İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1768
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :71
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1768
Şikayetçi:
 Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Cumhuriyet Mahallesi Millet Cad. Efe Plaza K 5/50 No 35 Melikgazi / KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Yurtkur Samsun Bölge Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No 123 55200 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2008 / 7623
Başvuruya konu ihale:
 2008/2097 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müd. Bağlı Yurt Müdürlüklerinin (01.04.2008-31.12.2008) Dönemi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 08.07.91.0139/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yurtkur Samsun Bölge Müdürlüğü’nce 05.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yurt Müdürlüklerinin (01.04.2008-31.12.2008) Dönemi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 03.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2008 tarih ve 7623 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye sunulan teklif zarfında bilançonun gerekli görülen ve değerlendirme kriterleri araştırılmasında yararlanılan pasif (kaynaklar) sayfasının onaylı olmaması sebebiyle ihale dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “ Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde, bilançonun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin sunulmasının zorunlu olduğu ihaleler ile bu belgelerin yeterlik ve sunuluşuna ilişkin şekil şartları belirlenmiş olup bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan  ayrıntılı bilançonun, aktif (varlıklar) sayfasının serbest muhasebeci mali müşavir onayı bulunduğu, pasif (kaynaklar) sayfasında bu onayın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin  sunduğu belgelerden bilançonun, anılan Yönetmelik hükmünde öngörülen usule uygun olmadığı anlaşılmış olup, idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul