İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1800
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :133
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1800
Şikayetçi:
 Ortakaradeniz Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak No 3/2 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Yurtkur Samsun Bölge Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No 123 55200 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8169
Başvuruya konu ihale:
 2008/2097 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müd. Bağlı Yurt Müdürlüklerinin (01.04.2008-31.12.2008) Dönemi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.08.30.0139/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yurtkur Samsun Bölge Müdürlüğü’nce 05.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yurt Müdürlüklerinin (01.04.2008-31.12.2008) Dönemi Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ortakaradeniz Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 04.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2008 tarih ve 8169 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan firmanın teknik şartnamenin 3.39 uncu sırasındaki cetvelin 7.8.9 uncu sıralarındaki malzemelere ilişkin bir bedel öngörmemiş olması nedeniyle ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

            2) İhaleye vekaleten katılması için verilen vekaletnamenin yetkili kişi tarafından verilmemiş olması nedeniyle 5188 sayılı Kanun hükümleri açısından geçerliliğin olmadığı,

 

            3) İhale üzerinde bırakılan firmanın birim fiyat teklif cetvelinde 2 iş kalemi için sunmuş olduğu birim fiyat teklif bedeli ve toplam tutarının iş kalemi bazında teklif edilmesi gereken  maliyet tutarının altında olması ve 5083 sayılı Devletin Para Birimi Hakkında Kanuna aykırı olması nedeniyle ihale dışı bırakılması gerektiği iddia  edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 Teknik şartnamenin 3.35 inci maddesinde;” Yüklenici hizmetin ifası için gerekli aşağıda teçhizatı özel güvenlik personeline sağlamak zorundadır.

 

SIRA

TEÇHİZAT-MALZEME TÜRÜ

MİKTARI

1

Telsiz ( Bütün Yurtların Toplamı)

36 adet

2

Cop    ( Kişi Başına)

1 adet

3

Kelepçe ( Kişi Başına)

1 adet

4

Düdük ( Kişi Başına)

1 adet

5

El feneri ( Kişi Başına)

1 Çift

6

Işıldak ( Kişi Başına)

1 Çift

7

Nöbet defteri ( Kişi Başına)

1 adet

8

Pilot kalem ( Kişi Başına)

1 adet

9

Tutanak dosyası ( Kişi Başına)

1 adet

 

 

3.36 uncu maddesinde; “ Güvenlik personeli üzerinde kimlik belgesi, düdük, not defteri, kalem, kelepçe, cop v.b. teçhizat ile telsiz, gece ise yanlarında el fenerlerini bulunduracaklardır.”,

           

3.39 uncu maddesinde; “Özel güvenlik hizmetini yürütecek yüklenici faaliyet alanıyla ilgili 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununu Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü adli suç ve cezalardan sorumlu olacaktır.” düzenlemelerinin  yer aldığı anlaşılmıştır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında yer alan, Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, Hizmet Alımı İhaleleri başlığı altında;  Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.”düzenlemesi yer almaktadır.

         

          Sonuç olarak, iddia konusu teknik şartnamenin  3.35 inci maddesinin 7.8.9 uncu sıralarında bulunan nöbet defteri, pilot kalem ve tutanak dosyasının genel giderler içerisinde yer aldığı, ayrı bir iş kalemi olarak değerlendirilemeyeceği ve herhangi bir bedel öngörülemeyeceğinden, iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 inci iddiasına ilişkin olarak;

Türk Ticaret Kanunun 540 ıncı maddesinde ; “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatiyle şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar. Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir. Kuruluştan sonra şirkete giren ortaklar, bu hususta umumi heyetin ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile mezun ve mecbur değildirler. Limitet şirketin temsilcileri arasında bir hükmi şahıs bulunduğu takdirde, ancak o hükmi şahıs adına limitet şirketin temsil ve idaresini üzerine almış bulunan hakiki şahıs limitet şirketin temsilcisi olarak tescil ve ilan edilir.”

Kanunun 541 inci maddesine; “ Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararıyla şirketin idare ve temsili, ortak olmayan kimselere de bırakılabilir. Bu gibi kimselerin salahiyet ve mesuliyetleri hakkında ortak olan müdürlere ait hükümler tatbik olunur.”

            Kanunun 542 inci maddesinde; “ Müdürlerin haiz oldukları temsil salahiyetinin şümul ve tahdidi hakkında, anonim şirketin idare meclisine dair olan 321 inci madde hükmü tatbik olunur. Vazifelerini ifa dolayısıyla müdürlerin işlemiş oldukları haksız fiillerden şirket mesul olur.”  

            Hükümleri yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan, Alnıaçık Güvenlik Hizm.Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunun sunulan belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Beyannamesi) şirket müdürü Şirin ALNIAÇIK tarafından verildiği ve vekaleten katılımın söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.  

Sonuç olarak, ihale dokümanları içerisinde yer alan belgelerden Ankara 21 inci Noterliğince 26.10.2006 tarih 43640 sayı ile onaylı, şirketin son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinden ve Ankara 21 inci Noterliğince 28.08.2007 tarih 34973 sayı ile onaylanan imza beyannamesinden şirket müdürü Şirin ALNIAÇIK ‘ın  şikayete konu ihaleye teklif vermesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İşçilik hesaplama modülünden hesaplama yapıldığında, mesai ücreti için teklif edilmesi gereken tutarın ( % 3 sözleşme gideri hariç 1 kişi için 1 günlük ) 24,64.- YTL olduğu, sözleşme gideri olan % 3 eklendiğinde 25,3792.- YTL ‘nin gün sayısı olan 750 ile çarpımından 19.034,40 YTL rakamına ulaşıldığı; bu tutarın asgari maliyet olduğu ve ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif tutarı olan 19.035,00 YTL.’nin bu tutarın üzerinde olduğu anlaşıldığından idarece yapılan değerlendirmede mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul