İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-177
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-177 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.04.2008 tarih, 2008/UH.Z-1770 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :65
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-177
Şikayetçi:
 Aygün Turizm Güv. Temz. Otom. ve Tic. Ltd. Şti., Kuyuyazı Caddesi No 17/2 Etlik / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No 29 Opera Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38218
Başvuruya konu ihale:
 2007/164349 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralaması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 07.25.09.G013/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü’nce 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralaması” ihalesine ilişkin olarak Aygün Turizm Güv. Temz. Otom. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.12.2007 tarih ve 38218 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanının 4.2 nci maddesinde teklif edilecek bedelin % 5 oranında banka referans mektubu, bilanço ve iş hacmini gösteren belgeler istenilirken, idari şartnamenin 7.2 nci maddesinde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler kısmında bir düzenleme yapılmadığı,

 

            2) Yine ihale ilanının 4.3.1 maddesinde iş deneyimi olarak teklif edilen bedelin % 50’si oranında tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiş olmasına rağmen, idari şartnamenin 7.3 maddesinde bu oranın  % 30 olarak belirtilmek suretiyle rekabet ortamının ve sağlıklı teklif verilmesinin engellendiği,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 ve 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, ihale ilanında belirtilmeyen hususlara yer verilemeyeceği, 26 ncı maddesinde de 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanların geçersiz olduğu ve uygun şekilde yenilenmedikçe ihalenin yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istekli tarafından teklif edilen  bedelinin % 30’u oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiş olmasına rağmen ihale ilanının 4.3.1 maddesinde ise sözkonusu oran % 50 olarak belirtilmiş,

 

            İdari şartnamenin 7.2 maddesinde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler hakkında düzenleme yapılmamış olmasına rağmen, ihale ilanında;

 

            “4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

            4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

 

            Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler

 

            4.2.2.İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

 

            İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,

            İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

 

            4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:

 

            İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

            Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler,bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından ihale dokümanı ile ihale ilanında farklı düzenleme yapılması yukarıda belirtilen hükümler yanında, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4, 30 ve 31 nci maddelerine de aykırılık taşımaktadır. Aynı zamanda ihale ilanında idari şartnamede düzenlenen yeterlik kriterlerinden daha ağır koşulları içeren düzenleme yapılması suretiyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen eşitlik, rekabet, güvenilirlik ilkelerinin de ihlal edildiği, bu haliyle şikayetçinin iddialarının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı ve ya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak tanımlanmıştır.

 

          İdari şartnamenin 7.4 maddesinde ise benzer iş “Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan araç kiralama (binek oto) işi kabul edilir” şeklinde düzenlenmiş olup, sözkonusu tanım benzer iş tanımından ziyade işin aynısının belirtilmesi şeklinde yapılmıştır. Bu bağlamda özel sektörde yapılan araç kiralama işleri, filo hizmetleri vb. işlerinin anılan Yönetmelik düzenlemesi kapsamında benzer iş tanımında yer verilerek katılımın ve rekabetin sağlanması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle idari şartnamenin 7.4 maddesinin anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

   

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul