İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1777
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :80
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1777
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürün. B.Sayar Temiz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ATB İş Merkezi C Blok Nu 70 06370 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. Nu 5/2 34080 Horhor Fatih / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 8034
Başvuruya konu ihale:
 2008/132 İhale Kayıt Numaralı “Hasta ve Nöbetçi Personel Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.08.16.0097/2008-26E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 27.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta ve Nöbetçi Personel Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürün. B.Sayar Temiz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.03.2008 tarih ve 8034 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2008 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Sözleşme Tasarısının “İş ve İşyerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir” düzenlemesinin yer aldığı, sigorta türleri ve teminat limitleri ile ilgili bir düzenlemenin bulunmadığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu’nun 31.03.2008 tarih ve 2008/AK.H-816.1 sayılı kararı ile iddiaların incelenmesine geçildiğinden, inceleme ve hukuki değerlendirme iddialarla sınırlı olarak yapılmıştır:

 

            İhaleye ait ilanın 4.3.3.(b) ve idari şartnamenin 7.3.3.(b) maddesinde; “İş ve İşyerlerinin korunması ve sigortalanması : İstekliler, İhale üzerinde kalması halinde zehirlenme ve kaza durumları ile ilgili olarak ihale bedeli tutarında sorumluluk, ürün sorumluluk, ferdi sorumluluk, işyeri kaza ve sigorta poliçelerini veya bu hususları içeren tek bir sigorta poliçesini idareye teslim edeceğine dair taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.” düzenlemesi,

 

            İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde; “Ayrıca, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması teklif fiyata dahildir” düzenlemesi,

 

            İhaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde de; “…İhale üzerinde kalan yüklenici işe başlamadan önce halinde zehirlenme ve kaza durumları ile ilgili olarak sözleşme bedeli kadar yüklenici sorumluluk, ürün sorumluluk, ferdi sorumluluk, işyeri kaza ve sigorta poliçelerini veya bu hususları içeren tek bir sigorta poliçesini idareye teslim edecektir.….” düzenlemesi yer almıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile idarece idari şartname ile sözleşme tasarısında yapılan sigortaya ilişkin düzenlemeler birlikte ele alındığında; idari şartnamenin 26.3 maddesi uyarınca sigorta bedelinin teklif fiyatına dahil bulunduğu ve ihale konusu iş ve işyerine ilişkin olarak zehirlenme ve kaza durumları ile ilgili olarak sorumluluk, ürün sorumluluk, ferdi sorumluluk işyeri kaza ve sigorta poliçelerinin veya bu hususları içeren tek bir poliçenin yüklenici tarafından idareye teslim edileceği, ayrıca ilgili sigorta poliçelerinin ihale bedeli (teklif bedeli) tutarında olacağı belirtildiğinden, bu kriter esas alınarak tekliflerin hazırlanması gerektiği anlaşıldığından, söz konusu düzenlemesinin teklif verilmesini engelleyici nitelikte bir düzenleme olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Bununla birlikte; başvuruya konu ihale, Kamu İhale Kurulunun 21.04.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1669 sayılı kararı ile iptal edildiğinden iddia konusu ile ilgili olarak yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul