgari ücret maliyetine dahil olan giderler dahil), yol (26 gün geliş-gidiş), giyecek (1 yazlık, 1 kışlık) giderleri, sözleşme giderleri ve firma karı istekli tarafından teklif fiyata dahildir.

 

·        ÜCRET: Toplam 10 (On) personelin maaşı asgari ücretin altında olamaz. Ücrete SSK giderleri, işsizlik sigortası vb. dahildir.İşçiler için açılan banka hesap numaralarına yatırılacaktır.

 

·        YOL: Toplam 10 (On) personelin 26 günlük yol bedeli (geliş-gidiş) 59,80 YTL’den az olmayıp, işçilerin banka hesap numaralarına yatırılacak ve işçi bordrolarında görülecektir. İşçi başına günlük brüt yol ücreti 2,30 YTL’dir.

 

·        GİYECEK: Her yıl için, 1 adet yazlık, 1 adet kışlık forma verilecektir (Teknik Şartnamede belirlenen özellikte). Firmaca karşılanacaktır.

·        SÖZLEŞME VE GENEL GİDERLER:

 

·        FİRMA KARI: İstekli tarafından belirlenir.

 

       İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecektir. Bu bedelin karşılığı olarak yüklenici çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için, merkezde çıkan yemekten bedelsiz olarak (işçi başına aylık 26 gün) faydalanılacaktır. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

teklif fiyata dahildir.

 

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

           

            26.5. İş kazaları ve meslek hastalıkları prim nispetleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmetleri : %1,5” düzenlemesi,

 

            “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlemesi,

 

“İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 30 (Otuz) (rakam ve yazıyla) takvim günü içinde işe başlanır.

 

            49.2. İşin süresi 306 (Üçyüzaltı) (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

            01.02.2008 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 2 nci maddesinde; İhale konusu hizmetin c) İşin Süresi : İşin süresi 306 gündür. (01.03.2008-31.12.2008 tarihleri arası.)” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “Genel şartlar” başlıklı bölümünde istenen giyeceklerin niteliklerine ilişkin düzenleme,

 

yer almaktadır.

 

           

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

            Şen Temizlik-Salih Şen’in açıklaması incelendiğinde, giyim için herhangi bir bedel öngörmediği, değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            Aska Elekt. İnş. Taah. Müh. Hiz. Alım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklaması incelendiğinde, giyim için kişi başı 4 YKR, toplamda 40 YKR öngördüğü, giyecek bedeline ilişkin proforma faturayı da açıklamasına eklediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte bir kişinin giyim giderinin 4 YKR olamayacağı, anılan tutarın hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve piyasa koşullarını yansıtmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Onurcan İnş. Mad. Nak. Tem. Ltd. Şti.’nin açıklaması incelendiğinde, giyim için kişi başı 50 YKR, toplamda 5 YTL öngördüğü, giyecek bedeline ilişkin proforma faturayı da açıklamasına eklediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte giyime ilişkin anılan tutarın hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve piyasa koşullarını yansıtmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Tatarcan Taşı. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklaması incelendiğinde, giyim için kişi başı 8,40 YTL, toplamda 84 YTL öngördüğü, giyecek bedeline ilişkin proforma faturayı da açıklamasına eklediği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aska Elekt. İnş. Taah. Müh. Hiz. Alım San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Onurcan İnş. Mad. Nak. Tem. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul