İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1794
  • Toplantı No: 2008/ 23
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/ 23
Gündem No :123
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1794
Şikayetçi:
 Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda ve Taah. Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Yenikıbrıs Apt. No:31 K:1 D:3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Baştabipliği,Atatürk Mah. 13500 Adilcevaz/BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2008 / 11182
Başvuruya konu ihale:
 2008/17276 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil 24 Aylık Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 08.11.32.0110/2008-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Baştabipliği tarafından 01.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil 24 Aylık Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda ve Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.04.2008 tarih ve 11182 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvuru dilekçesinde yer alan 2 nci iddia yönünden iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İlanda, Kapasite Raporunun Ticaret ve Sanayi Odasından alınma şartının getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İlanın 4.3.3 üncü maddesinin b) bendinde yer alan “Hastane mutfağı olmadığından dolayı yüklenici firmanın Adilcevaz ilçe sınırları içerisinde yemek fabrikası veya yemek üretim merkezine ait gayri sıhhi müesseselerine ait iş yeri açma ruhsatı olması, firmanın yemek fabrikası veya yemek üretim merkezi yok ise en az bu şartlara haiz yer ile sözleşme yapıp sözleşmenin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyası içerisinde vermeleri zorunludur.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabilecekler, adaylar ve isteklilerin şikayet başvurusunda bulunabilecekleri, şikayet ehliyeti bulunanların iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamayacakları hükme bağlanmış, 4734 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte yapılan tanımlar dikkate alındığında şikayet ehliyeti ihale dokümanı satın alınması koşuluna bağlanmıştır.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinde de; Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verileceği hükme bağlanmış, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede başvuru sahibinin doküman satın almadığı ve başvurunun yazılı başvuru niteliğinde olduğu belirlenmiş olup Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan ve iddia konusu hususların ihale ilanında yer alması, ihaleyi yapan idareden başkaca bir bilgi ve belge talep edilmesine gerek görülmemesi karşısında, Kurulca iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesi üzerine bu kapsamda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İlanın 4.3.3 üncü maddesinin b) bendinde yer alan, “Hastane mutfağı olmadığından dolayı yüklenici firmanın Adilcevaz ilçe sınırları içerisinde yemek fabrikası veya yemek üretim merkezine ait gayri sıhhi müesseselerine ait iş yeri açma ruhsatı olması, firmanın yemek fabrikası veya yemek üretim merkezi yok ise en az bu şartlara haiz yer ile sözleşme yapıp sözleşmenin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyası içerisinde vermeleri zorunludur.” düzenlemesinin yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline ve/veya düzeltici işlem kararı verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal ve/veya düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen aykırılıkların gereği yapılmak üzere idareye bildirilmesi gerekmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul