İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1760
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :62
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1760
Şikayetçi:
 Öz Özdemir Tem. Güv. Yem. İnş. Pet. Nak. San ve Tic. Ltd. Şti., Çimento Fabrikası Karşısı No: 6 Kabala / MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İstanbul Caddesi No:101 41400 Çayırova Gebze / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2008 / 10581
Başvuruya konu ihale:
 2008/1069 İKN|li “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.10.58.0167/2008-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 04.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öz Özdemir Tem. Güv. Yem. İnş. Pet. Nak. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.04.2008 tarih ve 10581 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye en düşük teklifi veren istekli olmalarına rağmen, ihalenin kendilerine verilmediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; işin miktarı 29 kişi ile 10 ay (306 gün) süreli temizlik hizmet alımı, temizlik alanı; 64.364 m2, ihale konusu iş de kullanılacak olan temizlik ekipman ve malzemesinin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

 

            “26.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca,

            Aylık 22 gün üzerinden a) Yol ücreti günlük; 3,00 YTL b) Yemek ücreti günlük 3,00 YTL c) Giyecek ücreti kişi başı 50 YTL (iş süresince) teklif fiyata dahildir.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer  Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası pirim oranları: 2,00 dir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İhalen konusu işin asgari işçilik maliyetinin (yemek, yol, giyim ve %3 sözleşme giderleri dahil) 269.546,88 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İhale komisyonu tarafından Öz Özdemir Tem. Güv. Yem. İnş. Pet. Nak. Tic. Ltd. Şti., Denizler Sos. Hiz. İlaç. İnş. Ltd. Şti. ve Aybiş Sos. Hiz. Tel. Ltd. Şti.’nin teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlenmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından,  Öz Özdemir Tem. Güv. Yem. İnş. Pet. Nak. Tic. Ltd. Şti. ve Denizler Sos. Hiz. İlaç. İnş. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği tutarlar ile ihale konusu işin yapılamayacağından açıklamaları uygun bulunmamıştır. Aybiş Sos. Hiz. Tel. İnş. ve Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamaları uygun bulunmuştur.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;              

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

             Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibi Öz Özdemir Tem. Güv. Yem. İnş. Pet. Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin temizlik ekipman  listesinde yer alan sanayi tipi halı yıkama makinesi ve elektrik süpürgesi dışında kalan sarf malzemeler içinde teklifinde fiyat öngörülmesi gerekirken öngörülmediği, Denizler Sos. Hiz. İlaç. İnş. Ltd. Şti. tarafından işçilik hesabı yapılırken, idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yol bedeli nakdi olarak 3,00 YTL belirlenmiş iken 2,10 YTL belirlendiği, idari şartnamenin 26.5 inci maddesinde sigorta risk prim oranı 2,00 olarak belirlenmiş iken 1,50 olarak belirlendiği, ayrıca, genel giderler içerisinde yer alması gereken elektrik süpürgesi için 2.900,00 YTL ve halı yıkama makinesi içinde 2.000,00 YTL yıpranma payı tutar öngördüğü, idare tarafından idari şartnamede giyim bedeli olarak 50,00 YTL tutar öngörülmüş olmasına rağmen anılan istekli tarafından 28,00 YTL tutar öngörüldüğü, giyim bedeli ile ilgili yapılan düzenleme mevzuata aykırı ise de, anılan istekli tarafından asgari işçilik maliyet hesabının yanlış yapılmış olması nedeniyle, söz konusu mevzuata aykırı düzenlemenin ihalenin sonucuna etkili olmadığı, elektrik süpürgesi ve halı yıkama makinesi için öngörülen tutarlar dikkate alınmamış olsa dahi, temizlik malzemesi ve temizlik sarf malzemesi için öngörülen tutarlar teklif edilen tutardan düşüldüğünde, geriye kalan tutarın asgari işçilik maliyet tutarının altında kaldığı, ihale üzerinde bırakılan Aybiş Sos. Hiz. Tel. İnş. ve Nak. Tic. Ltd. Şti. tarafından temizlik malzemesi ve temizlik ekipmanları için teklif edilen tutarın proforma fatura ile belgelendirildiği, söz konusu giderler teklif edilen tutardan düşüldüğünde geriye kalan tutarın asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, ihale komisyonunca yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının anılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul