İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1763
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :66
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1763
Şikayetçi:
 Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti. Dumlupınar Mahallesi Atatürk Cad. Palmiye Apt. No: 16-A AFYON
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı M. Rauf İnan Sokak No: 7 06410 Sıhhiye Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8289
Başvuruya konu ihale:
 2008/22358 İhale Kayıt Numaralı “Bina Güvenliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 08.0844.0148/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 27.02.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Bina Güvenliği’’ ihalesine ilişkin olarak Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 03.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2008 tarih ve 8289 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)  İşin pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmaması gerektiği,

 

            2) 35 personelin iş için yeterli olmadığı, fazla mesai ile hizmetin yerine getirilmeye çalışıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Toplantı, gösteri gibi durumlarda fazla personel çalıştırılmasının istenilmesinin götürü bedelli ihalede mevzuata aykırı bulunduğu,

 

            4) Bina güvenliği için istenen personelin sokak güzergahı ile çevre güvenliği sağlamasının istenilmesinin 5188 ve diğer Kanunlara aykırı olduğu,

 

            5) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale dokümanındaki maliyet unsurlarının tamamının yer almadığı,

 

            6) İşin niteliği için istenilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortası derecesinin belirtilmesi gerektiği,

 

            7) İptal edilen iki ihalede tutarların çok yüksek tutulduğu halde pazarlık usulü ile yapılan ihalede bedelsiz olarak dokümanın verilmesinin kamu yararına yol açtığı,

 

            8) İhalede, zarfın ağzını açık olarak veren Erdoğan güvenlik firmasının zarfının sonradan herkesin gözü önünde kapatıldığı halde zarfın kabul edilmesinin mevzuata aykırılığı,

 

            9)Yeterlik dosyaları incelendikten sonra isteklilerin tekliflerinin alınmamış olmasının karışıklığa yol açtığı,

 

            10) Standart formların bazılarının açık ihale usulündeki gibi istendiği,

 

            11) Kamu ihale Kurumunda itirazen şikayet dilekçesi varken, sonucu beklenmeden tekrar ihaleye çıkıldığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşin pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı, açık ihale usulü ile yapılan daha evvelki iki ihalenin iptal edilmesi nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi uyarınca yeniden ihaleye çıkıldığının gerekçe olarak gösterildiği, ihaleye üçten fazla isteklinin davet edildiği tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 54 üncü maddesinde; işin süresinin 365 ( üçyüz altmışbeş ) takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

            İşin parasal limitinin pazarlık usulü ile ihaleye engel olacağı iddiasında bulunulmuşsa da Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan ihalelerde parasal limite ilişkin bir düzenleme bulunmadığından iddia bu yönü ile yerinde bulunmamıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlığı altındaki G- Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri bölümünde; özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ihale usulleri ile gerçekleştirilmesinin esas olduğu ancak 4734 sayılı Kanunun 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen durumlarda pazarlık ve doğrudan temin usulü ile söz konusu hizmetlerin alınabileceği belirtilmiştir. 

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
            Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.
            Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.
            Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz…’’
hükmü bulunmaktadır.

 

            Bir yıl süre için pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması Kanunun 5 inci maddesine aykırı bulunmuştur.

 

                2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 23 üncü maddesinde; özel güvenlik hizmeti için haftalık 48 saatlik çalışma süresi öngörülerek, haftalık 3 saatlik fazla çalışma ücretinin 4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca ücret ödeneceği düzenlemesi yapılmıştır.

 

      4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü  madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

 

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

 

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş  saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

 

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

 

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

 

63 üncü maddenin son fıkrasında  yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.

 

Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.

 

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

 

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.’’ hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıdaki düzenlemeler dikkate alındığında; 4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesi çerçevesinde fazla mesai öngörülebileceğinden iddia yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 7.10 uncu maddesinde; “Hafta sonu, toplantı, seminer, gösteri, eğitim ve resmi tatil günlerinde de kurumun belirlediği sayıda güvenlik elemanı çalıştırılacak, gözetim, denetim ve kontrol hizmetleri aksamayacaktır’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 23 üncü maddesinde; söz konusu personel 394,5 gün resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacağı ve 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödeneceği belirtilmiştir.

 

            İddia sahibi toplantı, seminer gibi durumlarda kurumun istediği sayıda personel çalıştırılmasının hem götürü bedelli bir iş için hem de işin gereği mevzuata aykırı bir düzenleme olduğu iddia edilmişse de resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ile diğer zamanlarda çalışılacak süre belirlenmiş bulunduğundan iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 9.2 nci maddesinde; “Nöbet istirahati ve resmi izni olmayan vardiya dışı kalan (35 güvenlik görevlisi dahilinde) diğer güvenlik personeli M. Rauf İnan Sok. 1.5.7.9. ve Ankara İl Müdürlüğü binalarının girişlerinde ve anılan sokak güzergahında 1 inci vardiya saatinde (07:00- 15:00) devriye nöbetçisi görevi yapacaktır‘’ düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Güvenliğin sağlanacağı binalardan M. Rauf İnan Sok. 1.5.7.9. binaları aynı sokak üzerinde birden fazla binadan oluşmaktadır. İş personel çalıştırılmasına dayalı güvenlik hizmeti olduğundan, güvenliğin ne şekilde sağlanacağının tanımlanması gerekmektedir. Binaların aynı sokak üzerinde birden fazla olması ve konumları düşünüldüğünde yapılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde; 394,5 gün resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacağı ve 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödeneceği ve özel güvenlik hizmeti için haftalık 48 saatlik çalışmanın öngörülerek, haftalık 3 saatlik fazla çalışma ücretinin 4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca ücret ödeneceği düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Bunun dışında 26 gün üzerinden kişi başı brüt 4,50 YTL. yemek, 3,50 YTL. yol, giyim bedeli ( teknik şartnamede belirtilen), işin yürütülmesi için gereken makine, ekipman ve teçhizata ait malzeme bedeli ile kullanım bedeli, asgari ücretin % 30 fazlası özel güvenlik personeline ödeme yapılacağı, sigorta risk prim oranının % 1,5 olacağı, özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere vereceği zararları tazmin amacı ile yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bedelinin teklif fiyata dahil edileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Bu itibarla; başvuru sahibinin işin gereği fazla çalışacak personel ve maliyetlerinin belirtilmediği iddiası uygun bulunmamıştır.

 

           6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Özel güvenlik ihalesinde, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklif maliyetini  etkileyen önemli bileşenler arasında bulunmaktadır. İdareler teklifi değerlendirirken ve istekliler tekliflerini sunarken özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını dikkate almak durumundadır.  

 

            Güvenlik hizmetini sunanların mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alınmaktadır. Türkiye’de kaza branşında ruhsatı olan sigorta şirketleri, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı uyarınca bu tarife ve talimatta belirtilen sigortayı yapmakla yükümlü olup, en alt sınırdaki tutarlar da belirlenmiş bulunmaktadır.

 

            Ayrıca Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı uyarınca altıncı dereceden özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırılması özel güvenlik görevinin sağlandığı yerin;

          - Toplantı, konser, sahne gösterisi, spor müsabakası, yarış ve benzeri etkinliklerin sergilendiği merkezler,

          - İç ve dış hat trafiğine açık hava limanları, yıllık kapasitesi 2 milyon ton üzerinde olan  limanlar ve  büyükşehir belediyesi bulunan il merkezlerindeki gar, otogar ve istasyon gibi toplu ulaşım tesisleri,

          - Alışveriş merkezleri olması,

 

halinde zorunlu bulunmaktadır.

 

            Bu gerekçelerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dokümanı bedeline ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde, doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirleneceği,

           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde de dokümanın  basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılmasının zorunlu olduğu ve ön yeterliliğe veya ihaleye katılmak isteyen aday veya isteklilerin dokümanı satın almalarının zorunlu olduğu, 

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-5 Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4 üncü maddesinde; “İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur…’’

 

            Düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 4 üncü maddesinde ihale dokümanının satın alınmasının zorunlu olduğu belirtilmekle birlikte satış bedeline ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

 

            İdare 11.03.2008 tarihli komisyon kararında katılım ve rekabetin sağlanarak daha kaliteli ve ekonomik teklif oluşması için ihale dokümanının bedelsiz olarak verildiğini belirtmektedir.

 

            İdarenin ihale dokümanını bedelsiz olarak vermesi mevzuata aykırı olmakla birlikte sonuca etkili bulunmamıştır.

 

            8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

 

            4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci paragrafında, Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması başlığı altında;  “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Er Doğan Güv. Ltd. Şti. zarfının sonradan kapatıldığı iddiasında bulunulmuş ise de ihale komisyonunun 10.03.2008 tarihli tutanağından; ilgili firmanın teklif zarfının kapatılan kısmının bir bölümünün yapışkanlığından kurtulduğu ancak ihaleye devam edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Usulüne uygun verilmeyen zarfın ihale komisyonu tarafından iade edilerek teklifin değerlendirme dışı bırakılması esastır. Teklif zarfının usule aykırı bulunduğu yolunda bir bilgi - belgeye dosya içerisinde rastlanmamış, sadece zarfın bir kısmının yapışkanlığının gittiği, buna rağmen teklifin kabul edildiğine ilişkin tutanak tutulduğu anlaşıldığından, iddia yerinde görülmemiştir.

 

            9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin isteklilerin yeterliliğinin belirlenmesi başlıklı maddesinin 34.4 üncü maddesinde bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-5 Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 34.3 üncü maddesinin dipnotunda 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde; “İhale komisyonu, yapılan değerlendirmeler sonucu yeterliği tespit edilen isteklilerden, belirleyeceği tarih ve saate kadar fiyat içeren tekliflerini sunmalarını ister.’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Her ne kadar ilgili düzenleme yapılmamış olsa da 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan ihalede zaten yeterliği tespit edilen isteklilere fiyat bildirmeleri için tarih ve saat komisyonca belirlenip bildirileceğinden tip idari şartnamede belirtildiği şekilde 34.3 üncü maddenin doldurulmamış olmasının isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı, yeterlik dosyaları incelendikten sonra isteklilerin tekliflerinin alınmamış olmasının karışıklığa yol açtığı iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            10) Başvuru sahibinin onuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            Standart Form- KİK027.1/H kullanılması gerekirken Standart Form- KİK027.O/H Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünde ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına dair taahhütname istendiği ancak özü itibariyle her iki standart formun da içeriğinin birbiri ile aynı olduğundan iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            11) Başvuru sahibinin onbirinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Kamu ihale Kurumunda itirazen şikayet dilekçesi varken, sonucu beklenmeden tekrar ihaleye çıkılmış olduğu iddia edilmişse de iptal edilen bir ihale söz konusu ise idarenin süregelen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni bir ihaleye çıkmasında mevzuat açısından sakınca bulunmadığı gibi, Kurulca iptalin iptaline ilişkin başvuruya ilişkin olarak da 17.03.2008 tarih ve Kurulun 2008/UH.Z-1263 sayılı kararıyla 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmiştir.  

 

            Şikayet varken yeni ihaleye çıkılamayacağına ilişkin iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul