İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1755
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :56
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1755
Şikayetçi:
 Bas Güvenlik ve Koruma Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler Şair Şevket Mahallesi 2. Sokak Doğan Apt. Nu:5 K 2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 21280 DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8480
Başvuruya konu ihale:
 2008/5480 İhale Kayıt Numaralı “D.Ü. Hastanesi 50 Kişi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 08.08.72.0168/2008-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 21.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “D.Ü. Hastanesi 50 Kişi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bas Güvenlik ve Koruma Hizmet San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8480 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdarece idari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.        

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İdari Şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52.1 inci maddesinde; “Hizmetle ilgili herhangi bir kusur veya şartname maddelerinin herhangi birine riayetsizlik halinde konu firmaya yazılı olarak ihtar mahiyetinde bildirilir. Görülen eksikliklerin ve hataların düzeltilmesi istenir.Bu eksiklik, ihtar yazısında belirlenen süre içinde giderilmediği taktirde;

 

a-Birinci sefer için aylık hak edişin %10´ u tutarında ceza uygulanır. Bu ceza sonrasında en fazla 3 gün İçinde hatalar giderilmez ise, müteakip eden her gün için günlük hak edişin %25´i tutarında firma hak edişinden kesilir. Şayet belirtilen hata, bir günü aşmaz ise ve firmanın kusur veya noksanlıkları muayyen bir aradan sonra tekrar başlar ise 2. ceza oranı uygulanır. Aynı kusurlardan dolayı aynı ceza yeniden verilmez. Böyle bir durumda günlük hak edişin %50´si tutarında ceza uygulanır. Bir ay içinde cezalı gün sayısı üst üste veya değişik zamanlarda 3 günü aşarsa, idare bu sözleşmeyi fesih etmeye ve teminatını irat kaydetmeye yetkilidir. İş bu sözleşmenin sebep ve şekilde feshi halinde yüklenici firma, İdareden herhangi bir zan altında hiç hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

 

b-Firma sözleşmeyi imzaladıktan sonra en geç 3 gün içinde 9 kalem giyim malzemelerini tamamlamamışsa: Eksik olan her kalem için aylık hak edişin %10´nu tutarında ceza uygulanır. Bu ceza sonrasında en fazla 3 gün içinde eksikler giderilmez ise, müteakip eden her gün için, eksik olan her kalem için günlük hak edişin %25´i tutarında firma hak edişinden kesilir. Şayet belirtilen eksiklik bir gün içinde düzeltilir, ancak aynı kusur veya noksanlıklar muayyen bir aradan sonra tekrar tespit edilir ise 2. ceza oranı uygulanır. Aynı kusurlardan dolayı aynı ceza yeniden verilmez. Böyle bir durumda günlük hak edişin %50 si tutarında ceza uygulanır. Bir ay içinde cezalı gün sayısı üst üste veya değişik zamanlarda 3 günü aşarsa, idare bu sözleşmeyi fes etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. İş bu sözleşmenin bu sebep ve şekilde feshi halinde müteahhit firma, idareden herhangi bir zan altında hiç hak ve tazminat talebinde bulunamaz..” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesinde ; “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder;

 

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

 

hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 54 üncü maddesinde; “Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur.”  hükmü bulunmaktadır.

 

4735 sayılı Kanunun 20 inci maddesinde (a) bendinde belirtilen durumların tespiti halinde sözleşmenin feshinin “idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarı”na rağmen aynı durumun devam etmesi şartına bağlandığı halde idari şartnamenin 52.1.a ve b maddesinde yapılan düzenlemede anılan Kanun hükmündeki usule aykırı olarak doğrudan sözleşmenin feshi yoluna gidileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı ve dolayısıyla bahse konu düzenlemenin anılan Kanun hükmüne uygun olmadığı anlaşılmıştır.

           

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda (g) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İşe ait ilanda ve İdari Şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinin (b) bendinde; “İstekliler 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 21 inci maddesi gereğince çalıştırılan tüm özel güvenlik personeli için “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” yaptıracaklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak hangi bilgi ve belgelerin isteneceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale mevzuatında noter onayı yaptırılacak belgeye ilişkin belirlemenin makine ve ekipman taahhütnamesi ile sınırlı olduğu dikkate alındığında, idari şartnamede öngörülen mali sorumluluk sigortası yaptırılacağına dair taahhütnameye ilişkin noter onayının ihaleye teklif verecek isteklilere ek mali külfet getireceği ve düzenlemenin bu haliyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 11 adet ihale dökümanının satın alındığı şikayete konu kaleme 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu ve geçerli teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul