İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1764
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :67
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1764
Şikayetçi:
 Uç El Kor. ve Güv. Hizm. Eğt. ve Danş. Tic. - Nokta Özel Güvenlik San. Sist.-Özel Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. İstiklal Mahallesi Akınlar Sokak No: 29 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) M. Rauf İnan Sokak No: 7 06410 Sıhhiye Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8644
Başvuruya konu ihale:
 2008/22358 İhale Kayıt Numaralı “Bina Güvenliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.04.2008 tarih ve 08.0889.0148/2008-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 27.02.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Bina Güvenliği’’ ihalesine ilişkin olarak Uç El Kor. ve Güv. Hizm. Eğt. ve Danş. Tic. - Nokta Özel Güvenlik San. Sist.- Özel Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 14.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  24.03.2008 tarih ve 8644 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalede tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirilerek açıklamanın 10.03.2008 günü saat 14:00 a kadar verilmesinin istenildiği, evrak kayda açıklamanın 13:55 te teslim edildiği halde, bilgisayarın otomatik olarak 14:02 olarak kayda girdiğini, daha evvel ihalenin iki kere iptal edildiği dikkate alındığında ve teklifin avantajlı olması da dikkate alınarak değerlendirme dışı bırakılmamaları gerektiği,

 

            2) İhaleye teklif sunan Erdoğan Güvenlik firmasının dosya zarfının açık olarak verildiği halde temsilcinin özür dileyerek zarfı kapattığı ve buna rağmen teklifin kabul edildiği,

 

            3) Son teklif verilme saatinin ihale dokümanında yer verilmesi gerekirken verilmemesinin mevzuata aykırı bulunduğu,

 

            4) Pazarlık Usulü ile uzun süre ihaleye çıkıldığı,

 

            5) Başkent Güvenlik temsilcisinin aslında teklif vermeye yetkili olmadığı halde birinci teklifi verdikten sonra ikinci teklif için imzası olmadığından bahisle komisyonu yarım saat beklettiğini, komisyonun bu durumu kabul ederek beklediğini açıklamalarının ise iki dakikalık gecikme olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının anlaşılamadığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhalede dokuz teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek teklif bileşenlerine ilişkin açıklamanın 10.03.2008 günü saat 14:00 a kadar verilmesinin istenildiği 10.03.2008 tarihli ihale komisyonu kararından anlaşılmaktadır.

 

            Evrak kayda açıklamanın 13:55 te teslim edildiği halde, bilgisayarın otomatik olarak 14:02 olarak kayda girdiği iddia edilmekteyse de konuya ilişkin olarak  dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile değerlendirme imkanı bulunmamaktadır. İki dakikalık gecikme nedeniyle ihale komisyonunun açıklamanın süresinde yapılmadığı gerekçesi ile teklifi değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.  

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

            4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci paragrafında, Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması başlığı altında;  “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

            Er Doğan Güv. Ltd. Şti. zarfının sonradan kapatıldığı iddiasında bulunulmuş ise de ihale komisyonunun 10.03.2008 tarihli tutanağından; ilgili firmanın teklif zarfının kapatılan kısmının bir bölümünün yapışkanlığından kurtulduğu ancak ihaleye devam edildiği anlaşılmaktadır.

            Usulüne uygun verilmeyen zarfın ihale komisyonu tarafından iade edilerek teklifin değerlendirme dışı bırakılması esastır. Teklif zarfının usule aykırı bulunduğu yolunda bir bilgi- belgeye dosya içerisinde rastlanmamış, sadece zarfın bir kısmının yapışkanlığının gittiği, buna rağmen teklifin kabul edildiği görüldüğünden, iddia yerinde görülmemiştir.

           3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin isteklilerin yeterliliğinin belirlenmesi başlıklı maddesinin 34.4 üncü maddesinde bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-5 Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 34.3 üncü maddesinin dipnotunda 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde düzenlemenin “İhale komisyonu, yapılan değerlendirmeler sonucu yeterliği tespit edilen isteklilerden, belirleyeceği tarih ve saate kadar fiyat içeren tekliflerini sunmalarını ister.’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Her ne kadar ilgili düzenleme yapılmamış olsa da 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan ihalede zaten yeterliği tespit edilen isteklilere fiyat bildirmeleri için tarih ve saat komisyonca belirlenip bildirileceğinden tip idari şartnamede belirtildiği şekilde 34.3 üncü maddenin doldurulmamış olmasının isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı, yeterlik dosyaları incelendikten sonra isteklilerin tekliflerinin alınmamış olmasının karışıklığa yol açtığı iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşin pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı, açık ihale usulü ile yapılan daha evvelki iki ihalenin iptal edilmesi nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi uyarınca yeniden ihaleye çıkıldığının gerekçe olarak gösterildiği, ihaleye üçten fazla isteklinin davet edildiği tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 54 üncü maddesinde; işin süresinin 365 ( üçyüz altmışbeş ) takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

            İşin parasal limitinin pazarlık usulü ile ihaleye engel olacağı iddiasında bulunulmuşsa da Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan ihalelerde parasal limite ilişkin bir düzenleme bulunmadığından iddia bu yönü ile yerinde bulunmamıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlığı altındaki G- Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri bölümünde; özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ihale usulleri ile gerçekleştirilmesinin esas olduğu ancak 4734 sayılı Kanunun 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen durumlarda pazarlık ve doğrudan temin usulü ile söz konusu hizmetlerin alınabileceği belirtilmiştir. 

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
            Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.
            Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.
            Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz…’’
hükmü bulunmaktadır.

 

            Bir yıl süre için pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması Kanunun 5 inci maddesine aykırı bulunmuştur.          

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başkent Güvenlik temsilcisinin birinci teklif verildikten sonra ikinci fiyat teklifi için yetkili olmadığı gerekçesiyle ihale komisyonundan imza yetkisine sahip şirket yöneticisinin Kuruma gelmesinin beklenilmesini talep ettiği 10.03.2008 tarihli ihale komisyonu tutanağından anlaşılmaktadır.

           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-5 Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 37 nci maddesinde fiyat görüşmesinin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı olarak bilgi verilmiş bulunmaktadır. İkinci teklifin verilmesi için ihale komisyonunun şirket yetkilisini oturumu kapatmadan beklemiş olmasında mevzuat açısından da bir engel görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmekte ise de 28.04.2008 tarih ve 2008/ UHZ-1763 sayılı Kurul kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline dair karar verildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul