İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1761
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :64
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1761
Şikayetçi:
 Gaptem Gıda Tem. Öz. Güv. Sist. Teks. Elek. İnş. Nak. Turz. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ali Emiri 4. Sokak Güneş Plaza Kat:4 No:15 Yenişehir / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2008 / 9186
Başvuruya konu ihale:
 2008/2395 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Orta Refüjlerin Bakım Temizlik Hizmetleri İle Yeşil Alanların Tanzimi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 08.09.19.0167/2008-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 26.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park ve Orta Refüjlerin Bakım Temizlik Hizmetleri İle Yeşil Alanların Tanzimi” ihalesine ilişkin olarak Gaptem Gıda Tem. Öz. Güv. Sist. Teks. Elek. İnş. Nak. Turz. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.03.2008 tarih ve 9186 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu, ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde ihale konusu işin miktarı ve türü; park ve orta refüjlerin bakımının yapılması, temizlik hizmetleri ile yeşil alanların tanzimi işlerinin 420 kişi ile 9 ay süre ile yaptırılması olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

            “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alana gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca, aşağıda belirtilen giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

            Yol bedeli olarak brüt kişi başı 26 günlük 75,40 YTL (Günlük 2,90 YTL), Yemek bedeli olarak brüt kili başı 26 günlük 97,50 YTL (Günlük 3,75 YTL), Yemek ve yol bedelleri çalışan personele nakdi olarak ödenecek ve personelin maaş bordrosunda gösterilecektir.

            Resmi ve dini bayramlarda çalışan işçilere asgari ücret bir yevmiye fazla ödeme yapılacaktır. Tatilde çalışacak kişi sayısı 60, çalışılacak gün sayısı 12,5 gündür. Toplam gün sayısı 750 (12,5 x 60 kişi)’dir.

            Teknik şartname madde 2.4 belirtilen giysilerin bedelleri de teklif fiyata dahildir.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ödenir.

            26.5. Bu işle ilgili olarak iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5’tir.”

 

            Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde;

 

            Çalıştırılacak her bir personel için kullanılacak kıyafet listesi;

 

            1. Mevsimlik iş pantolonu : 420 adet

            2. Kışlık kaban :                  170 adet

            3. Yelek :                             420 adet

            4. Kışlık bot :                       420 adet

            5. Yazlık spor ayakkabı :     420 adet

            6. Şapka :                            420 adet

            7. Kışlık bere :                     420 adet

 

            Olarak belirtilmiştir.

 

            İhale konusu işe ait asgari işçilik maliyetinin (%3 sözleşme giderleri dahil giyim gideri hariç) 3.688.486,03 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İhale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin 3.688.486,20 YTL teklif veren Gülen Tem. Güv. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;              

           

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.”

 

Açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Yapılan inceleme sonucunda; asgari işçilik maliyet tutarı ve teknik şartnamede belirtilen kıyafetler dikkate alındığında ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması anılan mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

 

Diğer taraftan, ihale komisyonunca geçerli teklif olarak belirlenen diğer isteklilerin tekliflerinde sunmuş oldukları belgeler incelendiğinde;

 

            Yükselen Teks. Tur. İnş. Plast. Tem. Otom. Mad. Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.  – MB Alt Yapı İnş. Taah. Tur. Tem. Güv. Otom. Bilg. Mat. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığında pilot ortak sıfatında yer alan Yükselen Teks. Tur. İnş. Plast. Tem. Otom. Mad. Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ilaçlamalı genel temizlik hizmeti işine ait olduğu, özel ortak sıfatında yer alan MB Alt Yapı İnş. Taah. Tur. Tem. Güv. Otom. Bilg. Mat. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından iki adet iş deneyim belgesi sunulduğu, sunulan iş deneyim belgelerinden birinin genel temizlik, halıların ve koltukları temizliği, hesapların raporların, rapor eklerinin, evrak ve kırtasiyenin arşivlere, arşivlerden hizmet binasına taşıma işlerine, diğerinin hastane otelciliği hizmeti adı altında, temizlik, malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım sonrası hizmetler, veri hazırlama kontrol işletmeciliği, teknik bakım onarım hizmeti, bilgisayar bakım onarım hizmetleri işlerine ait olduğu,

 

            On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elek. Gıda Ür. Bilg. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iki adet iş deneyim belgesinin de genel temizlik hizmeti işlerine ait olduğu,

 

            Görülmüştür.

 

            İdare tarafından, idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; park veya yeşil alanların temizliği veya tanzimi ve bakımı işleri benzer iş olarak belirlenmiştir.

 

            Anılan istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunca geçerli teklif olarak belirlenen Yükselen Teks. Tur. İnş. Plast. Tem. Otom. Mad. Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.  – MB Alt Yapı İnş. Taah. Tur. Tem. Güv. Otom. Bilg. Mat. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elek. Gıda Ür. Bilg. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması, geçerli teklif sahibi isteklilere de aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul