İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1771
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :74
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1771
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,Ziyabey Caddesi No: 6 06520 Balgat-Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8534
Başvuruya konu ihale:
 2007/199577 İhale Kayıt Numaralı “İdaremize Bağlı Huzurevlerindeki Genel Hizmetlerin Temini Amaçlı Destek Hizmet Alımı İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2008 tarih ve 08.08.79.0102/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 26.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İdaremize Bağlı Huzurevlerindeki Genel Hizmetlerin Temini Amaçlı Destek Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8534 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 11 inci maddesinde personele yüklenici tarafından idarece onaylanmış kimlik kartı çıkarılacağı ve iş yerlerine bu kartla giriş yapılacağının belirtildiği, ancak kimlik kartı bedeline idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar maddesinde yer verilmediği, Kamu İhale Genel Tebliği’nde teklif fiyata dahil olacak masrafların idari şartnamede düzenleneceği ve teknik şartnamede ise bunların uygulanmasına ilişkin hükümlere yer verileceği, teklif fiyat dahil olan masraflara teknik şartnamede yer verilmeyeceği hükmü bulunduğu, idarece yapılan düzenlemenin anılan Tebliğ hükmüne aykırı olduğu, her ne kadar toplam meblağ içerisinde cüzi bir tutar oluştursa da teklif fiyata dahil olacak masrafların ayrıntılı olarak idari şartnamede düzenlenmesi gerektiği, bu bedel bilinmediğinden doğru bir maliyet hesabı yapamadıkları ve ihaleye teklif veremedikleri, bu nedenle ihalenin durdurularak iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihale, ihale ilanı ve idari şartnamede; “Ankara 75.Yıl Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğünde 4 Santral ve Haberleşme hizmetleri Elemanı, 1 Erkek Berberi, 2 Bayan Kuaförü, 1 Terzi,1 Kuru Temizlemeci, 9 Bakım Danışmanı, 10 Yaşlı Bakıcısı, 21 Garson, 4 Çamaşırhane Elemanı, İstanbul Etiler Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğünde; 5 Santral ve Haberleşme Hizmetleri Elemanı, 1 Erkek Berberi, 3 Bayan Kuaförü, 1 Terzi, 5 Bakım Danışmanı, 17 Yaşlı Bakıcısı, 35 Garson, 6 Çamaşırhane Elemanı, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğünde; 7 Santral ve Haberleşme Hizmetleri Elemanı, 4 Çocuk Bakıcısı, 2 Erkek Berberi, 3 Bayan Kuaförü, 1 Terzi, 1 Kuru Temizlemeci, 31 Bakım Danışmanı, 69 Yaşlı Bakıcısı, 61 Garson, 10 Çamaşırhane Elemanı, Ankara Balgat Kreş ve Gündüz Bakımevinde; 20 Çocuk Bakıcısı, 2 Aşçı, 2 İşçi, Ankara Merkez Tabldot İşletmemizde 9 Garson, 31 Aşçı, 1 Aşçıbaşı, 4 Bulaşıkçı, Destek Hizmeti Alımı işi” olarak belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.1 inci maddesinde; “Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin iş mevzuatı gereğince tesis edilmiş ve edilecek her çeşit işçi sigortasına ait primler, sigorta, vergi, resim, harç giderleri ve bu işle ilgili olarak firma tarafından diğer merciler nezdinde yapılacak teşebbüs ve işlemler sırasında ödenecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk teklif edilecek fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.2 nci maddesinde; “(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, çalıştırılacak vasıflı personele İdarenin aşağıda öngördüğü asgari oranlar üzerinden brüt ücret ödenecek olup; Santral ve Haberleşme elemanı için en az asgari ücret + asgari ücret x %40, Erkek Berberi Elemanları için en az asgari ücret + asgari ücret x %50, Çocuk Bakıcısı için en az asgari ücret + asgari ücret x %85, Bayan Kuaförü için en az asgari ücret + asgari ücret x %50, Terzi için en az asgari ücret + asgari ücret x %50, Kuru Temizlemeci için en az asgari ücret + asgari ücret x %50, Bakım Danışmanı için en az asgari ücret + asgari ücret x %75, Yaşlı Bakıcısı için en az asgari ücret + asgari ücret x %75, Garson için en az asgari ücret + asgari ücret x %30, Çamaşırhane Elemanı için en az asgari ücret + asgari ücret x %30, Aşçıbaşı için en az asgari ücret + asgari ücret x %140, Aşçı için en az asgari ücret + asgari ücret x %85, Bulaşıkçı için en az asgari ücret + asgari ücret x %30, İşçi için en az asgari ücret + asgari ücret x %30 ödenecektir. “Ayrıca sözleşme süresince resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri Santral ve Haberleşme elemanı 125 gün, Erkek Berberi Elemanları 1 gün, Bayan Kuaförü Elemanları 2 gün, Bakım Danışmanı Elemanları 307 gün, Yaşlı Bakıcısı Elemanları 461 gün, Garson Elemanları 1030 gün, Çamaşırhane Elemanları 78 gün çalışacaklardır. Bu giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.5 maddesinde; “bu işte iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 (birbuçuk) dur.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde başvuru sahibinin de ileri sürdüğü üzere yaka kartlarına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir.

 

Ayrıca, ihale konusu işe ait Ankara 75. Yıl, İstanbul, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü, İzmir Narlıdere Çocuk Bakımevi Genel Destek Hizmetleri Teknik Şartnamesinin 10 uncu maddesinde; “gerek mesleki açıdan gerekse hijyenik nedenlerden dolayı uygun gördüğü personele yazlık ve kışlık olmak üzere ayakkabı, terlik ve iş kıyafeti tutanakla verilecektir” düzenlemesine ve aynı teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde; “işçilerin yemekleri, idarece yemek hazırlama ve pişirme- dağıtım yüklenicisinden temin edilecektir” düzenlemesine yer verilmek suretiyle, işçilere ait giyim ve yemeğin idarece karşılanacağı belirtilmiştir. Aynı düzenlemelere Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Tabldot Destek Hizmeti Alımı Teknik Şartnamesinin 2.2.5 ve 2.5.6 maddelerinde de yer almaktadır.

 

Diğer taraftan; Ankara 75. Yıl, İstanbul, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü, İzmir Narlıdere Çocuk Bakımevi Genel Destek Hizmetleri Teknik Şartnamesinin "Uyulması Gereken Kurallar" başlıklı 11 inci maddesinde; "Yüklenici, bu işle ilgili olarak çalıştıracağı elemanlar için idarece onaylanmış kimlik kartı (yüklenici tarafından) çıkartılacak, binaya bu kartla girip çıkacaklardır. Bina içerisinde kimlik kartlarını sol yakalarına takacaklar ve kartsız işçi bina içerisinde dolaşamayacaktır." düzenlemesi bulunmakla birlikte, işin esasının personel çalıştırılması olduğu, ücret, iş kazaları ve meslek hastalıkları pirim oranı ile resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin düzenlemelere idari şartnamede yer verildiği, dolayısıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olan ihale konusu iş için, idarece idari şartnamede yapılan düzenlemelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G maddesine uygun olduğu, kimlik kartının teklif fiyatı etkileyecek düzeyde bir gidere neden olmayacağı, kimlik kartı konusundaki düzenlemenin teknik şartnamede bulunduğu, teknik şartnamenin ihale dokümanının bir parçası olduğu hususları dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhale konusu iş, ihale ilanında ve idari şartnamede; “Ankara 75.Yıl Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğünde 4 Santral ve Haberleşme hizmetleri Elemanı, 1 Erkek Berberi, 2 Bayan Kuaförü, 1 Terzi,1 Kuru Temizlemeci, 9 Bakım Danışmanı, 10 Yaşlı Bakıcısı, 21 Garson, 4 Çamaşırhane Elemanı, İstanbul Etiler Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğünde; 5 Santral ve Haberleşme Hizmetleri Elemanı, 1 Erkek Berberi, 3 Bayan Kuaförü, 1 Terzi, 5 Bakım Danışmanı, 17 Yaşlı Bakıcısı, 35 Garson, 6 Çamaşırhane Elemanı, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğünde; 7 Santral ve Haberleşme Hizmetleri Elemanı, 4 Çocuk Bakıcısı, 2 Erkek Berberi, 3 Bayan Kuaförü, 1 Terzi, 1 Kuru Temizlemeci, 31 Bakım Danışmanı, 69 Yaşlı Bakıcısı, 61 Garson, 10 Çamaşırhane Elemanı, Ankara Balgat Kreş ve Gündüz Bakımevinde; 20 Çocuk Bakıcısı, 2 Aşçı, 2 İşçi, Ankara Merkez Tabldot İşletmemizde 9 Garson, 31 Aşçı, 1 Aşçıbaşı, 4 Bulaşıkçı, Destek Hizmeti Alımı işi” olarak belirtilmiştir.

 

İhale konusu işe ait iki adet teknik şartnamede ise ihale konusu işte çalıştırılacak olan Santral ve Haberleşme Hizmetleri Elemanı, Erkek Berberi, Bayan Kuaförü, Terzi, Kuru Temizlemeci, Bakım Danışmanı, Yaşlı Bakıcısı,  Garson, Çamaşırhane Elemanı, Aşçı ve  İşçinin görevleri sayılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, ihale dokümanında bir hizmet alımı tanımlanmamış olup, ihale, ihale dokümanında tanımlandığı haliyle personel alımı niteliği taşımaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında; Hizmet; Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri ifade eder.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale konusu işin, ihale dokümanında tanımlandığı haliyle 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hizmet tanımına uymadığı, bir personel alımı niteliğinde olduğu, dolayısıyla 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale suretiyle temininin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

 

Açıklanan nedenle; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul