İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1770
  • Toplantı No: 2008/ 23
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/ 23
Gündem No :73
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1770
Şikayetçi:
 Mertsa Yemek Temizlik Güv. Gıda İnş. Taah. Turz. Otomobil San. Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi 2. Blok No:58 Macunköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü, Behiçbey / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2008 / 7700
Başvuruya konu ihale:
 2007/190910 İhale Kayıt Numaralı “Ankara, Sanayi Sincan, Irmak, Yahşihan Ülkü, Himmetdede ve Çeriklide Lojistik Tahmil, Tahliye ve İdari İşler Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.07.95.0110/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara, Sanayi Sincan, Irmak, Yahşihan Ülkü, Himmetdede ve Çeriklide Lojistik Tahmil, Tahliye ve İdari İşler Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mertsa Yemek Temizlik Güv. Gıda İnş. Taah. Turz. Otomobil San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2008 tarih ve 7700 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale uhdesinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin idarece dokümanda yapılan düzenlemeye uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde, “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4.1 inci maddesinde “Kamu kurum, kuruluş veya özel sektörde yapılan tahmil, tahliye ve idari işler hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin yapıldığı belirlenmiş olup, ihale konusunun tahmil tahliye ve idari işlerin yürütülmesi işi olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale uhdesinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinde, hizmetin tanımının, “MTA Genel Müdürlüğü içerisinde yer alan enerji parkının tanıtım, ziyaret programlarının düzenlenmesi, gelen ziyaretçilerin gezdirilmesi, idarece organize edilen seminer ve benzeri eğitim programlarında rehberlik hizmeti ve parkın genel temizlik hizmet işidir.”  şeklinde belirtildiği görüldüğünden, söz konusu tanımın idarece yapılan düzenlemeyi karşılamadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde, İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 12 ay esas alınarak hazırlandığı, ancak söz konusu işin süresinin 11 ay olduğu, 11 ay esas alınarak belirlenecek yaklaşık maliyetin ise, yapılacak düzeltici işlem neticesinde, tek geçerli teklif sahibi olacak isteklinin teklif ettiği fiyatın altında kaldığı  anlaşıldığından, idarece, yapılacak düzeltici işlem neticesinde, aktarılan Tebliğ düzenlemesi göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece, en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışında bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4.1 inci maddesinin “Kamu kurum, kuruluş veya özel sektörde yapılan tahmil, tahliye ve idari işler hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği, ihale konusu işin ise tahmil tahliye ve idari işlerin yürütülmesi işi olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale uhdesinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinde, hizmetin tanımının, “MTA Genel Müdürlüğü içerisinde yer alan enerji parkının tanıtım, ziyaret programlarının düzenlenmesi, gelen ziyaretçilerin gezdirilmesi, idarece organize edilen seminer ve benzeri eğitim programlarında rehberlik hizmeti ve parkın genel temizlik hizmet işidir.”  şeklinde belirtildiği görülmüş, söz konusu tanımın idarece yapılan düzenlemeyi karşılamadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; benzer işin; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” olarak tanımlandığı dikkate alındığında, başvuruya konu ihaleye ait benzer iş tanımının, ihale konusu iş ile aynı olduğu, benzer iş tanımında, ihale konusu iş ile “aynı” işin tarif edilmesinde, mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenle; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

                       

                                                            

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4.1 inci maddesinin “Kamu kurum, kuruluş veya özel sektörde yapılan tahmil, tahliye ve idari işler hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği, ihale konusu işin ise tahmil tahliye ve idari işlerin yürütülmesi işi olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale uhdesinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinde, hizmetin tanımının, “MTA Genel Müdürlüğü içerisinde yer alan enerji parkının tanıtım, ziyaret programlarının düzenlenmesi, gelen ziyaretçilerin gezdirilmesi, idarece organize edilen seminer ve benzeri eğitim programlarında rehberlik hizmeti ve parkın genel temizlik hizmet işidir.”  şeklinde belirtildiği görülmüş, söz konusu tanımın idarece yapılan düzenlemeyi karşılamadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; benzer işin; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” olarak tanımlandığı dikkate alındığında, başvuruya konu ihaleye ait benzer iş tanımının, ihale konusu iş ile aynı olduğu, benzer iş tanımında, ihale konusu iş ile “aynı” işin tarif edilmesinde, mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “Temel İlkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur.

 

İdarenin bu şekildeki benzer iş tanımının ihalenin sonucuna etki ettiği, ihaleye katılımı sınırladığı anlaşıldığından; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerekçesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul