İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1798
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :131
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1798
Şikayetçi:
 Dr. Faruk Lab.ve Bilş. Tek. Bil. İşl.Yem.Tem.İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulv. No: 65/17 Maltepe Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Erdoğan Akdağ Mahallesi Kömür Tevzii Üzeri No:01 66100/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2008 / 11028
Başvuruya konu ihale:
 2008/17530 İhale Kayıt Numaralı “01.05.2008-30.06.2008 Tarihleri Arası (61 Takvim Günü) 100 Bakım İşçisi. 01.07.2008 - 30.09.2008 Tarihleri Arası (92 Takvim Günü ) 125 Bakım İşçisi, 01.10.2008 - 31.10.2008 Tarihleri Arası (92 Takvim Günü) 150 Bakım İşçisi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 08.11.14.0139/2008-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 04.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “01.05.2008 - 30.06.2008 Tarihleri Arası (61 Takvim Günü) 100 Bakım İşçisi.  01.07.2008 - 30.09.2008 Tarihleri Arası (92 Takvim Günü ) 125 Bakım İşçisi,  01.10.2008-31.10.2008 Tarihleri Arası (92 Takvim Günü) 150 Bakım İşçisi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dr. Faruk Lab.ve Bilş. Tek. Bil. İşl. Yem. Tem. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 16.04.2008 tarih ve 11028 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale ilanında ihale dokümanı bedelinin 1000 YTL  belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia  edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabilecekler, adaylar ve isteklilerin şikayet başvurusunda bulunabilecekleri, şikayet ehliyeti bulunanların iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamayacakları hükme bağlanmış, 4734 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte yapılan tanımlar dikkate alındığında şikayet ehliyeti ihale dokümanı satın alınması koşuluna bağlanmıştır.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinde de; Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verileceği hükme bağlanmış, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede başvuru sahibinin doküman satın almadığı ve başvurunun yazılı başvuru niteliğinde olduğu belirlenmiş olup Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan ve iddia konusu hususların ihale ilanında yer alması, ihaleyi yapan idareden başkaca bir bilgi ve belge talep edilmesine gerek görülmemesi karşısında, Kurulca iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesi üzerine bu kapsamda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalenin ilanında ihale doküman bedelinin 1000 YTL olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Bu durum 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesine aykırıdır.

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline ve/veya düzeltici işlem kararı verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal ve/veya düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen aykırılıkların gereği yapılmak üzere idareye bildirilmesi gerekmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılığın, değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul