İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-179
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-179 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.04.2008 tarih, 2008/UH.Z-1790 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :67
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-179
Şikayetçi:
 Savan Yemek Sanayi Tic. Ltd. Şti. Öz Ankara Toptancılar Sitesi 3.Blok No:94 Macunköy Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ahmet Mutafoğlu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Osman Gazi Mahallesi Huzurevi Caddesi Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 358
Başvuruya konu ihale:
 2007/175611 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık 6 İşçili Mamül Yemek Hazırlanması ve Dağıtılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.00.60.G012/2008-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ahmet Mutafoğlu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Aylık 6 İşçili Mamül Yemek Hazırlanması ve Dağıtılması” ihalesine ilişkin olarak Savan Yemek Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarih ve 358 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

            Yapılan inceleme neticesinde;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.4 kalite ve standarda ilişkin belgeler başlıklı maddenin (a) bendinde; “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmış 5179 sayılı Kanun gereği Gıda Üretim Belgesi veya Gıda Sicil Belgesi veya Gıda Sicil Sertifikası” istenildiği, söz konusu belgelerin  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmadığı, bu belgelerin ilgili kurumlardan istenilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 17.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusuna ilişkin olarak alınan kararın 28.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar ile birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alındığı, bu nedenle, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

           

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

          İncelenen ihalede,  ihalenin 31.12.2007 tarihinde iptal edilmesi nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

            Başvurunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul