İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1748
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :48
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1748
Şikayetçi:
 Demiraylar Dağ. Deniz Turizmi Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Altayçeşme Mahallesi Sanayi Sokak Esenkıyı Apt. Nu 3/3 Maltepe / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Zuhuratbaba Mah. Dr.Tevfik Sağlam Cad. Nu 11 İncirli Bakırköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2008 / 9110
Başvuruya konu ihale:
 2008/1181 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 08.09.16.0177/2008-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 25.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Demiraylar Dağ. Deniz Turizmi Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.03.2008 tarih ve 9110 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Ciro ile ilgili olarak ihale ilanında % 12 ve % 8 oranları aranırken, idari şartnamede %9 ve % 6 oranlarının arandığı, ilan ile idari şartname arasında çelişki olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 4.3 maddesindeki “İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.” ifadesinin şikayet başvuru hakkını ortadan kaldırdığı,

 

            3) Şartname bedelinin 250 YTL olarak belirlendiği, bu miktarın oldukça yüksek olduğu,

 

            4) İdarenin ihale dokümanı için sadece CD ya da doküman olarak satış yaptığı, hiçbir kayıt numarası, ihale numarası ve imza olmadan sadece CD şeklinde doküman satışının yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İdari şartnamenin ya da teknik şartnamenin hiçbir yerinde personel sayısının yer almaması işçilik hesaplamasının sağlıklı yapılmamasına sebep olduğu,

 

            6) Düzeltme ilanı ile yapılan düzenlemenin kahvaltı sayıları bakımından isteklileri yanıltıcı nitelikte olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:[M1] 

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.2.3 maddesinde; “..toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 12 sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8 inden az olmaması gerekir.” düzenlemesi;

 

            İdari şartnamenin 7.2.3 maddesinde; “…toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 9’undan, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 6 sından az olmaması gerekir.” düzenlemesi,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; “Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı Birimci Bölüm VIII.S: maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

 

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

 

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  % 9-6,

 

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.” açıklaması,

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde; “İşin süresi 01.04.2008 – 31.12.2009 tarihleri arası 640 takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ışığında bir yıldan fazla süreli olan şikayet konusu ihalede ciroya ilişkin sunulacak belgelerin, toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 8 inden  az olmaması gerekmektedir.

 

Şikayet konusu ihalede, ihale ilanındaki düzenlemenin mevzuata uygun düzenleme olduğu, idari şartnamede ise bu oranların düşürüldüğü görülmüştür.

 

Her ne kadar ihale ilanı ve idari şartname arasındaki düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesine aykırı olacak şekilde çelişkili olsa da, söz konusu aykırılığın rekabeti engelleyecek nitelikte olmadığı görüldüğünden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari Şartnamenin 4.3 maddesinde; “İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.” düzenlemesi,

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinde; “İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarenin yapmış olduğu düzenleme 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Zira kanunla verilmiş bir şikayet hakkının idarece ortadan kaldırılması mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte her ne kadar idarenin yapmış olduğu söz konusu düzenleme Kanunun açık hükmüne aykırı olmakla birlikte, söz konusu düzenlemesin Kanun hükmü karşısında uygulama kabiliyeti bulunmadığından ve bu husus teklif vermeyi etkilemediğinden, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir. Zira somut olayda da şikayetçi ihale dokümanını almış fakat dokümanı almış olmakla şikayet hakkı ortadan kalkmadığı için hem idarece hem de Kamu İhale Kurumuna şikayet hakkını kullanmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanı ve idari şartnamede ihale doküman bedeli 250,00 YTL olarak belirlenmiştir.

 

İhale dokümanı hazırlama masrafları da dikkate alındığında 250,00 YTL’nin ihale doküman bedeli olarak rekabeti engelleyecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından şikayet uygun bulunmamıştır.

           

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı Birinci Bölüm XII. D. Maddesinde; “Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

 

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi gerekmektedir.

         

Aday ve/veya istekliler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik şartnamelerinde yer alan, “İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır,” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Bunun yanında, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya yukarıdaki esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıdaki Tebliğ hükmü uyarınca idareler gerekli önlemleri almak kaydıyla CD ortamında ihale dokümanını hazırlayabilirler. İdarece gerekli önlemlerin alındığı belirtilmiştir.

 

Dokümanın içeriği konusunda bir şikayet bulunmadığından ve dokümanın CD şeklinde satılması katılımı engellemeyeceğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı Birinci Bölüm XIII. G. maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işin malzemeli yemek pişirme ve dağıtım hizmeti alımı olduğu, dolayısıyla personel çalıştırmasına dayalı hizmet olarak addedilemeyeceği, personel çalıştırmasına dayalı olmayan işlerde personele ilişkin düzenleme yapılması zorunluluğu bulunmadığı hususları dikkate alındığında şikayet uygun bulunmamıştır.

 

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamede rasyon adedi aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 

Kahvaltı ve ara kahvaltı:           180.000 rasyon

            Normal Yemek                        550.000 rasyon

            Diyet Yemek                           110.000 rasyon

 

Birim fiyat cetvelinde rasyon adedi aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 

            Kahvaltı:                                  180.000 rasyon

            Normal Yemek                        550.000 rasyon

            Diyet Yemek                           110.000 rasyon

 

İhale ilanında rasyon adedi aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

           

            Kahvaltı:                                  250.000 rasyon

            Normal Yemek:                       750.000 rasyon

            Diyet Yemek:                          150.000 rasyon

 

Daha sonra yayımlanan düzeltme ilanında rasyon adedi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Kahvaltı:                                  180.000 rasyon

            Normal Yemek                        550.000 rasyon

            Diyet Yemek                           110.000 rasyon

 

Görüldüğü üzere ihale ilanında düzeltme yapılarak ilan ile doküman arasındaki çelişki giderilmiştir. 

 

Teknik şartnamedeki “kahvaltı ve ara kahvaltı” ifadesi ilan ve idari şartnamede “kahvaltı” olarak belirtilmiştir. Rasyon adedi aynı olduğundan ve birim fiyat teklif cetveli adet üzerinden teklifi öngördüğünden söz konusu terim farklılığın ihalede teklif vermeyi engelleyecek nitelikte görülmemiştir.

 

Diyet yemek bakımından ise ihale dokümanında bir ayrım yapılmadığı belirtilmiştir. Diyet yemek fiyatı bakımından yaklaşık maliyet cetvelinde normal yemeğe göre fark görülmediğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1) İhale ilanının 4.2.3 maddesinin; “..toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 12 sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8 inden az olmaması gerekir.” şeklinde,

 

            İdari şartnamenin 7.2.3 maddesinde; “…toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 9’undan, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 6 sından az olmaması gerekir.” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.                                                         

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; “Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı Birinci Bölüm VIII.S: maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

 

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

 

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  % 9-6,

 

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir. 

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde; “İşin süresi 01.04.2008 – 31.12.2009 tarihleri arası 640 takvim günü” olarak belirtilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ışığında, bir yıldan fazla süreli olan şikayet konusu ihalede ciroya ilişkin sunulacak belgelerin, toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 8 inden  az olmaması gerekir.

 

İncelemeye konu ihalede, ihale ilanındaki düzenlemenin mevzuata uygun olarak düzenlenmesine rağmen, idari şartnamede bu oranların düşürüldüğü görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinin 2 nci parağrafında; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanı ile idari şartname arasındaki düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesine aykırı olacak şekilde çelişkili düzenlendiği ve değerlendirmenin idari şartnameye göre yapıldığı, bu hususun mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) İdari Şartnamenin 4.3 maddesinde; “İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.” düzenlemesine yer verildiği,

 

            Ancak söz konusu düzenlemenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinde; “İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.” hükmüne aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

                          

             İhale ilanının 4.2.3 maddesinin; “..toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 12 sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8 inden az olmaması gerekir.” şeklinde,

 

            İdari şartnamenin 7.2.3 maddesinde; “…toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 9’undan, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 6 sından az olmaması gerekir.” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.     

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; “Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı Birinci Bölüm VIII.S: maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

 

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

 

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  % 9-6,

 

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir. 

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde; “İşin süresi 01.04.2008 – 31.12.2009 tarihleri arası 640 takvim günü” olarak belirtilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ışığında, bir yıldan fazla süreli olan şikayet konusu ihalede ciroya ilişkin sunulacak belgelerin, toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 8 inden  az olmaması gerekir.

 

İncelemeye konu ihalede, ihale ilanınKaydet daki düzenlemenin mevzuata uygun olarak düzenlenmesine rağmen, idari şartnamede bu oranların düşürüldüğü görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinin 2 nci parağrafında; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanı ile idari şartname arasındaki düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesine aykırı olacak şekilde çelişkili düzenlendiği ve değerlendirmenin idari şartnameye göre yapıldığı, bu hususun mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuata aykırılık nedeniyle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul