• Karar No: 2008/UH.Z-1778
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :81
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1778
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehitler Caddesi No: 10 35230 Alsanacak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8482
Başvuruya konu ihale:
 2008/9872 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 07.08.73.0097/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 20.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San Tic. Ltd. Şti.’nin 21.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8482 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Birim fiyat teklif cetvelinde firma kârı için ayrı bir ücret kalemine yer verildiği, söz konusu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masrafların ayrıntılı olarak belirtilmediği, giyim eşyalarının teklif fiyata dahil olup olmadığı hususunda belirsizlik olduğu, teknik şartnamede işçilerin özel kıyafetinin olacağı belirtilmekle birlikte, idari ve teknik şartnamede giyim eşyalarının sayıları ile özelliklerine yer verilmediği,

 

  3) İdari şartnamenin 26.3.4 üncü maddesinde isteklilerden birim fiyat teklif bileşenlerini içeren ayrıntılı birim fiyat analizini gösterir belgeyi teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli ile birlikte sunmalarının istenildiği, oysa ayrıntılı fiyat açıklamasının ancak aşırı düşük teklif sorgulamasıyla birlikte istenmesi gerektiği, teklifle birlikte istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının “Destek ve Hizmet Elemanı Alımı”  olduğunun belirtildiği; idari şartnamenin 2.c. maddesinde ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün; “13 kişi destek ve hizmet elemanı” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3.  Ayrıca,

            26.3.1. Çalışan personele her ay 22 gün üzerinden günlük 4,50.-YTL yemek bedeli;

            26.3.2. Çalışan personele her ay 22 gün üzerinden günlük 3,50.-YTL. yol bedeli ;

            26.3.3. Vasıflı 2 kişi (Aşçı) destek personel için asgari ücretin % 20 fazlası ödenecektir.

            26.3.4. İstekliler, teklif fiyat bileşenlerini içeren ayrıntılı Birim Fiyat Analizini gösterir belgeyi teklif mektubu ekinde Birim Fiyat Teklif Cetveli ile birlikte sunacaklardır.

            Yemek ve yol giderleri nakdi olarak her ay 22 gün üzerinden ödenip, ücret bordrolarında gösterilecektir.

        Bu giderler, teklif fiyata dahildir.

            26.4…

            26.5. Bu hizmet işinde 13 kişi temizlik ve destek elemanı için Sigorta Risk Prim Oranı 2 (iki)’ dir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde ise, ihale konusu işin süresinin 08.03.2008- 31.12.2008 tarihleri arasında 9 ay 24 gün olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Kurumu asgari işçilik modülü kullanılarak yapılan hesaplamada ihale konusu işin asgari işçilik maliyetinin  127.798,75YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddia konusu birim fiyat teklif mektubu eki cetvele ilişkin yapılan incelemede;

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin;

 

                                                 A

                               B

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Süresi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Aylık)

Toplam Tutarı

 

1

Vasıfsız bir kişinin aylık maliyeti

10 ay

11 kişi

 

 

2

Vasıflı bir kişinin aylık maliyeti (asgari ücretin %20 fazlası)

10 ay

2 kişi

 

 

3

Aylık 22 gün üzerinden 4,50YTL yemek bedeli

10 ay

13 kişi

 

 

4

Aylık 22 gün üzerinden 3,50 YTL yol bedeli

10 ay

13 kişi

 

 

5

Sözleşme giderleri ve yüklenici firma kârı

10 ay

13 kişi

 

 

                                                TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda ihaleye katılan 3 isteklinin birim fiyat teklif cetvellerinin idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveline uygun olduğu  tespit edilmiştir.

         

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII. bölümünün “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı M maddesinde ise; “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          Yukarıda aktarılan mevzuat gereğince, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmemesi gerekirken, idarece hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde söz konusu giderlerin ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

         

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale konusu işte çalışacak personelin giyecek maliyetinin teklif fiyata dahil olacağı ile ilgili bir düzenlemenin yer almadığı, idarenin yaklaşık maliyet hesabında da giyim gideri için bir maliyet öngörülmediği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 6.k maddesinde; “İşçilerin özel kıyafetleri olacak, kıyafet idarece onaylanmış olacaktır. Kıyafetlerin uygun bir yerinde firmanın ismi belirtilecektir. Temizlik hizmetinde görevli işçiler hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir.”  düzenlemesine,

 

            “Temizlik Görevlilerinin Kılık Kıyafetleri” başlıklı 7 nci maddesinde ise; “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri daima temiz ve muntazam bir şekilde olacak ve yırtık kıyafet giydirilmeyecektir. Temizlik ile ilgili personel saç ve sakal uzatmayacak, kılık kıyafetlerine dikkat etmeyen personel derhal değiştirilecektir.” düzenlemesine,

 

             yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanında giyim giderine teklif fiyata dahil unsurlar arasında yer verilmediği ve giyim giderinin idarenin yaklaşık maliyet hesabında yer almadığı görülmekle birlikte; teknik Şartname ile ihale konusu işte çalışacak personele firmanın ismini taşıyan kıyafet giyme zorunluluğu getirildiği ve bu kıyafetlerin idarenin onayına sunulması gerektiği göz önüne alındığında; ihale konusu işte çalışacak personelin özel kıyafetinin olacağı ve söz konusu kıyafetin yüklenici tarafından temin edileceği anlaşılmaktadır. Personelin giyeceği kıyafetin yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşıldığından, söz konusu maliyet kalemine İdari Şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar bölümünde yer verilmemesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3.4 üncü maddesinde; “İstekliler, teklif fiyat bileşenlerini ayrıntılı Birim Fiyat Analizini gösterir belgeyi teklif mektubu ekinde Birim Fiyat Teklif Cetveli ile birlikte sunacaklardır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. bölümünün “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı H maddesinin “Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı b alt bendinde; “İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Anılan düzenleme gereğince, isteklilerce teklif edilen fiyatların bileşenlerine ilişkin açıklamanın idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sırasında istenmesi gerekmektedir. Oysa, idari şartnamenin 26.3.4 üncü maddesinde yer alan düzenleme ile isteklilerden ihaleye katılım aşamasında teklif edilen fiyatların bileşenlerine ilişkin analizlerin sunulması istenmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda Atılım İnş. Gıda Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin idari şartnamenin 26.3.4 üncü maddesinde istenmiş olan birim fiyat analiz cetveli sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            Bu çerçevede tekliflerin değerlendirilmesine esas teşkil ettiği anlaşılan söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 9 adet ihale dökümanının satın alındığı 3 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 2 adedinin geçerli olduğu ancak bu tekliflerden bir adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk  kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul