İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1789
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :113
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1789
Şikayetçi:
 Akcan Gıda İnş. Turizm Nakliye Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Küçük Sanayi Sitesi 26. Blok No: 14 Çarşamba / SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kale Mahallesi Himaye-i Etfal Sokak No 14 55030 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.04.2008 / 11700
Başvuruya konu ihale:
 2008/5298 İhale Kayıt Numaralı “Bakıcı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 08.1203.0148/2008-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 12.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bakıcı Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Akcan Gıda İnş. Turizm Nakliye Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.04.2008 tarih ve 11700 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ve Teknik şartnamede maliyet kalemlerine ilişkin açık düzenleme yapıldığı ancak birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde sadece bir kaleme yer verilmesinin teklif maliyetinin sağlıklı olarak sunulmasına engel teşkil ettiği,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3.1 inci alt bendinde; “ 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca resmi ve dini bayram günleri için brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan miktarda fazla çalışma ödenecektir ve teklif fiyata dahildir’’. düzenlemesinin isteklilerin tekliflerini sunmalarında tereddüt yaratacak nitelikte bulunduğu, 

 

            3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde iş ve meslek hastalıkları için sigorta risk prim oranının % 1,5 olarak belirtildiği, teknik şartnamenin genel kurallar başlığı 18 inci maddesinde ise ihtiyaç görüldüğü halde her türlü taşıma, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yükleniciye yaptırılacağı belirtildiğinden, sigorta risk prim oranının % 3 üzerinden gösterilmemesinin iptali gerektirdiği,           

 

            İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, aykırılıkların süresinde giderilmemesi halinde Kurulca iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunması gerekirken bulunmadığı hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda Kurulun 28.04.2008 tarih ve 2008/23 AK.H- 1190.1 sayılı kararı ile esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul