• Karar No: 2008/UH.Z-1776
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :79
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1776
Şikayetçi:
 Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnş. Mob. Day. Tük. Mal. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Sağlık Sokak No 14/5 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Kütükçü Alibey Caddesi No 4 06120 Kalaba / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8226
Başvuruya konu ihale:
 2007/193845 İhale Kayıt Numaralı “Genel Müdürlük Bina, Bahçe ve Bürolarının Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.08.39.0097/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nce 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Müdürlük Bina, Bahçe ve Bürolarının Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnş. Mob. Day. Tük. Mal. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.03.2008 tarih ve 8226 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim ve temizlik malzeme giderlerine ilişkin belgeleriyle birlikte yaptıkları açıklamanın idarece uygun görülmediği, oysa sözkonusu malzemeleri piyasadan iskontolu alma imkanlarının bulunduğu, idarece bunun ticari avantaj olarak değerlendirilmesi gerektiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

İdari şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğü birimlerinin ve bahçesinin temizlik işleri” olduğunun belirtildiği, işin fiziki miktarı ve türünün ise 2.c maddesinde “T.C Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bina, bahçe ve bürolarının; İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü binalarına ait bütün odaları, salonları, koridorları, kapı, cam ve çerçeveleri, duvarları, tavanları, havalandırma ızgaraları, ışıklandırma cihazları, merdivenler, tuvaletler, lavabolar, halılar, masalar, koltuklar, sehpa takımları, kütüphaneler, raflı bölmeler, çöp kutuları, küllükler, sandalyeler ile yer değiştirilmesi veya nakledilmek nedeniyle kirlenen yerler gibi temizliğe ihtiyaç duyulan tüm demirbaşların yıkanması ve temizlenmesi işinin 75 personelle (İstanbul Bölge Müdürlüğünde 3 temizlik personeli görevlendirilecektir); Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünün; kat hizmetleri, büro hizmetlerinin 5 personelle (en az lise mezunu) ; garsonluk hizmetlerinin 3 personelle; inşaat temizlik hizmetleri olarak 2 personel olmak üzere toplam 85 personelin çalıştırılması”  olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3. Ayrıca işçilik ücretleri,

Bu şartnamenin 56. maddesinin 56.1 bendinin 18. alt bölümünde asgari tutarları belirtilen brüt yemek ve yol giderleri,

Bu şartnamenin 56. maddesinin 56.1 bendinin 19. alt bölümünde asgari tutarı belirtilen iş elbisesi bedeli,

Teknik Şartnamede adı, miktarı ve teknik özellikler belirtilen makine ve ekipmanlar için kullanım bedelleri,

Teknik Şartnamede adı, miktarı ve teknik özellikleri belirtilen sarf malzemesi bedelleri,

Sözleşmenin yapılmasına ait, ilgili mevzuat gereğince yapılacak vergi, resim ve harç giderleri,

İhale dokümanında belirtilen diğer giderler teklif edilen fiyata dahildir.” düzenlemesinin,

 

56.1.18 inci maddesinde; “Yüklenici firma her ay işçilere fiilen çalışılan her gün için brüt 3.00 YTL yol bedeli ve brüt 4,00 YTL yemek bedelini ücret bordrosunda gösterecektir. Bu bedeller her ay için 26 gün üzerinden hesaplanacak olup resmi, dini bayram tatilleri fiilen çalışılan gün olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesine,

 

56.1.19 uncu maddesinde; “Yüklenici firma işçilere %70 cotton, %30 sentetik kumaş özelliklerini taşıyan firma amblemli 1 takım yazlık, 1 takım kışlık olmak üzere 85 adet iş elbisesi verecektir.” düzenlemesine,

 

49.2 nci maddesinde ise, “İşin süresi 01.04.2008 – 31.03.2008- 12 ay- 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemesine,

 

yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamede ayrıca ihale konusu işte kullanılacak temizlik sarf malzemelerine liste halinde yer verildiği belirlenmiştir.

 

İhale dokümanında yer alan maliyet kalemleri esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin (yol, yemek ve % 3 sözleşme gideri dahil, giyim ve temizlik malzeme gideri hariç) 1.005.770,90-YTL tutara karşılık geldiği görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından tekliflerin alınmasından sonra yapılan işlemler incelendiğinde;

 

- Er-Sa İnş. Taah. Tem. Med. Org. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin uygun olmadığı, bilançonun serbest muhasebeci tarafından onaylandığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

- Marnus Tem. Tic. Ltd. Şti. & Hamide Akar İş Ortaklığı’nın teklifinin pilot ortak Hamide Akar’ın teklif mektubundaki imzası ile teklif dosyasında bulunan belgelerdeki imzasının uyuşmadığı; makine, tesis, ekipman taahütnamesi için vekalet verdiği vekilin vekaletnamesinin bulunmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

- 12 isteklinin teklifi aşırı düşük bulunarak isteklilere gönderilen 18.02.2008 tarihli yazılar ile teklif bileşenlerine ilişkin 28.02.2008 tarihi saat 10:00’a kadar açıklamada bulunmalarının istenildiği görülmüştür. Teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilmeyen Bayıktem İnş. Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden ise aşırı düşük teklif açıklaması istenilmediği anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından başvuru sahibi istekliden teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada bulunmasının istenildiği; başvuru sahibi tarafından yapılan teklif açıklaması ekinde; temizlik malzeme giderini tevsik için % 90 iskontolu 3.089,40-YTL tutarında proforma faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

            İhale komisyon kararından; sözkonusu proforma faturanın gerçekçi olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi Adalı Güvenlik Opt. Tem. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin temizlik malzeme gideri için sunduğu % 90 iskontolu 3.089,40-YTL tutarındaki proforma faturanın piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır :

 

(ı) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdarenin aşırı düşük teklif değerlendirmesi incelendiğinde;

 

İhaleye teklif veren Oğulcan İnşaat Gıda Nak. Tem. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Kartem Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif açıklamalarını süresi içinde sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Modern Kimya Kim. Med. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin temizlik giderini tevsik için sunduğu proforma faturanın Cihan Kimyasal Ürünler Ltd. Şti:’nden alınmış olduğu, aynı şirketin Erko, Paktem ve Piramit firmalarına da malzeme giderine ilişkin proforma fatura düzenlendiği ve sözkonusu proforma faturalardaki malzeme fiyatları arasında tutarsızlık görülerek, temizlik malzeme giderine ilişkin yaptığı açıklamanın gerçekçi olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

 

Görülmüştür.

 

İhale dosyasının incelenmesinden Oğulcan İnşaat Gıda Nak. Tem. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Kartem Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının aşırı düşük teklif açıklamalarını idarece tanınan süre içerisinde yapmadıkları görüldüğünden, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

             Modern Kimya Kim. Med. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.´nin teklif açıklamasında temizlik malzeme gideri için sunduğu 34.416,00-YTL´lik proforma faturanın piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olduğu görüldüğünden, idarece temizlik malzeme gideri için sunulan proforma faturanın gerçekçi olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi uygun bulunmamıştır.

 

Yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Modern Kimya Kim. Med. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.´nin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak geçerli teklifler değerlendirilmek suretiyle ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul