İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-176
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-176 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.04.2008 tarih, 2008/UH.Z-1760 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :63
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-176
Şikayetçi:
 Anadolu Özel Koruma ve Güvenlik Org. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Yeni Cami Mahallesi Sıra Söğütler Cad. Sütçüoğlu Apt. No:2/2 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Yolu Üzeri 5.Km. No: 4 66200 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35690
Başvuruya konu ihale:
 2007/159914 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.01.2008 tarih ve 08.22.31.G015/2008-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’nce 25.10.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Anadolu Özel Koruma ve Güvenlik Org. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin 29.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35690 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece alınan kesinleşen ihale kararının mevzuata aykırı olduğu, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif fiyatının 30 personelin giyim bedeli ile zorunlu mali sorumluluk sigortasını karşılamasının mümkün bulunmadığı, idarenin şikayet başvurularına verdiği cevabın mevzuata uygun olmadığı, ihale üzerinde kalan isteklinin giyeceğe ilişkin olarak 1 kişi için vermiş olduğu teklifin 5,20 YTL olduğu, bu bedelle idarece istenilen giyeceğin karşılanamayacağı, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin öngördüğü fiyatların hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sonuç olarak söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılarak, ihalenin en uygun teklif veren firmaları üzerinde bırakılması gerektiği, iddia edilmektedir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre ihale edildiği anlaşılan ihale konusu işe ilişkin olarak, işe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 30 kişilik özel güvenlik hizmeti olduğu, söz konusu işin, 01.11.2007-30.06.2008 tarihleri arasında yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işte, teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin olarak, işe ait idari şartnamenin 23 üncü maddesinde, 26 gün üzerinden günlük 2,50 YTL yol bedelinin, 3,50 YTL yemek bedelinin, 8 işçi üzerinden toplam 60 günlük resmi ve dini bayramlarda çalışmanın, zorunlu özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının, teknik şartnamede adedi ve özellikleri belirtilen giyeceğin, asgari ücret üzerinden yapılacak ödemenin, teklif fiyata dahil olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin  4 üncü maddesinde, 2 yazlık ve 2 kışlık olmak üzere 4 adet gömlek, 1 yazlık ve 1 kışlık olmak üzere 2 adet pantolon, 2 adet kravat, 1 adet mont, 1 çift ayakkabı, 1 çift kışlık bot, 1 adet kazak, 1’er adet bere ve kep ve 1 adet kaban temin edilecek giyecek olarak belirtilmiştir.

 

            Teklif fiyata dahil masraflar dikkate alındığında, ihale konusu işe ilişkin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarı, 222.403,99 YTL’dir.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında, idarenin 05.11.2007 tarihli yazıları ile isteklilerden Bozok Vip Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti. ile Varöz Güv. Kor. ve Güv. Eğt. Hiz. Ltd. Şti.nden, teklifte önemli gördüğü bileşenlere ilişkin yazılı açıklamalarını belgelendirmek suretiyle sunmaları istenmiştir.

 

            Söz konusu isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yaptığı açıklamalar dikkate alındığında, ihale üzerinde kalan istekli Bozok Vip Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti.nin sigorta teklifi, proforma faturada da öngörüldüğü üzere 1 yıl üzerinden olması gerekirken, 8 ay üzerinden hesaplandığı, giyeceğe ilişkin fiyatın hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşılmış olup, idarenin söz konusu hususları göz önünde bulundurmadan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaları değerlendirerek, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak söz konusu istekliyi belirlemesi, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru konusu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca, pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığı anlaşılmıştır. Anılan Kanun hükmünde, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” nedeniyle ihalenin pazarlık usulü ile yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Diğer taraftan, idarenin 09.10.2007 tarih ve 62 sayılı yazısında, 17.07.2007 tarih ve 26 sayılı olur ile 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre ihaleye çıkıldığı ancak ihalenin sonuçlandırılamadığı, özellikle eğitime başlanmış olması ve Üniversite birimlerinde güvenlik hizmetine acil ihtiyaç duyulması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre ihalenin ivedilikle yapılması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 30 kişilik özel güvenlik hizmeti olduğu, söz konusu işin, 01.11.2007-30.06.2008 tarihleri arasında yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

Süreklilik arzeden hizmet alımlarının kesintiye uğratılmadan temin edilmesi hususuna ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde, “…..Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Bu nedenle, Kamu İhale Genel Tebliğindeki söz konusu açıklamalara göre, ihale konusu işin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülmeyen nedenlerle ihale sürecinin uzaması gerekmekle birlikte, pazarlık usulü ile temin edilecek ihtiyacın, açık ihale usulü ile ihtiyacın temin edilmesine ilişkin sürecin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre için söz konusu olması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, ihale konusu hizmet alımının süresinin 8 aylık olduğu ve söz konusu sürenin, açık ihale usulü ile ihtiyacın temin edilmesine ilişkin sürecin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süreye göre uzunluğu dikkate alındığında, başvuru konusu ihalenin “ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında” değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 21 inci maddesinin (b) bendine göre gerçekleştirilmesinin, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

 

İncelemeye konu ihalede; ihale komisyonunun  5 asil 2 yedek üyeden oluşturulduğu belirlenmiştir.

 

Bu hususla ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinde, “22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise"  ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre  ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, anılan düzenleme uyarınca asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulması gerekirken, ihale komisyonunun 5 asil 2 yedek üyeden oluşturulmasının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu  hususunun da ihalenin iptal gerekçeleri arasında sayılması gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul