En son güncellemeler 7 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1766
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :69
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1766
Şikayetçi:
 MGM Saat Elektronik Nakliye ve Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş., Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Cad. K 2 No:40 Sefaköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Başhekimliği, Seyhan Mahallesi Hasan Şaş Bulvarı 01330 Yüreğir /ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2008 / 7670
Başvuruya konu ihale:
 2007/149387 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayarlı Spiral Tomografi-Kemik Dansitometresi-Mammografi Çekimi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 08.07.94.0141/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi Başhekimliğince’ nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayarlı Spiral Tomografi-Kemik Dansitometresi-Mammografi Çekimi” ihalesine ilişkin olarak MGM Saat Elektronik Nakliye ve Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş.’ nin 21.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2008 tarih ve 7670 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 21.11.2007 tarihli kesinleşen ihale kararıyla  sözkonusu ihalenin kendi firmalarında bırakıldığı, ancak sunduğu CE Uygunluk Belgesi idare tarafından kabul edilmeyen firmanın, Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuru  üzerine alınan 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-287 sayılı Kurul Kararıyla, sözkonusu CE Uygunluk belgesinin kabul edilmesi gerektiği belirtilerek  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği, bu karar uyarınca  idare tarafından yeniden ihale kararı alınarak ihalenin itirazen şikayet başvurusunda bulunan firma üzerinde bırakıldığı, ancak sözkonusu firmanın CE Uygunluk belgesinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

20.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, 21.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararıyla Dr. Adnan Alptekin Röntgen-Ultrason-Mammografi Görüntüleme firmasının Kemik Dansitometre cihazı için teklif dosyasında sunduğu standart belgesinin geçerlilik süresi dolduğu gerekçesiyle ihale komisyonunca teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine anılan firma tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğunu belirten 17.12.2007 tarih ve 37490 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu belirlenmiştir.

 

Sözkonusu başvurunun Kurulda müzakeresi sonucunda verilen, 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-287 sayılı Kurul Kararıyla “…Yapılan inceleme sonucu, başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu CE Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresinin 01.12.2007 olduğu, dolayısıyla ihale tarihi itibariyle geçerli bir belge olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, idare tarafından söz konusu belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olmasının yeterli kabul edilmesinin gerektiği, ihalenin, ihale tarihi itibariyle geçerli olan bir belgeyi sunan istekli üzerine bırakıldığında idarenin bu belgenin geçerlilik tarihinin uzatılmasını isteyebileceği göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması işlemi uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemleri ve ihale kararının mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

           

          Açıklanan nedenlerle;

         

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, düzeltici işlem tesis edilmesine,” karar verildiği anlaşılmıştır.

  

            21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-287 sayılı Kurul Kararının idareye tebliğinden sonra, ihale komisyonunun 04.02.2008 tarihinde toplanıp ve anılan Kurul Kararı uyarınca  Dr. Adnan Alptekin Röntgen-Ultrason-Mammografi Görüntüleme firmasının teklifinin değerlendirmeye alarak, ihaleyi anılan istekli üzerinde bırakarak sonuçlandırdığı anlaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

           

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul