İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1793
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :120
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1793
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik Hayriye Polat, Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak Fadel Apt. No:26/1 34387 Mecidiyeköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü, M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 34010 Merter Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9854
Başvuruya konu ihale:
 2008/13207 İhale Kayıt Numaralı “15 Kalem Hizmet Aracı Kiralanması Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.09.81.G017/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü tarafından 17.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 Kalem Hizmet Aracı Kiralanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizlik-Hayriye Polat’ın 04.04.2008 tarih ve 9854 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

      1) İdari   Şartnamenin   26.1   maddesinde   sözleşmenin  uygulanması   sırasında   ilgili
mevzuat   gereğince  yapılacak  ulaşım,   tamir-bakım,   sigorta,   vergi,  resim   ve   harç
giderlerinin isteklilerce teklif fiyata dahil edilmesinin istendiği, işin ifası aşamasında
ortaya   çıkacak   tamir-bakım   giderlerinin   teklif fiyata  dahil  edilmesinin   istenmesinin anlaşılamadığı, uygulama aşamasında ne gibi maliyet doğuracağı belirsiz olan önceden kestirilemeyecek araçların tamir ve bakım giderlerinin ne şekilde teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği konusunda tereddüt hasıl olduğu, sağlıklı teklif fiyat oluşturmaya engel düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

      2) İhale ilanında istenmemesine rağmen 1, 2 ve 3 no’lu sırada bulunan araçlar hariç araçlara GPS sistemi takılmasının zorunlu tutulduğu, toplam 576 araca takılacak olan ve gerek montaj, gerekse kullanım aşamasında önemli bir maliyet kalemi teşkil edecek bu listenin  isteklice  karşılanarak teklif  fiyata  dahil  edilmesi  gerektiği hususunun diğer ihale dokümanına eklendiği,

 

      3) İstenen 800 adet aracın 160 adedinin kendi malı olması zorunluluğu getirildiği,
 İstenen araçların kendi malı olma şartının aranmaması Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen rekabet ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği, düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

                                                                                                                                                              

       4)  Araçlardan 1 inci ve 2 nci kalem araçlar için asgari 2007 model olma şartı, diğer 12 kalem araç için ise asgari 2006 model olma şartı getirildiği, Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde, gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik
ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına
dahil edileceği, ancak araçlar için teknik şartnamede belirtilen (otomatik vites,
elektronik klima vb.) hayli ayrıntılı teknik kriterlerin ve teknik şartnamenin "C-Genel
Şartlar-1" maddesinde belirtilen araçların belediye hizmetlerinde kullanılmaya uygun,
yıpranmamış, motor ve yürüyüş aksamı bakımdan geçmiş, kaporta ve boyasının düzgün
olmasının sağlanması yeterli olmalıyken toplamda 800 aracı kapsayan iş için araçlara
model şartının da getirilmesinin rekabete aykırı olduğu
iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise yapılan ön inceleme sonucunda; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesine başvuru sahibinin varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı, unvanı, adresi ve imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği ve başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

            

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul