İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1767
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :70
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1767
Şikayetçi:
 Temag Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Caddesi Uğurlu İşmerkezi No 97/22-23 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.03.2008 / 8164
Başvuruya konu ihale:
 2008/704 İhale Kayıt Numaralı “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi 40 (Kırk) Adet 12 (Oniki) Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 08.08.27.0139/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 08.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi 40 (Kırk) Adet 12 (Oniki) Aylık Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Temag Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 29.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.03.2008 tarih ve 8164 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece teklif bileşenlerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, teklif açıklamalarının  giysi bedeline % 3 sözleşme gideri eklenmediği, bu nedenle aşırı düşük kaldığı gerekçesi ile uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı iddia  edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

 

Şikayete konu ihalede, istihdam edilecek personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli esas alınarak yapılan hesaplamada, asgari maliyetin ( giyim, zorunlu mali sorumluluk sigortası vb. giderler hariç; yol gideri ile % 3 sözleşme gideri dahil) 402.183,52 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin (Kral Güv. Kor. Ve Eğt.Hizm.Ltd. Şti.) teklif bedelinin 405.213,52 YTL olduğu, idarece 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde teklif bileşenlerine ilişkin olarak istenilen yazılı açıklamanın süresinde idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu açıklamada;

 

-İstihdam edilecek 40 personel için teknik şartnamede belirlenen giysi için öngörülen bedellere ilişkin olarak Can-Su Giyim Dünyası Aky. Nak. İnş. Taah. Tur. İth. İhr.San. Tic. Ltd. Şti. ticari unvanıyla Van’da faaliyet gösteren firma tarafından 08.02.2008 tarih ve 231551 seri-sıra nolu, faturada toplam 2.330,10 YTL ( kişi başı 58,25 YTL) bedel öngörüldüğü,

 

- 40 personelin yıllık Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bedeli için 630 YTL bedel öngörüldüğü, bu bedelle yaptırılabileceğini tevsik etmek üzere IŞIK Sigorta Adana Acenteliği’nden alınan 19.02.2008 tarihli teklifin sunulduğu, tespit edilmiştir.

 

 

Başvuru sahibi Temag Güv. Kor. Ve Eğt. Hizm.Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 403.904,00 YTL olduğu, idarece 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde teklif bileşenlerine ilişkin olarak istenilen yazılı açıklamanın süresinde idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu açıklamada;

 

- İstihdam edilecek 40 personel için teknik şartnamede belirlenen giysi için öngörülen bedellere ilişkin olarak İş Dünyası İş Elbiseleri – Satı GÜMÜŞ ticari unvanıyla Ankara’da faaliyet gösteren firma tarafından 06.02.2008 tarihli proforma faturada toplam 876 YTL ( kişi başı 21,9 YTL) bedel öngörüldüğü;

 

-40 personelin yıllık Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bedeli için 840 YTL bedel öngörüldüğü, bu bedelle yaptırılabileceğini tevsik etmek üzere ANADOLU Sigorta ANKARA Acenteliği’nden alınan bila tarihli teklifin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi başlıklı Hizmet Alımı İhalelerinde;Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

            Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

            Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.” Açıklaması yer almaktadır.

         

            Hükmü yer almaktadır.

 

Şikayetçi tarafından uyuşmazlığa konu olan giyim bedeline % 3 sözleşme giderinin eklenip eklenmeyeceğidir.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunulan bilgi, belge ve açıklamalar değerlendirmeye alınarak çıkarılan hesap neticesinde teklif ile sunulan belgelerden 403.925,80 YTL rakamına ulaşıldığı, bu tutarın asgari maliyet olduğu ve başvuru sahibinin  teklif tutarı olan 403.904,00 YTL.’nin asgari maliyet tutarını karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihaleye 13 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk  kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul