İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1773
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :76
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1773
Şikayetçi:
 Ecem Grup İnş. Gıda Bilg. Öz. Sağ. ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., 1363 Sokak K 5 D 501-502 No 1 Basmane / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2008 / 9090
Başvuruya konu ihale:
 2007/182659 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik (İlaçlama Dahil) Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.09.15.0092/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliğince 04.12.2007 tarihinde Pazarlık (21/b maddesi uyarınca) usulü ile yapılan “Genel Temizlik (İlaçlama Dahil) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ecem Grup İnş. Gıda Bilg. Öz. Sağ. ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.03.2008 tarih ve 9090 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük bulunarak ihale dışı bırakıldıkları, alınan bu kararın uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Teklif fiyatına dahil olan masraflar” başlıklı 23 üncü maddesinde;

“Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, eğitim, sosyal sigortalar pirimi, ihbar ve kıdem tazminatı, portör muayenesi vb. bütün giderler ile İhale kapsamında yapılacak olan hastane genel temizlik hizmeti ile ilgili olarak teknik şartnamede istenen sayıda ve nitelikte Makine, araç, gereç, tesis ve ekipmanları (Dış Cephe, Cam temizliğinde kullanılacak vinç(ler) hariç) ile temizlik sarf malzemelerinin gideri ve bunların hastanemiz ambarına getirilmesi için yapılan masraflar, muayene, tahlil ve tahlile gönderme giderleri, kalibrasyon, demonstrasyon vb. giderlerin tamamı teklif edilen fiyata dahildir.

Ayrıca, personelin yol ve giyecek giderleri teklif fiyata dahildir. Ancak yemek hastane tarafından karşılanacağından yemek giderleri teklif fiyata dahil değildir.

Personelin yol giderleri ve giyecek ihtiyaçları ayni olarak yüklenici tarafından; Yemek ihtiyaçları ise hastane tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

Bu hizmet ihalesinde bir aylık mesai gününün en az 26 gün olacağı göz önünde bulundurulmalı ve personelin yol giderleri buna göre yapılmalıdır.

Personelin giyecek ihtiyaçları kişi başına biri yazlık, biri kışlık olmak üzere alt-üst 2 (iki) takım yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

İhale kapsamında çalıştırılacak personellerin yemek ihtiyaçları, hastane idaresi tarafından ücreti karşılığında temin edilen yemekten bedelsiz olarak karşılayacaktır. İstekliler çalıştıracakları personeller için tekliflerine yemek bedeli ilave etmeyecektir.

İhale konusu Hastane Genel Temizlik hizmeti (İlaçlama Dahil) Alımı îşi´nde çalışacak personel sayısı 380 olup; SSK Antalya Sigorta İl Müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oram %2 (Yüzde iki)´dir.

Hastane Genel Temizlik Hizmeti alımı işinde Yönetici (Müdür) kadrosunda çalışacak olan 1 (bir) personel ve Dış Cephe Cam temizleme görevlisi olarak çalışacak Sertifikalı 2 (İki) personele asgari ücretten en az %50 (yüzde elli), fazla ödeme yapılacaktır. Çalıştırılacak Diğer 377 (üç yüz yetmiş yedi) personele ise asgari ücretten ödeme yapılacaktır.

Bayram ve genel tatil günleri asgari ücretten ödeme yapılacak olan personeller çalıştırılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği,

 

İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 20 nci maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Yine, İdari Şartnamenin 54 üncü maddesinde ihale konusu işe başlama ve bitiş tarihlerinin “01.01.2008-31.12.2008  olarak” düzenlendiği,

 

Görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (H/b) bendinde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler belirtilerek" açıklama istenecektir.

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır. …” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdare tarafından gerçekleştirilen tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri incelendiğinde, 4.500.000,00 YTL’nin altında kalan tekliflerin İdari Şartnamenin 39 uncu maddesi gereğince aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, 4.500.000,00 YTL’nin altında verilen teklifler ile ilgili olarak götürü bedel teklifi oluşturan bileşenlere ilişkin yazılı açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

Aşırı düşük teklif sorgulamalarına ilişkin işlemler incelendiğinde; ilgili isteklilerden ilk olarak 18.12.2007 tarihinde teklifin bileşenlerine ilişkin açıklamanın istenildiği, ilgili isteklilerden istenilen açıklamaların alınmasını müteakiben, bu kez 04.01.2008 tarihinde, “Götürü bedel teklif ayrıntı formunun temizlik ekipmanları başlıklı üç nolu tabloda belirtilen temizlik ekipmanlarına ait 1 aylık miktarın sehven 12 ay kullanılacak tahmini miktar olarak yazıldığı, teknik şartnamenin hizmetin yerine getirilmesi için kullanılacak iş makineleri, demirbaşlar, temizlik malzeme ve ekipmanlarının miktar ve özellikleri başlıklı III. Bölümünün E bendinde belirtilen miktarlar dikkate alınarak firmanız tarafından teklif edilen toplam götürü bedel teklif ile ilgili yazılı açıklamaların firmanız tarafından ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak düzeltilmesi amacıyla” şeklinde belirtilen gerekçe ile teklif fiyatının bileşenlerinin açıklanmasının ikinci kez istenildiği belirlenmiştir. Bu çerçevede, ilgisi nedeniyle sadece başvuru sahibi isteklinin birinci ve ikinci kez yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarına  raporda yer verilmiş, diğer isteklilerde ise ikinci kez verilmiş olan ve son durumu yansıtan aşırı düşük teklif fiyat açıklamaları dikkate alınmış, ilgili isteklilerin ilk yapmış oldukları aşırı düşük teklif fiyat açıklamalarının değerlendirilmesine gerek görülmemiştir. Buna göre;

 

Başvuru sahibi istekli olan Ecem Grup- SYM Tur. Ltd. Şti.’nin 3.650.000,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı birinci açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri

3.453.107,10 YTL

% 3 Söz. Gideri

103.593,21 YTL

Temizlik Ekipmanları

33.780,00 YTL

Temizlik Malzemeleri

260.280,00 YTL

Firma Karı

814,64 YTL

Toplam Teklif Tutarı

3.851.574,95 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, ilgili istekli tarafından 3.650.000,00 YTL’lik teklif verildiği halde, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta 201.574,95’lik fazlalık ile 3.851.574,95 YTL’lik teklif bedelinin ayrıntılarının açıklandığı,

 

Temizlik ekipmanlarına ait bir aylık miktarın sehven 12 ay üzerinden yazıldığının tespiti üzerine, başvuru sahibi istekliden ikinci kez teklifin bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama istendiği, ilgili firmaca yapılan ikinci açıklamada ise; 

      

Asgari İşçilik Gideri

3.453.107,10 YTL

% 3 Söz. Gideri

103.593,21 YTL

Temizlik Ekipmanları

101.340,00 YTL

Temizlik Malzemeleri

192.960,00 YTL

Firma Karı

574,64 YTL

Toplam Teklif Tutarı

3.851.574,95 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, ikinci kez yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında da ilk açıklamada olduğu gibi teklif tutarından 201.574,95’lik daha fazla olan bir fiyatın açıklandığı, ilk teklif açıklamasına göre temizlik ekipmanları, temizlik malzemeleri kalemleri ile kar kalemlerinde değişiklik yapıldığının görüldüğü,

 

Aktif Güv. Sis. A.Ş.’nin 3.590.000,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

      

Asgari İşçilik Gideri

3.398.995,10 YTL

% 3 Söz. Gideri

101.969,85 YTL

Temizlik Ekipmanları

12.908,50 YTL

Temizlik Malzemeleri

75.180,00 YTL

Firma Karı

946,55 YTL

Toplam Teklif Tutarı

3.590.000,00 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, giyim giderleri için piyasa araştırması yapılarak giyimle ilgili ihale öncesi teklif aldıkları, 07.12.2007 tarihi itibariyle İstanbul İş Elbiseleri Tekstil Ltd. Şti.’nin verdiği proforma faturada yer alan fiyatların esas alınması suretiyle, kişi başına 10,00 YTL olmak üzere toplam 3.800,00 YTL giyim gideri öngörüldüğü, 380 personelin 95.760,00 YTL’ye taşınması için ise Niyazi Şahin Tur. Ltd. Şti.’den taahhütname alındığı, temizlik ekipmanlarının 12 aylık gideri için ise 12.908,50 YTL gider öngörüldüğü,

 

Bayıktem İnş. Ltd. Şti.’nin 3.599.000,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri

3.361.335,45 YTL

% 3 Söz. Gideri

100.840,05 YTL

Temizlik Ekipmanları

9.024,50 YTL

Temizlik Malzemeleri

127.800,00 YTL

Firma Karı

--

Toplam Teklif Tutarı

3.599.000,00 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, yol giderleri için Öz Tolga Turizm Taşımacılık Temizlik Ltd. Şti.’den alınan proforma faturaya istinaden 380 kişinin 12 aylık yol maliyetinin 60.000,00 YTL olduğu, bu bedelin % 3’lük sözleşme giderleri ile birlikte 61.800,00 YTL’ye tekabül ettiği, giyim giderleri için Birlik İş Elbiseleri Mustafa YOKUŞBAŞ’tan alınan proforma faturada yer alan fiyatların esas alınmak suretiyle, giyim gideri konusunda 380 kişi için toplam 1.900,00 YTL ve % 3 sözleşme gideri ile birlikte 1.957,00 YTL gider öngörüldüğü, temizlik ekipman gideri için Ata-1 Temizlik Gıda Ltd. Şti.’den alınan 9.024,85 YTL’lik proforma faturanın sunulduğu,

 

On İlaçlama Ltd. Şti.’nin 3.610.000,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri

3.419.515,10 YTL

% 3 Söz. Gideri

102.585,45 YTL

Temizlik Ekipmanları

14.134,85 YTL

Temizlik Malzemeleri

73.560,00 YTL

Firma Karı

204,60 YTL

Toplam Teklif Tutarı

3.610.000,00 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, giyim giderleri için Ayça Arda Tem. Sağlık Hizm. Ltd. Şti.’den alınan proforma faturada yer alan fiyatların esas alınması suretiyle, giyim gideri konusunda kişi başına 4,00 YTL olmak üzere 380 kişi için toplam 1.520,00 YTL gider öngörüldüğü, temizlik ekipmanı ve malzeme gideri için ise Serena Temizlik Ltd. Şti.’den alınan proforma faturalar ile 14.134,85 YTL  ve 73.560,00 YTL tutarlarının teklif edildiği,

 

Öncü Güv. Sist. Tem. Ltd. Şti.’nin 3.638.880,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri

3.382.207,10 YTL

% 3 Söz. Gideri

101.466,21 YTL

Temizlik Ekipmanları

55.863,60 YTL

Temizlik Malzemeleri

99.343,08 YTL

Firma Karı

0,01 YTL

Toplam Teklif Tutarı

3.638.880,00 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, yol giderleri için 380 kişinin 12 aylık yol maliyetinin 81.252,00 YTL olduğu, giyim gideri konusunda kişi başına 4,00 YTL olmak üzere 380 kişi için toplam 1.520,00 YTL gider öngörüldüğü, temizlik ekipman gideri için ise 55.863,60 YTL’lik gider öngörüldüğü,

 

Doğan Sosyal Hizm. Kurye Dağ. Ltd. Şti.’nin 3.684.480,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri

3.391.775,10 YTL

% 3 Söz. Gideri

101.753,25 YTL

Temizlik Ekipmanları

160.375,56 YTL

Temizlik Malzemeleri

30.576,00 YTL

Firma Karı

0,09 YTL

Toplam Teklif Tutarı

3.684.480,00 YTL

 

Fiyatlarının verildiği,  yol giderleri için 380 kişinin 12 aylık yol maliyetinin 91.200,00 YTL olduğu, giyim gideri konusunda kişi başına 3,00 YTL olmak üzere 380 kişi için toplam 1.140,00 YTL gider öngörüldüğü,

 

Çağ Müşavirlik İnş. San. Ltd. Şti.’nin 3.718.000,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri

3.447.027,10 YTL

% 3 Söz. Gideri

103.410,81 YTL

Temizlik Ekipmanları

96.533,46 YTL

Temizlik Malzemeleri

60.160,50 YTL

Firma Karı

10.868,13 YTL

Toplam Teklif Tutarı

3.718.000,00 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, giyim giderleri için kişi başına 14,00 YTL olmak üzere 380 kişi için toplam 5.320,00 YTL gider öngörüldüğü, temizlik ekipmanı ve malzeme gideri için ise Turkuaz Tem. Mak. İç ve Dış Ltd. Şti.’den alınan taahhütname ve proforma faturalar ile 96.553,46 YTL  ve 60.160,50 YTL’nın öngörüldüğü,

 

Aldemirler Hayvan Ürünleri Gıda Maddeleri Ltd. Şti.’nin 3.770.000,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri

3.445.051,10 YTL

% 3 Söz. Gideri

103.351,53 YTL

Temizlik Ekipmanları

82.092,00 YTL

Temizlik Malzemeleri

142.902,81 YTL

Kıdem Tazminatı

223.177,50 YTL

Firma Karı

--

Toplam Teklif Tutarı

3.996.574,95 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, ilgili istekli tarafından 3.770.000,00 YTL’lik teklif verildiği halde, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta 226.574,95’lik fazlalık ile 3.996.574,95 YTL’lik teklif bedelinin ayrıntılarının açıklandığı,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Tünta Gıda- Tuğrul Tan. Ltd. Şti.’nin 3.853.200,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri

3.554.039,78 YTL

% 3 Söz. Gideri

106.621,19 YTL

Temizlik Ekipmanları

68.700,00 YTL

Temizlik Malzemeleri

108.720,00 YTL

Firma Karı

15.119,03 YTL

Toplam Teklif Tutarı

3.853.200,00 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, yol giderleri için 380 kişinin 12 aylık yol maliyetinin 237.120,00 YTL olduğu, bu durumda kişi başına aylık 52,00 YTL yıllık ise 624 YTL yol gideri belirlendiği, giyim gideri konusunda kişi başına 46,00 YTL olmak üzere 380 kişi için toplam 17.480,00 YTL gider öngörüldüğü,

 

Anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; giyim ve yol gideri hariç olmak üzere, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının 3.299.435,10 YTL’sına tekabül ettiği, % 3’lük sözleşme giderlerinin ise 98.983,05 YTL olduğu, buna göre % 3 ‘lük sözleşme giderleri dahil toplam olarak teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının 3.398.418,15 YTL olması gerektiği hesaplanmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli olan Ecem Grup- SYM Tur. Ltd. Şti. iş ortaklığı ile Aldemirler Hayvan Ürünleri Gıda Maddeleri Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak; ilgili firmaların aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptıkları açıklamalarda, ihale için verdikleri teklif fiyatlarından daha yüksek tutarda olmak üzere, farklı tutarlı teklif fiyatına ilişkin fiyat bileşenlerinin ayrıntılarının açıklanması hususu belirtilmiştir.

 

Buna göre, başvuru sahibi istekli olan Ecem Grup- SYM Tur. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından, aşırı düşük fiyat sorgulamasına yönelik birinci ve ikinci açıklamalarda yer verilen teklif tutarının, ihaledeki teklif fiyatına ait olmadığı farklı bir tutarın açıklandığı anlaşıldığından, Ecem Grup- SYM Tur. Ltd. Şti. iş ortaklığı hakkında alınan ihale dışı bırakma kararının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, bahse konu ihalede aynı şekilde verdiği teklifle açıkladığı tutar birbirini tutmayan Aldemirler Hayvan Ürünleri Gıda Maddeleri Ltd. Şti.’nin de ihale dışı bırakılması kararının yerinde olduğu belirlenmiştir.

 

Diğer taraftan ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilmeyen diğer isteklilerden, Aktif Güv. Sis. A.Ş., Bayıktem İnş. Ltd. Şti., On İlaçlama Ltd. Şti., Öncü Güv. Ltd. Şti., Doğan Sos. Hizm. Ltd. Şti. ve Çağ Müş. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin ihale dışı bırakılma gerekçeleri olarak ise; ilgili firmaların teklif ettikleri fiyatların bileşenlerine ilişkin yaptıkları aşırı düşük fiyat açıklamalarındaki giyim, yol, temizlik ekipmanları ile temizlik malzemelerine ilişkin olarak öngördükleri gider tutarlarından birisinin veyahut da birden fazlasının, piyasa koşullarında hayatın olağan akışına uygun olmaması hususunun ortaya konulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Tünta Gıda- Tuğrul Tan. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklif ettiği fiyattan daha düşük fiyat verdikleri halde, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmeyerek ihale dışı bırakılan isteklilerden başvuru sahibi Ecem Grup- SYM Tur. Ltd. Şti. iş ortaklığı ile Aldemirler Hayvan Ürünleri Gıda Maddeleri Ltd. Şti. hariç olmak üzere; Aktif Güv. Sist. A.Ş., Bayıktem İnş. Ltd. Şti., On İlaçlama Ltd. Şti., Öncü Güv. Ltd. Şti., Doğan Sos. Hizm. Ltd. Şti. ve Çağ Müş. Ltd. Şti.’nin tekliflerine ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamalarına yönelik yaptıkları açıklamaların belgelere dayandırıldığı ve uygun olduğu, ayrıca ilgili isteklilerce verilen teklif fiyatlarının yol ve giyim giderleri hariç olmak üzere 3.398.418,15 YTL olan teklif edilmesi gerekli asgari işçilik maliyet tutarını karşıladığı tespit edildiğinden, isimleri belirtilen ilgili istekliler hakkında alınan ihale dışı bırakma kararının uygun olmadığı, tekliflerinin geçerli olarak kabul edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

 

Netice itibariyle, başvuru sahibi Ecem Grup- SYM Tur. Ltd. Şti. iş ortaklığının iddiaları yerinde görülmediğinden, Aldemirler Hay. Ür. Ltd. Şti. ile birlikte ihale dışı bırakılmaları uygun bulunmakla birlikte, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmeyen Aktif Güv. Sis. A.Ş., Bayıktem İnş. Ltd. Şti., On İlaçlama Ltd. Şti., Öncü Güv. Ltd. Şti., Doğan Sos. Hizm. Ltd. Şti. ve Çağ Müş. Ltd. Şti.’nin yaptıkları aşırı düşük fiyat sorgulamasına ilişkin açıklamalarının kabul edilmesi gerektiğinden, haklarında verilen ihale dışı bırakılma kararlarının uygun olmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği bahse konu ihalede, ilgili isteklilerin tekliflerinin yeniden değerlendirilmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda, tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a bendinde yer alan İhale usulü yönünden yapılan incelemede; şikayet konusu edilen ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile bir yıl süre ile yapıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” şeklinde sayılan hususların gerçekleşmesi halinde pazarlık usulünün seçilebilmesine hükmedilmiştir.

 

İdare tarafından, pazarlık usulü ile ihale yapılmasının gerekçesi olarak; “2007-2008 yılı için 13 ay süreli genel temizlik hizmet (ilaçlama dahil) alımı ihalesinin iptal edilmesi sebebi ile acil ihtiyaç duyulan 12 ay süreli 380 personel ile genel temizlik hizmet (ilaçlama dahil) alımı işinin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ( b ) bendi hükümlerine göre pazarlık usulü ile yapılması” hususu ortaya konulmuştur.

 

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan ihaleler ile ilgili olarak; açık ihale usulü ile yapılan 13 ay süreli temizlik ihalesinin iptal edilmesi nedeniyle, ilgili yıla ait olan ihtiyacın tamamının temin edilebilmesi için yeniden açık ihale usulü ile temizlik ihalesine çıkılması gerekmektedir. Ancak, açık ihale usulü ile yeniden yapılacak temizlik ihalesinin sonuçlandırılmasına kadar, arada geçecek süredeki ihtiyacın temini için belirtilen usulde ihale yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bu çerçevede, idare tarafından açık ihale usulü ile yeniden ihaleye çıkılmayarak, bir yıllık ihtiyacın tamamının Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile teminine yönelik yapılan ihalenin, usul seçimi yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, her ne kadar şikayet konusu edilen hususlar düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler ise de, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen ihale usulünün seçimine ilişkin ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul