İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-180
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-180 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.04.2008 tarih, 2008/UH.Z-1800 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :68
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-180
Şikayetçi:
 Damla İnş. Taah. ve Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti. İskenderpaşa Mah. İskele Cad. Gümüş-Batu İş Merkezi K:6 D:26 Trabzon
 İhaleyi yapan idare:
 KTÜ Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 61080 Trabzon
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35836
Başvuruya konu ihale:
 2007/119143 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı KTÜ Farabih Hastanesi Temizlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.22.44.G012/2008-84E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            KTÜ Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 10.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı KTÜ Farabih Hastanesi Temizlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Damla  İnş.  Taah. ve Yemek  Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35836 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           Söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idarece ihalenin iptal edildiği, gerekçe olarak; “Söz konusu ihale de teklif edilen fiyatlar ekonomik açıdan uygun görülmediğinden ihalenin iptal edilmesine karar verildiğinin” bildirildiği,

 

            İhale konusu işte çalışacak 325 personel için 2.783.430,00 YTL, 1 personel için 12.846,60 YTL, 6 personel için 64.233,36 YTL, yol ücreti için 438.240,00 YTL, giyim gideri için 97.500,00 YTL, tatil günleri gideri 33.722,33 YTL, sözleşme gideri 102.923,26 YTL, öngörülmeyen giderler ve diğer giderler ile firma karı 173.001,95 YTL olmak üzere toplam 3.881.412,00 YTL teklif verdikleri,

 

            Teknik şartnamede hastane kanalizasyon şebekesine bağlı logarlar her ay periyodik şekilde temizleneceği ve malzemelerin firma tarafından temin edileceği, kullanılacak demirbaşların bakım, onarım yenileme giderleri yüklenici tarafından karşılanacağı, hastane bünyesinde bir yıldan uzun süre çalıştırdığı personeline 14 iş günü yıllık izin kullandırılacağı, personele yılda 4 kez toplu eğitim çalışmaları yapacağı, personelin hizmet sırasında veya haricinde kasıt veya dikkatsizliği sonucu idareye , idari personele veya 3 üncü şahıslara verecekleri zarar ve ziyan yüklenici tarafından karşılanacağı, yüklenici işçi ve personel sayısını artırdığı, fazla mesai ücretlerini ve sair herhangi bir sebep ileri sürerek sözleşme süresince sabit kalacak hizmetlerin bedelinin arttırılmasını talep edemeyeceği, personelin idarenin kanaatine göre yanlış bir davranışta bulunmuş, görevinde yetersiz veya ihmalkar olan her kişinin derhal binalardan hastanelerden ya da herhangi bir iş alanından uzaklaştırılmasını ve istihdamının devamının gözden geçirilmesini isteyebileceği, ilgili personelin uzaklaştırılması nedeniyle ödenecek herhangi bir tazminattan idarenin sorumlu tutulmayacağı, Yönetmelik ve prosedürlerin koruyucu elbise ve malzeme kullanmayı gerektirdiği yerlerde yüklenici kendi personeli için bunları temin edecek ve kullanımlarını sağlayacağı, yüklenicinin çalıştıracağı personeli teknik şartnamede istenilen sağlık belgelerini sağlayacağı gerektiğinde tetkiklerin tekrar istenebileceği, yüklenicinin çalışanlar için sağlık takip kartı oluşturacağı ve üç ayda bir sonuçları gösteren belgeleri idareye sunacağı, yüklenicinin iş yeri hekimi için ücret ödemesi gerektiği, söz konusu giderler için idarece hazırlanan yaklaşık maliyet cetvelinde herhangi bir kalem öngörülmeyerek mevzuata aykırı davranıldığı,

 

            Teknik şartname hükümleri ile getirilen yükümlülüklerin yüklenici tarafından karşılanması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen yaklaşık maliyet cetvelinde yer almamasının anılan cetvelin objektifliğine gölge düşürdüğü, yaklaşık maliyet belirlenirken yüklenici karı ve genel giderler karşılığı % 25 e kadar bir oranda ilave yapıldığı, yaklaşık maliyetten kar oranı çıkartıldıktan sonra kalan tutarın üstünde kalan tekliflerin yaklaşık maliyetten yüksek olduğunun söylenebileceği, bunu söylemek içinde yaklaşık maliyetin isabetli şekilde belirlenmiş olması, hem idari ve teknik şartname hükümleri ile getirilen giderlerin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olması, hem de fiyatı etkileyen unsurların tüm istekliler için sabit olması gerektiği, işin gerçekleştirilmesi ile ilgili  maliyet unsurlarından temizlik personeline ödenecek ücretin, yol ve giyim giderleri, teknik şartname hükümleri ile getirilen giderleri karşılayan teklifleri üzerinde ihalenin bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

                 İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde;

              “İhale konusu hizmetin; a)Adı: Farabi hastanesi ve Tıp Fakültesine ait Klinikler, Poliklinikler, Teşhis ve Tedavi laboratuarları, ameliyathane, personel lojmanları, idari ofisler, dershaneler, bahçe ve çevre temizlik işi(12 ay), temizlik hizmeti alımı-12 ay(332 kişi) (yemek hastanece karşılanacaktır.)” düzenlemesi ile,

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            “26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereği yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı isteklilerin teklif edeceği fiyata dahildir.

            26.2.(26.2) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3.Ayrıca;

            332 kişi için                               

            işveren sigorta primi               18%+sigorta risk prim oranı seçiniz 2.0 %=20%

            işveren işsizlik primi       2%

            işveren prim toplamı    22%

            işçi sigorta primi          14%

            işsizlik primi                   1%

            işçi prim toplamı           15%

            prime tabi ücretler

             işveren payı

 

yol bedeli

giyim bedeli(yazlık kışlık olmak üzere 2 takımdır. 325 kişi

sözleşme gideri % 3(toplam asgari işçilik maliyeti üzerinden)

 

% nitelikli eleman farkı    A-% 50 nitelikli eleman 1 kişi, B-% 25 nitelikli eleman farkı 6 kişi

Resmi-dini bayram yılbaşı günleri nitelikli işçi maliyeti(13,5 günx105 kişi)=1417,5 gün

            Resmi-dini bayram yılbaşı günleri nitelikli işçi maliyeti % 25 (13,5 gün x 2kişi=27 gün) teklif fiyata dahildir.

            26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5.İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            Teknik şartnamenin 12 nci maddesinin yüklenicinin personelin taşıması ile ilgili sorumlulukları başlıklı alt maddesinde; “İşçilerin hastaneye geliş gidişi idarenin belirleyeceği güzergahtaki servis hizmeti yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici temin ettiği servis araçlarında kapasitenin üzerinde eleman taşımayacaktır. Hastanenin servis araçları yüklenici çalışanları tarafından kullanılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin logarların temizliği alt başlığında; “Hastane kanalizasyon şebekesine bağlı logarlar her ay periyodik şekilde temizlenecek veya temizlettirilecektir. Bu temizlik sırasında kullanılacak malzemeler firma tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi ile,

 

            Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde;

            “-Yüklenici, personelin çalışma huzuru için KTÜ Farabi Hastanesi bünyesinde bir yıldan uzun süre çalıştırdığı personeline 14 iş günü yıllık izin kullandırmakla yükümlüdür. İznin kullandırılıp kullandırılmadığının takibi ve denetimi İdare ve Kontrol Teşkilatı tarafından yapılacaktır.

             -Personel ile ilgili performans değerlendirmesi, iş analizleri, aksaklıklar vb. konularda yılda 4 kez toplu eğitim çalışmaları yapacaktır.

            -İdare, yüklenici tarafından istihdam edilen ve idarenin kanaatine göre yanlış bir davranışta bulunmuş, görevinde yetersiz veya ihmalkar olan her kişinin derhal binalardan, hastanelerden ya da herhangi bir iş alanından uzaklaştırılmasını ve istihdamının devamının gözden geçirilmesini isteyebilir. İlgili personelin uzaklaştırılması nedeniyle ödenecek herhangi bir tazminattan idare sorumlu tutulmayacaktır.

            -Yönetmelik ve prosedürlerin koruyucu elbise ve malzeme kullanmayı gerektirdiği yerlerde yüklenici kendi personeli için bunları temin edecek ve kullanımlarını sağlayacaktır.

            -Yüklenici işe alacağı personel için bu şartnamenin istenecek belgeler başlığı altında bulunan sağlık belgelerini sağlayacaktır ve hastanede çalışmasında sakınca bulunmamalıdır. Gerektiğinde tetkikleri tekrar istenecektir.

            -Yüklenici çalışan her bir personeli için sağlık takip kartı oluşturacak, üç ayda bir sonuçları gösteren belgeleri idareye sunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı maddesinin H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi  alt başlığının (b) Hizmet Alımı İhalelerinde başlıklı bendinde;

           

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

                                  

            İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil),  yol gideri ile sözleşme giderlerinin toplanması suretiyle bulunması, giysi giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetin 2.981.886,32 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı, bu nedenle işçilerin tetkikleri ve iş yeri hekim giderinin genel giderler içinde yer alacağı, teknik şartnamedeki yıllık izine ilişkin düzenlemeden idare tarafından yıllık izin gibi durumlarda, işin aksamaması için işçi sayısında değişiklik olmamasının garanti altına alınmaya çalışıldığının anlaşılması gerektiği, kaldı ki yıllık iznin ihtimale dayalı olup gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından maliyete dahil edilme imkanı ve dolayısıyla isteklilerce teklif edilecek fiyata yansıtılma imkanı da bulunmadığı bu itibarla, ihale konusu işin 332 personel ile yürütülmesinin esas olduğu, yıllık izinli olma nedenleriyle ücretin teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde düşünülmesinin mümkün olmayacağı, yüklenicinin işi en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştıracağı elamanlarına eğitim vermesinin zaten kendi sorumluluğunda olduğu, yüklenici tarafından istihdam edilen ve idarenin kanaatine göre yanlış bir davranışta bulunmuş, görevinde yetersiz veya ihmalkar olan her kişinin derhal binalardan, hastanelerden ya da herhangi bir iş alanından uzaklaştırılması sonucu verilebilecek tazminata ilişkin düzenlemenin ihtimal dahilinde olduğu ve teklif fiyata dahil edilemeyeceği ve genel giderler içinde değerlendirilmesi gerektiği, giysi giderinin yükleniciye ait olduğu ve koruyucu elbise ve malzeme kullanmayı gerektirdiği yerlerde yüklenicinin bunları temin etmesi gerektiği ve teklif içinde yer alması gerektiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 39 uncu maddesinde, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.“ hükmü  bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII – C Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı  bölümünde İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda açıklama yapılmıştır. Yapılan açıklamada,  İhale komisyonu;

 a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir..” denilmektedir.

 

İdarenin yaklaşık maliyetini sorgulayıp sorgulamadığı gönderilen belgelerden anlaşılamamakla birlikte, yaklaşık maliyet cetveli, idari şartname ve  teknik şartname ile birlikte değerlendirildiğinde idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasının doğru olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 19.10.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul