İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-175
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-175 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.04.2008 tarih, 2008/UH.Z-1750 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :62
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-175
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağ. Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. B.Sayar Tem Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Atb İş Merkezi C Blok Nu:70 06370 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,12. Cadde Demetevler Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36456
Başvuruya konu ihale:
 2007/161933 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.22.87.G015/2008-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama Sağ. Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. B.Sayar Tem Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.12.2007 tarih ve 36456 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, “Özel veya kamuya ait tedavi kurumlarında yapılan yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerinin yürütülmesi”nin benzer iş tanımı olarak öngörüldüğü, bu tanımdaki “tedavi kurumları” ifadesinin ihaleye katılımı engelleyici bir husus olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflara ilişkin öngörülmeyen hususların teknik şartnamede belirtildiği ve bu durumun da mevzuata aykırı olduğu,

 

           iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartname ile ihale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu iş, 2008 yılı 12 aylık malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler alımı olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda, 360.000 adet normal sabah kahvaltısı, 38.000 adet diyet sabah kahvaltısı, 950.000 adet öğlen-akşam öğün yemeği, 85.000 adet öğlen-akşam diyet yemeği ve 36.000 adet ara kahvaltının, Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve hastaneye bağlı olan ek binalarında, 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasında sunulması olarak belirtilmiştir.

 

            Diğer taraftan, idari şartnamenin 7.4 maddesi ile ihale ilanının 4.4 maddesinde benzer iş tanımının, “Özel veya kamuya ait yataklı tedavi kurumlarında yapılan yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerinin yürütülmesi” şeklinde tanımlandığı anlaşılmıştır.

 

            Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işin birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin, 5 kalem olarak, her bir öğün yemek için öngörülen miktarlar üzerinden ayrı ayrı belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer işin, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

            Bu itibarla, benzer iş tanımının ihale konusu işten daha geniş bir şekilde tanımlanması gerekmekte olup, bu tanımın rekabeti daraltıcı şekilde kapsamı dar tutulmaması gerekmektedir. Bu nedenle, idarece öngörülen benzer iş tanımının, “yataklı tedavi kurumları”nda yapılan yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işleriyle sınırlandırılması, rekabeti engelleyici nitelikte olup, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait teknik şartnamenin 4.4 maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısı ve nitelikleri, 5 inci maddesinde, personel için temin edilecek giyecek, 10 uncu maddesinde mutfakta yapılacak ilaçlama ve bulundurulacak bazı alet edevat ile 11 inci maddesi ve devamında ihale konusu işte kullanılacak malzemeler ve malzemelere ilişkin listeyle ilgili düzenlemelere yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, ulaşım, sigorta, vergi, resim harç gibi giderlerin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, ancak bu maddede, yukarıda belirtilen maliyet kalemlerine yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, ihale konusu işe ilişkin maliyet kalemlerinin, idari şartnamenin ilgili bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul