İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1787
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :109
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1787
Şikayetçi:
 Sadi Turizm Öğrenci ve Personel Taşımacılığı San.Tic. Ltd. Şti. Halil Sezai Erkut Cad. Martı Sokak No:5/C Etlik / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Müdürlüğü Yapracık Köyü Eskişehir Yolu 23. Km 06502 Etimesgut / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2008 / 11122
Başvuruya konu ihale:
 2008/46308 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma, Vardiya, Kiralık Oto ve Ring Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 08.11.24.0163/2008-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Müdürlüğü tarafından 09.04.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Personel Taşıma, Vardiya, Kiralık Oto ve Ring Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Sadi Turizm Öğrenci ve Personel Taşımacılığı San.Tic. Ltd. Şti.’nin 16.04.2008 tarih ve 11122 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Başvuru konusu ihalenin kendi üzerlerine bırakıldığı ancak, Özer Tur. Taşımacılık İnş. Kuyumc. Sigorta Aracılık Otom. San. Tic. İth. ve İhrc. Ltd. Şti. nin yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından alınan  14.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4071 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine” karar verildiği,

 

Anılan karar üzerine, ihalenin Özer Tur. Taşımacılık İnş. Kuyumc. Sigorta Aracılık Otom. San. Tic. İth. ve İhrc. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, anılan karar ile ilgili olarak idari yargıya başvurdukları, Ankara 14 üncü İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiği, ihalenin iptali için Kamu İhale Kurumu tarafından BOTAŞ’ a yapılan bildirim gereği  idare tarafından yeni ihale süreci sonuçlanıncaya kadar geçen süre içerisinde pazarlık usulü ile yapılan ihaleye yönelik olarak idareye yaptıkları 09.04.2008 tarih ve 10485 sayılı başvurunun değerlendirilmediği, Özer Tur. Taşımacılık İnş. Kuyumc. Sigorta Aracılık Otom. San. Tic. İth. ve İhrc. Ltd. Şti. ne sözleşme için davet yazısı gönderildiği duyumunu aldıkları, bu durumun mağduriyetlerine yol açtığı,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul