İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1765
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :68
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1765
Şikayetçi:
 Makrosan Pey.Tem. İnş. Asf. Müt. İth. İhr. San.ve Tic. Ltd. Şti. Palmiye Mah. 1214 Sok. İşlek Apt. No:4/3 Yenişehir/MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Tuzla Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:17 Tuzla/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2008 / 11053
Başvuruya konu ihale:
 2008/12995 İhale Kayıt Numaralı “Tuzla İlçesi Çöp Toplama ve Nakli İle Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 08.1118.0148/2008-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tuzla Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 21.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tuzla İlçesi Çöp Toplama ve Nakli İle Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması İşi’’ ihalesine ilişkin olarak Makrosan Pey.Tem. İnş. Asf. Müt. İth. İhr. San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.04.2008 tarih ve 11053 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin fiziki türü ve miktarına ilişkin istenilen araçlar arasında binek oto bulunmadığı halde, anılan şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde ayrıca bir adet binek oto  istenilmesinin mevzuata aykırı bulunduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.4 kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında TS 13111 belgesi, ISO 9001, ISO 14001 belgelerinin istenildiği, ancak hangi belgelerin akreditasyonunun istenildiği hususunda açıkça bilgi verilmemesinin rekabeti ve ihale hazırlığını engellediği,

 

            3) Belediyenin ihale dokümanı satışını güçleştirerek rekabeti engellediği,

 

          

 

            İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 20.03.2008 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunmakla birlikte, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 28.03.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 02.04.2008 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul