İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1751
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :51
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1751
Şikayetçi:
 Gel-Gör Yemek Temizlik İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. K.K. Caddesi Uğur Sokak Özlem Apt. K 5 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 65080 Zeve Kampüsü VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8462
Başvuruya konu ihale:
 2008/3384 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.04.2008 tarih ve 08.08.70.0171/2008-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 19.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Gel-Gör Yemek Temizlik İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8462 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif miktarının aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin asgari işçilik maliyeti 378.436,16 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif miktarının ise 396.960,00 YTL olduğu, asgari işçilik maliyeti ile arasındaki farkın, 18.523,84 YTL olduğu belirlenmiştir. Yüklenicinin bu miktarla 55 adet işçinin aylık 22 gün üzerinden yemek ve yol gideri ile giyim giderlerini karşılaması gerekmektedir.

 

İhale komisyonu tarafından ihalede oluşan teklif miktarları aşırı düşük olarak değerlendirildiğinden, ihale üzerinde bırakılan dahil isteklilerden teklif bileşenlerinin açıklaması talep edilmiş, en düşük teklifi sunan Mavi Temizlik Gıda İnş.  Ltd. Şti., yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin belge sunmak suretiyle söz konusu giderleri nasıl karşılayacağına ilişkin açıklamada bulunmuştur.  İhale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük açıklaması kapsamında ihale komisyonuna sunduğu belgeler incelendiğinde, 110 adet giyim giderini 385 YTL bedelle karşılayabileceğine ilişkin Güven Terzihanesi tarafından düzenlenmiş 19.02.2008 tarihli fatura sunulduğu, yol giderlerine ilişkin Ahmet Kırt adlı kişiyle 9 aylık 1.350,00 YTL bedelle 1 adet minibüs, Ahmet Özdil adlı kişiyle yine aynı bedelle 1 adet Minibüs ve Şemsettin Baştin adlı kişiyle de 1.800,00 YTL bedelle 1 adet otobüs olmak üzere 3 aracın 9 aylık süreyle 4.500,00 YTL bedelle yakıtları kiracıya ait olacağının belirlendiği sözleşmelerin sunulduğu, yemek giderine ilişkin olarak da firmanın kendi bünyesinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan Şelale Et Lokantası tarafından düzenlenmiş 1 aylık yemek giderinin 907,50 YTL olduğuna ilişkin fatura sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla açıklamalarını belgelere dayandıran firmanın teklifinin değerlendirmeye alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, ihalede en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibi Gel-Gör Yemek Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, yol bedelinin mutat taşıt ile karşılanacağı ve günlük 2 adet otobüs biletinin kişi başına 1,6 YTL, (9 aylık 55 kişi= 1.936,00 x9 = 17.424,00 YTL)  olarak karşılanacağı, giyim bedeli için Van Terziler-Konfeksiyoncular-Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanlığı’na bir adet işçi önlüğünün maliyetine ilişkin fiyat sorulduğu ve alınan bu fiyat baz alınarak 55 adet işçi önlüğü için 1.100,00 YTL ile karşılanacağını, yemek gideri için Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına bir öğün yemek gideri sorulduğu ve 4 YTL fiyat alındığı, istekli tarafından bu miktar 3,70 YTL olarak ele alınıp 9 aylık 40.293,00 YTL gider hesaplandığı ve herhangi bir proforma fatura veya sözleşme olmaksızın ihale komisyonuna sunulduğu ve bu haliyle ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin giderler için öngördüğü miktarlar ihale üzerinde bırakılan firmaya göre daha makul olsa da, açıklamasını sadece esnaf odalarından alınan rakamlara dayandırması, serbest piyasada bu giderleri nasıl karşılayacağına ilişkin belge sunmaması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının ihale komisyonu tarafından kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede,

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, “ayrıca ücret, yemek, yol ve giyim giderleri teklif fiyata dahildir” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin 2.34 üncü maddesinde, “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri müteahhit firma tarafından karşılanacaktır. Temizlik personeli tek tip  elbise giyeceklerdir. Elbisenin rengi idarece onaylanacaktır.” düzenlemesine,

 

Yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, giyim malzemelerinin adedine ilişkin herhangi bir rakam zikredilmemektedir. Bu durum aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan iki adet firmadan ihale üzerinde bırakılan firmanın yazlık ve kışlık olmak üzere her bir işçiye 2 adet giyim malzemesi üzerinden hesaplamak suretiyle belge sunulduğu, başvuru sahibi tarafından ise, her bir işçi için 1 adet giyim malzemesi olarak algılanarak 55 adet giyim malzemesi için esnaf odasından alınan fiyatın gider olarak açıklandığı görülmüştür.

 

Bu durumda, söz konusu düzenleme iki firma tarafından farklı anlaşılmasına rağmen komisyon tarafından her ikisinin de kabul edildiği görülmüş olmakla birlikte, giyim malzemesinin 110 adet olarak kabul edilmesi halinde başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında gider kalemlerinin tamamını açıklayamadığı sonucuna ulaştıracağından, söz konusu düzenlemenin tekliflerin hazırlanmasında belirsizliğe neden olduğu anlaşıldığından mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlığı altında, “…1 adet yer yıkama makinesi, 1 adet yer cilalama makinesi, 21 adet çift kovalı presli temizlik arabası ve 2 adet halı yıkama özelliği bulunan mikrofilter elektrik süpürgesine sahip olduklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Söz konusu düzenlemede yer alan makine ve ekipmanın yükleniciden talep edilmesi ve teklif ile birlikte temin edileceğine dair taahhütname istenilmesi yeterli iken, bu düzenleme ile makine ve ekipmanın kendi malı olması şartının getirilmiş olması ve teklif ile birlikte bünyesinde bulunduğuna dair noter onaylı taahhütname talep edilmesi rekabeti daraltıcı mahiyettedir. Bu nedenle 12 adet isteklinin belirtilen makine ve ekipmanı temin edeceklerine dair noter onaylı taahhütname sunmuş olmalarına rağmen değerlendirme dışı bırakıldığı da görüldüğünden, söz konusu düzenlemenin şikayete konu ihalenin sağlıklı sonuçlanmasını engellediği sabit olduğu da belirlendiğinden mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul